Премини към основното съдържание
The independent public prosecution office of the EU
Report a crime

Контекст

Създаването на Европейската прокуратура е отнело почти 25 години. Някои ключови дати:

1995 г.

По време на среща на председателите на европейските асоциации по наказателно право в университета в Урбино (Италия) през 1995 г. се лансира идеята за европейско правно пространство за защита на финансовите интереси на Европейските общности. Експертна група, водена от почетния професор Mireille Delmas-Marty, е натоварена със задачата да разработи ръководни принципи във връзка със защитата на финансовите интереси на ЕС по наказателноправен ред в рамките на единно европейско правно пространство.

1997 г.

Тази експертна група представя доклад със заглавие „Corpus Juris: Introducing penal provisions for the purpose of the financial interests of the European Union“ (Corpus Juris: въвеждане на наказателни разпоредби за целите на финансовите интереси на Европейския съюз). В Corpus Juris се поддържа традиционното разграничение между наказателното право и наказателния процес. Въпреки че първите 17 члена са посветени на въпроси от сферата на материалното наказателно право, членове 18—35 съдържат принципи и правила за наказателния процес, включително предложението за създаване на европейска прокуратура. Corpus Juris е предназначен да се прилага на цялата територия на държавите — членки на ЕС. В Corpus Juris е включена обаче и клауза за субсидиарност, чрез която националното право става приложимо в случай на пропуск в Corpus. Той е съсредоточен върху досъдебното производство, като съдебната фаза е оставена на националната съдебна система, а европейската прокуратура присъства по време на съдебното производство, за да гарантира приемственост на производството и равно третиране на обвиняемите, въпреки разликите в националните системи.

2000—2003 г.

Проведени са две важни последващи проучвания:

2000 г.: Corpus Juris 2000 (предложението от Флоренция) е продължение на проекта от 1997 г. с цел да бъде анализирана осъществимостта на Corpus Juris спрямо законодателството на държавите членки. В преразгледаната редакция се запазва първоначалната структура, състояща се от 35 члена.

2003 г.: Проучването Penal and Administrative Sanctions, Settlement, Whistleblowing and Corpus Juris in the Candidate Countries (Наказателни и административни санкции, уреждане, подаване на сигнали за нередности и Corpus Juris в държавите кандидатки) е координирано от Академията по европейско право (ERA), като научен координатор е професор Christine Van den Wyngaert. В проучването се разглежда подробно въпросът за потенциалното приемане на Corpus Juris в правните системи на държавите кандидатки от Централна и Източна Европа.

2001—2007 г.

През декември 2001 г. Европейската комисия публикува своя документ Green Paper on criminal-law protection of the financial interests of the Community, and the establishment of a European Prosecutor (Зелена книга относно наказателноправната защита на финансовите интереси на Общността и създаването на Европейска прокуратура). Това е важна стъпка в създаването на сегашната Европейска прокуратура. В зелената книга се търсят практически решения за изпълнение на амбициозния и иновативен проект за Европейска прокуратура. Комисията отбелязва, че авторите на Corpus Juris са предложили високо равнище на хармонизиране на материалното наказателно право, но счита, че такова хармонизиране трябва да е пропорционално на конкретната цел за наказателноправна защита на финансовите интереси на Общността. Дебатът се ограничава до минималното изискване, при което Европейската прокуратура ще е в състояние да работи ефективно.

Corpus Juris и по-специално последващото оформяне на Европейската прокуратура присъстват осезаемо в продължение на много години и са обсъждани често в Европейския парламент и в държавите членки от националните парламенти, правителствени длъжностни лица и представители на академичните среди. Темата поражда засилен интерес в академичните среди в Латинска Америка и Китай и се използва като модел за преразглеждане на наказателните кодекси в държави от Централна и Източна Европа преди тяхното присъединяване към Европейския съюз.

2007—2013 г.

Договорът от Лисабон предоставя дългоочакваното правно основание за създаването на Европейската прокуратура. Съгласно член 86 от Договора за функционирането на Европейския съюз (въведен с Договора от Лисабон), като действа с единодушие след одобрение от Европейския парламент, Съветът може да учреди Европейска прокуратура на основата на Евроюст. Разпоредбата разрешава също така инициатива на група от най-малко девет държави членки, които да поискат решение на Съвета, и Европейската прокуратура да се учреди посредством засилено сътрудничество.

В годините след влизането в сила на Договора от Лисабон Комисията осъществява подготвителна работа, включително експертни семинари, консултации със заинтересованите страни и възлагане на допълнителни научни проучвания.

2013 г.

През юли 2013 г. Комисията представя своето предложение за регламент. Неговата цел е да бъде създадена Европейската прокуратура и да бъдат определени нейната компетентност и процедури. Съгласно предложението Европейската прокуратура е независим орган на Европейския съюз с компетентност да ръководи, координира и наблюдава наказателни разследвания и да провежда наказателно преследване на заподозрените лица в националните съдилища в съответствие с обща политика на наказателно преследване. По отношение на определянето на престъпленията, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз, предложението за създаване на Европейската прокуратура се позовава на решенията в предложението за Директива за защита на финансовите интереси.

2017 г.

През октомври 2017 г. Съветът приема Регламента за установяване на засилено сътрудничество за създаване на Европейска прокуратура. Този регламент определя правомощията на Европейската прокуратура и е публикуван в Официален вестник на Европейския съюз на 31 октомври 2017 г.

Тази дата е важна поради следната формулировка (член 120): Европейската прокуратура поема поверените ѝ с настоящия регламент функции по разследване и наказателно преследване на дата, която се определя с решение на Комисията по предложение на европейския главен прокурор след създаването на Европейската прокуратура. Решението на Комисията се публикува в Официален вестник на Европейския съюз. Датата, която Комисията определя, е не по-рано от три години след датата на влизане в сила на настоящия регламент.

Това означава, че Европейската прокуратура може да започне оперативната си фаза не по-рано от 20 ноември 2020 г. Европейската комисия трябва да вземе решение за датата въз основа на предложение от европейския главен прокурор.

2019 г. — понастоящем

2019 г.: Първият европейски главен прокуроp г-жа Лаура Кьовеши е назначена от Съвета на 14 октомври 2019 г. Нейното назначаване е потвърдено от Европейския парламент няколко дни по-късно.

2020 г.: На 27 юли 2020 г. Съветът назначава 22 европейски прокурори, по един за всяка участваща държава — членка на ЕС. На 28 септември 2020 г. европейските прокурори и европейският главен прокурор полагат клетва пред Съда на Европейския съюз.

2021 г.: Европейската прокуратура започва работа на 1 юни 2021 г., след като на 26 май 2021 г. Европейската комисия потвърждава официално началната дата.

2022 г.: Европейската прокуратура публикува първия си годишен отчет.

 

 

Бележки под линия

Текст, адаптиран от: