Skip to main content
The independent public prosecution office of the EU
Report a crime

Baggrund

Det tog næsten 25 år at oprette Den Europæiske Anklagemyndighed (EPPO). Nogle vigtige datoer:

1995

På et møde mellem formændene for de europæiske strafferetlige sammenslutninger ved universitetet i Urbino (Italien) i 1995 lanceres idéen om et europæisk retsområde til beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser. En ekspertgruppe under ledelse af professor emeritus Mireille Delmas-Marty får til opgave at udvikle vejledende principper i forbindelse med strafferetlig beskyttelse af EU's finansielle interesser inden for rammerne af et fælles europæisk retsområde.

1997

Ekspertgruppen fremlægger en rapport med titlen "Corpus Juris: Introducing penal provisions for the purpose of the financial interests of the European Union". Corpus Juris fastholder den traditionelle sondring mellem strafferet og strafferetspleje. Mens de første 17 artikler omhandler materielle strafferetlige spørgsmål, indeholder artikel 18-35 principper og regler om strafferetspleje, herunder forslaget om oprettelse af en europæisk anklagemyndighed. Corpus Juris er tiltænkt at skulle finde anvendelse på hele EU-medlemsstaternes område. Corpus Juris indeholder imidlertid også en nærhedsklausul, der gør national lovgivning gældende, hvis der er et hul i Corpus. Den fokuserer på proceduren før retssagen, hvor sidstnævnte overlades til de nationale domstole med den europæiske anklagemyndighed til stede under retssagen for at sikre kontinuiteten i sagen og ligebehandling af dem, der dømmes, på trods af forskellene mellem de nationale systemer.

2000-2003

Der blev gennemført to vigtige opfølgende undersøgelser:

2000: Corpus Juris 2000 ("Firenze-forslaget"") er en opfølgning på 1997-projektet med det formål at analysere Corpus Juris' gennemførlighed i relation til medlemsstaternes lovgivninger. Denne reviderede version fastholder den oprindelige struktur, der består af 35 artikler.

2003: Undersøgelsen "Penal and Administrative Sanctions, Settlement, Whistleblowing and Corpus Juris in the Candidate Countries" koordineres af Det Europæiske Retsakademi (ERA) med professor Christine Van den Wyngaert som videnskabelig koordinator. Den undersøger den potentielle modtagelse af Corpus Juris i de central- og østeuropæiske kandidatlandes retssystemer.

2001-2007

I december 2001 offentliggjorde Kommissionen sin grønbog om strafferetlig beskyttelse af Fællesskabets finansielle interesser og om oprettelse af en europæisk anklager. Dette er et vigtigt skridt i tilblivelsen af det, der senere bliver EPPO. Grønbogen søger praktiske løsninger i forbindelse med gennemførelsen af det ambitiøse og innovative projekt, det er at oprette en europæisk anklagemyndighed. Kommissionen bemærker, at ophavsmændene til Corpus Juris foreslog en høj grad af harmonisering af den materielle strafferet, men mener, at en sådan harmonisering skal stå i et rimeligt forhold til det specifikke mål om strafferetlig beskyttelse af Fællesskabets finansielle interesser. Debatten er begrænset til minimumskravet om, at den europæiske anklagemyndighed skal kunne fungere effektivt.

Corpus Juris og navnlig den efterfølgende udformning af EPPO har været fremherskende i mange år og drøftes ofte i Europa-Parlamentet og i medlemsstaterne af nationale parlamenter, embedsmænd og akademikere. Det skaber stor interesse blandt akademikere i Latinamerika og Kina og bruges som model for revision af straffelovene i de central- og østeuropæiske lande før deres tiltrædelse af Den Europæiske Union.

2007-2013

Lissabontraktaten udgør det længe efterspurgte retsgrundlag for oprettelsen af EPPO. I henhold til artikel 86 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (indført ved Lissabontraktaten) kan Rådet – med enstemmighed efter Europa-Parlamentets godkendelse – oprette Den Europæiske Anklagemyndighed fra Eurojust. Den giver også mulighed for, at en gruppe på mindst ni medlemsstater kan tage initiativ til at søge en rådsafgørelse og oprette EPPO gennem et forstærket samarbejde.

I årene efter Lissabontraktatens ikrafttræden udfører Kommissionen forberedende arbejde  herunder ekspertworkshops, høringer af interessenter og kommissionen for yderligere videnskabelige undersøgelser.

2013

I juli 2013 fremlægger Kommissionen sit forslag til forordning. Den har til formål at oprette Den Europæiske Anklagemyndighed og fastlægge dens beføjelser og procedurer. Den udformer EPPO som et uafhængigt EU-organ med kompetence til at lede, koordinere og føre tilsyn med strafferetlige efterforskninger og til at retsforfølge mistænkte ved nationale domstole i overensstemmelse med en fælles politik for retsforfølgning. Hvad angår definitionen af lovovertrædelser, der skader Den Europæiske Unions finansielle interesser, henviser EPPO-forslaget til løsningerne i det foreslåede BFI-direktiv.

2017

I oktober 2017 vedtager Rådet forordningen om gennemførelse af et forstærket samarbejde om oprettelse af Den Europæiske Anklagemyndighed. Denne forordning fastlægger EPPO's mandat og offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende den 31. oktober 2017.

Denne dato er vigtig på grund af følgende resumé (artikel 120): EPPO påtager sig de efterforsknings- og retsforfølgningsmæssige opgaver, som tildeles den ved denne forordning, fra en dato, som fastsættes ved en afgørelse truffet af Kommissionen efter forslag fra den europæiske chefanklager, når EPPO er blevet oprettet. Kommissionens afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende. Den dato, der skal fastsættes af Kommissionen, må ikke være tidligere end tre år efter denne forordnings ikrafttrædelsesdato.

Det betyder, at EPPO tidligst kan indlede sin operationelle fase den 20. november 2020. Kommissionen fastsætter en dato på grundlag af et forslag fra den europæiske chefanklager.

2019 frem til i dag

2019: Den første europæiske chefanklager, Laura Kövesi, udnævnesaf Rådet den 14. oktober 2019. Hendes udnævnelse bekræftes af Europa-Parlamentet et par dage senere.

2020: Rådet udnævner 22 europæiske anklagere, én for hver af de deltagende EU-medlemsstater, den 27. juli 2020. De europæiske anklagere og den europæiske chefanklager aflægger højtidelig ed ved EU-Domstolen den 28. september 2020.

2021: EPPO påbegynder sin virksomhed den 1. juni 2021, efter at Kommissionen officielt har bekræftet startdatoen den 26. maj 2021.

2022: EPPO udsender sin første årsrapport.

 

 

Fodnoter

Tekst tilpasset fra: