Skočiť na hlavný obsah
The independent public prosecution office of the EU
Report a crime

Kontext

Zriadenie Európskej prokuratúry je výsledkom takmer 25 rokov činností. Niektoré dôležité dátumy:

1995

Počas stretnutia predsedov európskych združení trestného práva na Univerzite v Urbino (Taliansko) v roku 1995 vznikla myšlienka vytvorenia európskeho právneho priestoru na ochranu finančných záujmov Európskych spoločenstiev. Skupina odborníkov vedená emeritnou profesorkou Mireille Delmas-Marty bola poverená úlohou vypracovať hlavné zásady týkajúce sa trestnoprávnej ochrany finančných záujmov EÚ v rámci jednotného európskeho právneho priestoru.

1997

Skupina odborníkov predložila správu s názvom „Corpus Juris: Zavedenie trestných ustanovení na účely finančných záujmov Európskej únie“. Správa Corpus Juris zachováva tradičné rozlíšenie medzi trestným právom a trestným konaním. Zatiaľ čo prvých 17 článkov je venovaných otázkam trestného práva hmotného, ​​články 18 až 35 obsahujú zásady a pravidlá trestného konania vrátane návrhu na zriadenie funkcie európskeho prokurátora. Corpus Juris sa mal uplatňovať na celom území členských štátov EÚ. Corpus Juris však obsahuje aj ustanovenie o subsidiarite. Na základe tohto ustanovenia sa v prípadoch, ktoré Corpus neupravuje, uplatní vnútroštátne právo. Zameriava sa na prípravné konanie, zatiaľ čo súdne konanie ponecháva vnútroštátnym súdom s tým, že európsky prokurátor je prítomný vo fáze súdneho konania, aby sa zabezpečila kontinuita konania a rovnaké zaobchádzanie s obžalovanými, a to napriek rozdielom medzi vnútroštátnymi systémami.

2000 – 2003

V nadväznosti na to sa vykonali dve významné štúdie:

2000: Corpus Juris 2000 (ďalej lenflorentínsky návrh) nadväzuje na projekt z roku 1997 s cieľom analyzovať uskutočniteľnosť Corpus Juris, pokiaľ ide o právne predpisy členských štátov. Táto revidovaná verzia zachováva pôvodnú štruktúru pozostávajúcu z 35 článkov.

2003: Štúdiu Trestné a správne sankcie, urovnanie, whistleblowing a Corpus Juris v kandidátskych krajinách koordinuje Akadémia európskeho práva (ERA), pričom vedeckou koordinátorkou je profesorka Christine Van den Wyngaert. Táto štúdia skúma potenciálnu recepciu Corpus Juris do právnych systémov kandidátskych krajín strednej a východnej Európy.

2001 – 2007

V decembri 2001 uverejnila Európska komisia svoju Green Paper on criminal-law protection of the financial interests of the Community, and the establishment of a European Prosecutor (Zelenú knihu o trestnoprávnej ochrane finančných záujmov Spoločenstiev a o zriadení úradu európskeho prokurátora). Ide o významný krok smerom k vzniku Európskej prokuratúry: Zelená kniha skúma praktické riešenia pri realizácii ambiciózneho a inovatívneho projektu európskeho prokurátora. Komisia poznamenáva, že autori Corpus Juris navrhli vysokú úroveň harmonizácie trestného práva hmotného, ale domnieva sa, že taká harmonizácia musí byť primeraná špecifickému cieľu trestnoprávnej ochrany finančných záujmov Spoločenstva. Diskusia sa obmedzuje na minimálne náležitosti, ktoré sú nevyhnutné na zaistenie toho, aby mohol európsky prokurátor účinne vykonávať svoju činnosť.

Corpus Juris a najmä následné formovanie Európskej prokuratúry prebieha mnoho rokov a často sa o tom diskutuje v Európskom parlamente a v členských štátoch v rámci národných parlamentov a medzi vládnymi úradníkmi a akademikmi. Corpus Juris vzbudzuje veľký záujem medzi akademikmi v Latinskej Amerike a Číne a používa sa ako model na revíziu trestných zákonov v krajinách strednej a východnej Európy pred ich vstupom do Európskej únie.

2007 – 2013

Dlho žiadaný právny základ na vytvorenie Európskej prokuratúry poskytla Lisabonská zmluva. Podľa článku 86 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (zavedeného Lisabonskou zmluvou) môže Rada – na základe jednomyseľného rozhodnutia po udelení súhlasu Európskeho parlamentu – vytvoriť „z EurojustuEurópsku prokuratúru. Na základe tohto článku môže tiež skupina aspoň deviatich členských štátov požiadať Radu o rozhodnutie a zriadiť Európsku prokuratúru formou posilnenej spolupráce.

V rokoch nasledujúcich po nadobudnutí platnosti Lisabonskej zmluvy realizovala Komisia prípravné práce vrátane odborných seminárov, konzultácií so zainteresovanými stranami a zadávania ďalších vedeckých štúdií.

2013

V júli 2013 Komisia predložila svoj návrh nariadenia. Jeho cieľom je zriadiť Európsku prokuratúru a vymedziť jej právomoci a postupy. Podľa uvedeného návrhu má byť Európska prokuratúra nezávislým orgánom Európskej únie s právomocou usmerňovať vyšetrovanie trestných činov, koordinovať ich a vykonávať nad nimi dozor a stíhať podozrivé osoby na vnútroštátnych súdoch v súlade so spoločnou politikou trestného stíhania. Pokiaľ ide o vymedzenie trestných činov poškodzujúcich finančné záujmy Európskej únie, v návrhu Európskej prokuratúry sa odkazuje na riešenia v navrhovanejsmernici o ochrane finančných záujmov.

2017

V októbri 2017 Rada prijala nariadenie, ktorým sa vykonáva posilnená spolupráca na účely zriadenia Európskej prokuratúry. Toto nariadenie vymedzuje mandát Európskej prokuratúry a je uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie 31. októbra 2017.

Tento dátum je významný z hľadiska tohto výňatku (článok 120): Európska prokuratúra prevezme plnenie úloh spojených s vyšetrovaním a trestným stíhaním vyplývajúcich z tohto nariadenia v deň, ktorý sa určí rozhodnutím Komisie na návrh hlavného európskeho prokurátora, a to po zriadení Európskej prokuratúry. Rozhodnutie Komisie sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie. Dátum, ktorý určí Komisia, nesmie byť skorší ako tri roky odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

To znamená, že Európska prokuratúra mohla začať svoju činnosti najskôr 20. novembra 2020. O dátume mala rozhodnúť Európska komisia na základe návrhu hlavného európskeho prokurátora.

2019 – súčasnosť

2019: Prvú hlavnú európsku prokurátorku Lauru Kövesi vymenovala Rada 14. októbra 2019. Jej vymenovanie o niekoľko dní neskôr potvrdil Európsky parlament.

2020: Rada 27. júla 2020 vymenovala 22 európskych prokurátorov, jedného za každý zo zúčastnených členských štátov EÚ. Európski prokurátori a hlavná európska prokurátorka skladajú slávnostnú prísahu pred Súdnym dvorom EÚ 28. septembra 2020.

2021: Európska prokuratúra začína svoju činnosť 1. júna 2021 po tom, ako Európska komisia 26. mája 2021 oficiálne potvrdila dátum začatia činnosti.

2022: Európska prokuratúra vydala svoju prvú výročnú správu.

 

 

Poznámky pod čiarou

Text prevzatý z:

  • Francesco De Angelis. Európska prokuratúra – minulosť, súčasnosť a budúcnosť
  • Mireille Delmas-Marty a i. Corpus Juris: Introducing Penal Provisions for the Purpose of the Financial Interests of the European Union (Paríž: Economica, 1997) (Zavedenie trestnoprávnych ustanovení na účely finančných záujmov Európskej únie).