Премини към основното съдържание
The independent public prosecution office of the EU
Report a crime

Правна уредба

Регламентът за създаване на Европейската прокуратура и Директивата относно борбата с измамите, засягащи финансовите интереси на Съюза, по наказателноправен ред

Регламент (ЕС) 2017/1939 на Съвета от 12 октомври 2017 г. за установяване на засилено сътрудничество за създаване на Европейска прокуратура („Регламентът за създаване на Европейската прокуратура“) определя основата за функционирането на Европейската прокуратура.

Директива (ЕС) 2017/1371 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2017 г. относно борбата с измамите, засягащи финансовите интереси на Съюза, по наказателноправен ред („Директивата за защита на финансовите интереси“) определя кои престъпления се считат за престъпления, засягащи бюджета на ЕС.

Това е свързано с материалната компетентност на Европейската прокуратура, която е определена в член 22 от Регламента за създаване на Европейската прокуратура. (Член 22 от Регламента за създаване на Европейската прокуратура се позовава на поредица от престъпления, произтичаща от правото на ЕС, съдържащо се в Директивата за защита на финансовите интереси.)

Всички участващи държави членки са еднакво обвързани от Директивата за защита на финансовите интереси. Директивите дават свобода на държавите членки да избират формите и методите, които ще използват, за да ги транспонират в националното право. За Европейската прокуратура това означава, че не съществува общ наказателен кодекс на Европейския съюз. Въпреки това Директивата за защита на финансовите интереси гарантира хармонизирана компетентност във всички участващи в Европейската прокуратура държави членки по отношение на престъпленията, по които Европейската прокуратура провежда разследване и наказателно преследване.

В своите разследвания и наказателно преследване Европейската прокуратура се позовава на националните престъпления, тъй като те могат да бъдат открити в съответното наказателно право на държавата членка на европейския делегиран прокурор, който е определен за отговорник, работещ по разследванията и наказателното преследване по конкретното дело от името на Европейската прокуратура. Като част от своите уведомления по член 117 от Регламента за създаване на Европейската прокуратура участващите държави членки са предоставили списъци с относимите престъпления съгласно съответното си национално право.

 

Държави — членки на ЕС, участващи в Европейската прокуратура 

Понастоящем в Европейската прокуратура участват 22 държави — членки на ЕС. Понятието за засилено сътрудничество (членове 326—334 от Договора за функционирането на Европейския съюз) позволява няколко държави членки да се споразумеят помежду си да преследват дадена цел заедно, по-специално създаването на Европейската прокуратура (член 86, параграф 1, трета алинея от Договора за функционирането на Европейския съюз), дори ако останалите държави членки решат да се въздържат от участие.

По време на преговорите за създаване на Европейската прокуратура 20 държави членки потвърдиха желанието си тя да бъде създадена и така станаха участващите държави членки, когато Регламентът за създаване на Европейската прокуратура беше приет през 2017 г.

С изключение на Дания е възможно още държави членки да се присъединят по-късно към засиленото сътрудничество за Европейската прокуратура. Тяхното участие трябва да бъде потвърдено от Европейската комисия.

До момента това е станало с две допълнителни държави членки:

  • Решение на Комисията от 1 август 2018 година за потвърждаване на участието на Нидерландия в Европейската прокуратура;
  • Решение на Комисията от 7 август 2018 година за потвърждаване на участието на Малта в Европейската прокуратура.

 

Правни инструменти, приети от колегията на Европейската прокуратура

Регламентът за създаване на Европейската прокуратура предвижда допълнителни правни инструменти, които прецизират и насочват вътрешния процес на вземане на решения на Европейската прокуратура. Най-важните от тях са:

 

Сътрудничество с другите партньори на Европейската прокуратура

За целите на своите разследвания и наказателно преследване Европейската прокуратура работи с множество партньори вътре в Европейския съюз (органи на участващи и неучастващи държави членки, институции, органи, служби и агенции на Европейския съюз) и извън него (органи на трети държави, международни организации).

В своите уведомления по член 117 от Регламента за създаване на Европейската прокуратура участващите държави членки са определили съответните си органи, които взаимодействат с Европейската прокуратура.

С цел улесняване на сътрудничеството Европейската прокуратура е сключила редица работни договорености с органите както на участващите, така и на неучастващи държави членки, както и с партньори на равнището на Европейския съюз, например Европейската служба за борба с измамите (OLAF), Евроюст, Европол, Европейската сметна палата и групата на Европейската инвестиционна банка.

Освен това основните актове за големите партньори бяха изменени с цел да се отрази тяхното взаимоотношение с Европейската прокуратура: Регламентът за Евроюст, Регламентът за OLAF и Регламентът за Европол.

 

Защита на данните и публичен достъп до документи

Прегледайте правната уредба за защита на данните в Европейската прокуратура

Европейската прокуратура поддържа публичен регистър на своите документи, който може да се използва за търсене на горепосочените и други правни документи на Европейската прокуратура.