Pereiti į pagrindinį turinį

Teisinė bazė

EPPO reglamentas ir FIA direktyva

2017 m. spalio 12 d. Tarybos reglamentas (ES) 2017/1939, kuriuo įgyvendinamas tvirtesnis bendradarbiavimas Europos prokuratūros įsteigimo srityje (toliau – EPPO reglamentas) nustato EPPO veiklos pagrindus.

2017 m. liepos 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2017/1371 dėl kovos su Sąjungos finansiniams interesams kenkiančiu sukčiavimu baudžiamosios teisės priemonėmis (toliau – FIA direktyva) apibrėžia, kokie nusikaltimai laikomi nusikaltimais, darančiais poveikį ES biudžetui.

Tai susiję su Europos prokuratūros dalykine kompetencija, kuri nustatyta EPPO reglamento 22 straipsnyje. (EPPO reglamento 22 straipsnyje nurodyti iš ES teisės kylantys pažeidimai, numatyti FIA direktyvoje).

FIA direktyva vienodai privaloma visoms dalyvaujančioms valstybėms narėms. Direktyvų perkėlimo į nacionalinę teisę formas ir būdus valstybės narės pasirenka pačios. Europos prokuratūrai tai reiškia, kad bendro Europos Sąjungos baudžiamojo kodekso nėra. Tačiau FIA direktyva visoms Europos prokuratūros valstybėms narėms užtikrinama suderinta kompetencija, susijusi su nusikaltimais, kuriuos tiria ir dėl kurių baudžiamąjį persekiojimą vykdo Europos prokuratūra.

Vykdydama tyrimus ir baudžiamąjį persekiojimą Europos prokuratūra remiasi nacionalinėmis nusikalstamomis veikomis, apibrėžtomis atitinkamuose Europos deleguotojo prokuroro, paskirto atsakingu už konkrečios bylos tyrimą ir baudžiamąjį persekiojimą Europos prokuratūros vardu, valstybės narės baudžiamuosiuose įstatymuose. Dalyvaujančios valstybės narės, teikdamos pranešimus pagal EPPO reglamento 117 straipsnį, pateikė atitinkamų nacionalinės teisės pažeidimų sąrašus.

 

Europos prokuratūros veikloje dalyvaujančios ES valstybės narės 

Šiuo metu Europos prokuratūros veikloje dalyvauja 22 ES valstybės narės. Pagal tvirtesnio bendradarbiavimo koncepciją (Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 326–334 straipsniai) kelios valstybės narės gali susitarti tarpusavyje siekti tam tikro tikslo, šiuo atveju – įsteigti Europos prokuratūrą (Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 86 straipsnio 1 dalies 3 pastraipa), net jei kitos valstybės narės nusprendžia nedalyvauti.

Derybų dėl Europos prokuratūros steigimo metu 20 valstybių narių patvirtino norą ją steigti, todėl 2017 m. priėmus EPPO reglamentą jos tapo dalyvaujančiomis valstybėmis narėmis.

Daugiau valstybių narių, išskyrus Daniją, prie tvirtesnio bendradarbiavimo Europos prokuratūros srityje gali prisijungti vėliau. Jų dalyvavimą turi patvirtinti Europos Komisija.

Iki šiol prisijungė dar dvi valstybės narės:

  • 2018 m. rugpjūčio 1 d. Komisijos sprendimas, kuriuo patvirtinamas Nyderlandų dalyvavimas tvirtesnio bendradarbiavimo steigiant Europos prokuratūrą veikloje;
  • 2018 m. rugpjūčio 7 d. Komisijos sprendimas, kuriuo patvirtinamas Maltos dalyvavimas tvirtesnio bendradarbiavimo steigiant Europos prokuratūrą veikloje.

 

Europos prokuratūros kolegijos priimti teisiniai dokumentai

EPPO reglamente numatyti kiti teisiniai dokumentai, kurie patikslina ir nukreipia EPPO vidaus sprendimų priėmimo procesus. Svarbiausi iš jų yra šie:

 

Bendradarbiavimas su kitais Europos prokuratūros partneriais

Vykdydama tyrimus ir baudžiamąjį persekiojimą, Europos prokuratūra bendradarbiauja su daugeliu partnerių Europos Sąjungoje (dalyvaujančių ir nedalyvaujančių valstybių narių institucijomis, Europos Sąjungos institucijomis, įstaigomis, tarnybomis ir agentūromis) ir už jos ribų (trečiųjų šalių institucijomis, tarptautinėmis organizacijomis).

Dalyvaujančios valstybės narės savo pranešimuose pagal EPPO reglamento 117 straipsnį nurodė savo institucijas, paskirtas bendradarbiauti su Europos prokuratūra.

Siekdama palengvinti bendradarbiavimą, Europos prokuratūra sudarė keletą darbo susitarimų su dalyvaujančių ir nedalyvaujančių valstybių narių institucijomis, taip pat su Europos Sąjungos lygmens partneriais, pavyzdžiui, Europos kovos su sukčiavimu tarnyba (OLAF), Eurojustu, Europolu, Europos Audito Rūmais ir Europos investicijų banko grupe.

Be to, iš dalies pakeisti svarbiausių partnerių pagrindiniai teisės aktai (juose numatytas bendradarbiavimas su Europos prokuratūra): Eurojusto reglamentas, OLAF reglamentas ir Europolo reglamentas.

 

Duomenų apsauga ir galimybė visuomenei susipažinti su dokumentais

Susipažinkite su Europos prokuratūros duomenų apsaugos teisine sistema

Europos prokuratūra tvarko viešą Europos prokuratūros dokumentų registrą, kuriame galima ieškoti pirmiau minėtų ir kitų Europos prokuratūros teisinių dokumentų.