Премини към основното съдържание

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ ЗА ЧАСТНИ ЛИЦА, КОИТО СЪОБЩАВАТ ЗА ПРЕСТЪПЛЕНИЕ ЧРЕЗ УЕБСАЙТА НА ЕВРОПЕЙСКАТА ПРОКУРАТУРА

  • Защо обработваме вашите лични данни?

В съображение 49 от Регламент 2017/1939 на Съвета („Регламент за Европейската прокуратура“) се пояснява, че Европейската прокуратура може да получава или събира информация от частни лица относно престъпления, по отношение на които тя би могла да упражни своята компетентност.

Можете да изпращате информация, която може да представлява интерес за разследване, чрез специалната уебстраница https://www.eppo.europa.eu/report-crime.

Европейската прокуратура ще обработи своевременно докладваната информация, за да прецени дали тя попада в обхвата на нейната компетентност. Ако информацията не попада по очевиден начин извън компетентността на Европейската прокуратура, тя ще провери дали са изпълнени условията за упражняване на нейната компетентност, и по-специално условията, предвидени в членове 22, 23 и 25 от Регламент 2017/1939 на Съвета („Регламента за EPPO“).

Ако случаят е такъв, ще бъде започнато разследване и данните, които сте предоставили, ще бъдат обработени за целите на провеждане на разследването и наказателното преследване и/или за сътрудничество с други компетентни органи.

 

  • Какво представлява приложимата правна рамка?

Правното основание за извършваното обработване на данни е Регламент 2017/1939 на Съвета („Регламент за Европейската прокуратура“). За изпълнението на своите задачи Европейската прокуратура обработва предоставените от вас лични данни с оперативно значение в съответствие с глава VIII от Регламента за Европейската прокуратура.

 

  • Какви лични данни събираме?

За целите на подаването на уеб формуляра Европейската прокуратура събира само личните данни, които доброволно предоставяте във формуляра.

Приканваме ви да попълните уеб формуляра с информация, която може да помогне на Европейската прокуратура да прецени дали има правомощия да започне разследване. Това включва вашите лични данни (напр. име, номер на документа и данни за контакт), както и данни на други субекти на данни, участващи в докладваното престъпление.

 

  • Как защитаваме личните ви данни?

С оглед на защитата на вашите лични данни са въведени редица технически и организационни мерки. Техническите мерки включват целесъобразни действия за обезпечаване на сигурността в онлайн среда, за предотвратяване на рисковете от нарушения на сигурността на личните данни, промяна на данните или непозволен достъп, като се взема предвид рискът, свързан с обработването и естеството на обработваните лични данни.

Организационните мерки включват ограничаване на достъпа до личните данни единствено до упълномощени лица, които имат основателна необходимост да ги знаят за целите на операцията по обработване.

 

  • Кой има достъп до личните ви данни?

На този етап само членове на персонала на Европейската прокуратура, които са специално упълномощени да преценят дали предоставената информация попада в обхвата на компетентност на Европейската прокуратура, имат достъп до вашите лични данни.

Освен това в съответствие с Регламента за Европейската прокуратура предоставената от вас информация може да се използва за разследването, наказателното преследване или сътрудничеството с трети страни в хода на изпълнението на задачите на Европейската прокуратура. Това означава, че вашите данни могат да бъдат предадени на съответните органи в държавите членки или на други институции, органи и агенции на ЕС, ако тези факти са от тяхната компетентност. Например Европейската прокуратура може да предава на компетентния орган на държава членка информация, свързана с престъпление, което не засяга финансовите интереси на ЕС (член 24, параграф 8 от Регламента за Европейската прокуратура). Това обаче може да включва и предаването на органи или страни извън Съюза при спазване на гаранциите и както е посочено в Регламента за Европейската прокуратура.

На последно място, тъй като Европейската прокуратура провежда своите разследвания и наказателни преследвания в съдилищата на държавите членки, както и при спазване на съответните наказателно-процесуални кодекси, вашите данни, ако станат част от преписка по делото, могат да бъдат обработвани и на национално равнище от редица органи, но винаги само в контекста на разследването и/или наказателното преследване на Европейската прокуратура — като не е възможно всички случаи да бъдат изчерпателно изброени, като се имат предвид множеството различни сценарии — също както и начина, по който личните ви данни могат да бъдат обработвани от национална прокуратура, ако съобщите за престъпление на национално равнище.

 

  • Колко дълго съхраняваме вашите данни?

Европейската прокуратура няма да съхранява лични данни за срок, по-дълъг от необходимия за целите, за които са били събрани. Поради това Европейската прокуратура ще прави периодичен преглед на необходимостта от съхраняване на лични данни с оперативно значение съгласно член 50 от Регламента за Европейската прокуратура.

Ако докладваните факти попадат по очевиден начин извън нейната компетентност, Европейската прокуратура ще престане да съхранява личните данни с оперативно значение, които сте предоставили.

Оценката на докладваната информация ще бъде извършена без ненужно забавяне. Във всеки случай, освен ако предоставената от вас информация не доведе до започване на разследване от страна на Европейската прокуратура, вашите лични данни няма да се съхраняват повече от 6 месеца след получаването им от Европейската прокуратура.

Ако подадената от вас информация попада извън компетенциите на Европейската прокуратура, за целите на сигурността на системата, статистиката и одита, Европейската прокуратура може да води регистър с вашето име, регистрационен номер, дата на подаване и запис на действията, предприети от Европейската прокуратура. Тя ще се съхранява за срок от 3 години и за тази операция по обработване се прилага Регламент (ЕС) 2018/1725.

 

  • Какви са вашите права, как можете да ги упражнявате и други въпроси?

Имате право да поискате достъп до, коригиране, изтриване или ограничаване на обработването на вашите лични данни. Възможно е да се прилагат изключения и ограничения въз основа на Регламента за Европейската прокуратура.

Ако желаете да ползвате някое от тези права, ако търсите съдействие или имате други въпроси, се обърнете към длъжностното лице по защита на данните на EPPO по електронна (eppo-dpo@eppo.europa.eu) или по обикновена поща.

Можете също така да упражните правата си непряко чрез Европейския надзорен орган по защита на данните или да подадете жалба до него по електронна (edps@edps.europa.eu) или обикновена поща.