Přejít k hlavnímu obsahu
The independent public prosecution office of the EU
Report a crime

OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SOUKROMÝCH SUBJEKTŮ OHLAŠUJÍCÍCH TRESTNÝ ČIN NA INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH ÚŘADU EPPO

  • Proč zpracováváme vaše osobní údaje?

49. bod odůvodnění nařízení Rady 2017/1939 („nařízení o úřadu EPPO“) objasňuje, že úřad EPPO může od soukromých subjektů přijímat nebo shromažďovat informace týkající se trestných činů, u nichž by mohl vykonávat svou pravomoc.

Informace, které by mohly dát podnět k vyšetřování, můžete předložit prostřednictvím příslušné internetové stránky https://www.eppo.europa.eu/report-crime.

Úřad EPPO ohlášené informace zpracuje bez zbytečného odkladu, aby posoudil, zda spadají do jeho působnosti. Pokud do jeho působnosti zjevně spadají, úřad EPPO ověří, zda jsou splněny podmínky k uplatnění jeho pravomoci, zejména podmínky stanovené v článcích 22, 23 a 25 nařízení Rady 2017/1939 („nařízení o úřadu EPPO“).

V takovém případě bude zahájeno vyšetřování a údaje, které poskytnete, budou zpracovány pro účely vedení vyšetřování a trestního stíhání a/nebo spolupráce s dalšími příslušnými orgány.

 

  • Jaký je platný právní rámec?

Právním základem pro tuto operaci zpracování je nařízení Rady 2017/1939 („nařízení o úřadu EPPO“). Úřad EPPO za účelem plnění svých úkolů zpracovává vámi poskytnuté „operativní“ osobní údaje, a to v souladu s kapitolou VIII nařízení o úřadu EPPO.

 

  • Jaké osobní údaje shromažďujeme?

V rámci předloženého webového formuláře úřad EPPO shromažďuje pouze dobrovolně uvedené osobní údaje.

Vyzýváme vás, abyste ve webovém formuláři uvedli informace, které by úřadu EPPO mohli pomoci posoudit, zda je způsobilý k zahájení vyšetřování. To zahrnuje vaše osobní údaje (např. jméno, číslo dokumentu a kontaktní údaje), jakož i údaje jiných subjektů údajů, kterých se ohlášený trestný čin týká.

 

  • Jak chráníme vaše osobní údaje?

V zájmu ochrany osobních údajů byla zavedena celá řada technických a organizačních opatření. Technická opatření zahrnují vhodná opatření na zajištění on-line bezpečnosti, ochrany před rizikem porušení zabezpečení údajů, pozměnění údajů nebo neoprávněným přístupem s ohledem na rizika, která zpracování představuje, a na povahu zpracovávaných údajů.

Mezi organizační opatření patří omezení přístupu k údajům na oprávněné osoby, které mají legitimní důvod je znát pro účely příslušného zpracování.

 

  • Kdo má k vašim osobním údajům přístup?

V této fázi mají k vašim osobním údajům přístup pouze zaměstnanci úřadu EPPO, kteří jsou výslovně oprávněni posoudit, zda předložené údaje spadají do působnosti úřadu.

V souladu s nařízením o úřadu EPPO mohou být vámi předložené informace použity také k vyšetřování, trestnímu stíhání nebo spolupráci s třetími stranami v rámci plnění úkolů úřadu EPPO. To znamená, že vaše údaje mohou být předány příslušným orgánům členských států nebo jiným orgánům, institucím a jiným subjektům EU, pokud uvedené skutečnosti spadají do jejich působnosti. Úřad EPPO může například příslušným orgánům členských států předat informace o trestném činu, který nepoškozuje finanční zájmy EU (čl. 24 odst. 8 nařízení o úřadu EPPO). To se však může vztahovat i na předání údajů orgánům nebo subjektům mimo Unii, a to v souladu s příslušnými zárukami a nařízením o úřadu EPPO.

Jelikož úřad EPPO provádí vyšetřování a trestní stíhání před soudy členských států a jelikož podléhá příslušným trestním řádům, mohou být vaše osobní údaje v případě, že se stanou součástí spisu, zpracovány v souvislosti s vyšetřováním a/nebo trestním stíháním úřadu EPPO také na vnitrostátní úrovni, a to řadou orgánů (vzhledem k nepřebernému množství situací, jež mohou nastat, není možné všechny tyto orgány uvést), stejně jako by je případně zpracovávalo státní zastupitelství, pokud byste trestný čin ohlásili na vnitrostátní úrovni.

 

  • Jak dlouho vaše údaje uchováváme?

Úřad EPPO nebude uchovávat osobní údaje déle, než je nutné pro účely, pro které byly shromážděny. V souladu s článkem 50 nařízení o úřadu EPPO bude tudíž úřad průběžně přezkoumávat potřebu uložení operativních osobních údajů.

Pokud ohlášené skutečnosti zjevně nespadají do působnosti úřadu EPPO, úřad přestane vámi poskytnuté operativní osobní údaje uchovávat.

Ohlášené informace budou posouzeny bez zbytečného odkladu. Každopádně, pokud vámi předložené informace nepovedou k zahájení vyšetřování úřadem EPPO, vaše osobní údaje nebudou uchovávány déle než šest měsíců od jejich obdržení úřadem EPPO.

Pokud vámi předložené informace nebudou spadat do působnosti úřadu EPPO, může úřad EPPO za účelem zabezpečení systému či za účelem statistiky nebo auditu vést záznam s vaším jménem, evidenčním číslem, datem předložení a údajích o opatřeních, která přijal. Tento záznam bude uchováván po dobu tří let, přičemž na zpracování údajů se vztahuje nařízení (EU) 2018/1725.

 

  • Jaká jsou vaše práva a jak je můžete uplatnit? Další otázky?

Máte právo požádat o přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu, výmaz nebo omezení zpracování. Na základě nařízení o úřadu EPPO mohou být uplatněny výjimky a omezení.

V případě žádosti o uplatnění některého z těchto práv či žádosti o pomoc nebo v případě dalších otázek se obraťte na pověřence pro ochranu osobních údajů úřadu EPPO, a to prostřednictvím e-mailové adresy (eppo-dpo@eppo.europa.eu) nebo poštou.

Svá práva můžete uplatnit také nepřímo prostřednictvím evropského inspektora ochrany údajů a předložit mu stížnost prostřednictvím e-mailové adresy (edps@edps.europa.eu) nebo poštou.