Liigu edasi põhisisu juurde
The independent public prosecution office of the EU
Report a crime

Privaatsusteade Euroopa Prokuratuuri Veebilehe Kaudu Kuriteost Teatavatele Eraõiguslikele Isikutele

  • Miks me töötleme teie isikuandmeid?

Nõukogu määruse 2017/1939 (edaspidi „Euroopa Prokuratuuri määrus“) põhjenduses 49 on selgitatud, et Euroopa Prokuratuur võib eraõiguslikelt isikutelt saada või koguda teavet kuritegude kohta, mille suhtes saab ta oma pädevust teostada.

Võimaliku uurimishuviga teavet saate esitada selleks ette nähtud veebilehel https://www.eppo.europa.eu/report-crime.

Euroopa Prokuratuur töötleb esitatud teavet põhjendamatu viivituseta, et hinnata, kas see kuulub tema pädevusse või mitte. Kui teave ei jää ilmselgelt väljapoole Euroopa Prokuratuuri pädevust, kontrollib Euroopa Prokuratuur, kas on täidetud tema pädevuse teostamise tingimused, eelkõige need, mis on sätestatud nõukogu määruse 2017/1939 (edaspidi „Euroopa Prokuratuuri määrus“) artiklites 22, 23 ja 25.

Kui see on nii, algatatakse uurimine ja teie esitatud andmeid töödeldakse uurimise ja süüdistuse esitamise ja/või teiste pädevate asutustega tehtava koostöö eesmärgil.

 

  • Mis õigusraamistik kohaldub?

Töötlemistoimingu õiguslik alus on nõukogu määrus (EL) 2017/1939 (Euroopa Prokuratuuri määrus). Euroopa Prokuratuur töötleb operatiivseid isikuandmeid, mille esitasite kooskõlas Euroopa Prokuratuuri määruse VIII peatükiga, et täita oma ülesandeid.

 

  • Mis isikuandmeid kogume?

Esitatava veebivormi töötlemiseks kogub Euroopa Prokuratuur üksnes isikuandmeid, mille olete vabatahtlikult esitanud vormil.

Teil palutakse märkida veebivormile teave, mis aitab Euroopa Prokuratuuril hinnata oma pädevust uurimise algatamisel. See hõlmab teie isikuandmeid (nt nimi, dokumendi number ja kontaktandmed) ning teatatud kuriteoga seotud teiste andmesubjektide andmeid.

 

  • Kuidas kaitseme teie isikuandmeid?

Teie isikuandmete kaitseks on kehtestatud mitu tehnilist ja korralduslikku meedet. Tehnilised meetmed on näiteks asjakohased tegevused, millega käsitleme veebikeskkonna turvalisuse, andmerikkumise riski, andmete muutmise või volitamata juurdepääsu probleeme, arvestades töötlemise riski ja töödeldavate isikuandmete olemust.

Korralduslikud meetmed on näiteks andmetele juurdepääsu andmine üksnes volitatud isikutele, kellel on seoses asjaomase töötlemistoiminguga õiguspärane teadmisvajadus.

 

  • Kellel on juurdepääs teie isikuandmetele?

Selles etapis on teie isikuandmetele juurdepääs ainult Euroopa Prokuratuuri töötajatel, kellel on konkreetne volitus hinnata, kas esitatud teave on Euroopa Prokuratuuri pädevuses.

Lisaks võib vastavalt Euroopa Prokuratuuri määrusele teie esitatud teavet kasutada uurimisel, süüdistuse esitamisel või kolmandate isikutega tehtava koostöö eesmärgil, kui Euroopa Prokuratuur täidab oma ülesandeid. See hõlmab ka teie andmete võimalikku edastamist liikmesriikide asjaomastele ametiasutustele või muudele ELi institutsioonidele, organitele, büroodele ja asutustele, kui asjaolud kuuluvad nende pädevusse. Näiteks võib Euroopa Prokuratuur edastada liikmesriigi pädevale asutusele teavet kuriteo kohta, mis ei mõjuta ELi finantshuve (Euroopa Prokuratuuri määruse artikli 24 lõige 8). See võib siiski hõlmata ka andmete edastamist väljaspool liitu olevatele asutustele või isikutele kooskõlas kaitsemeetmete ja Euroopa Prokuratuuri määruses sätestatuga.

Et Euroopa Prokuratuur teeb uurimisi ja esitab süüdistusi liikmesriikide kohtutes ning järgib vastavaid kriminaalmenetluse seadustikke, võivad teie andmeid juhul, kui need saavad kriminaalasja toimiku osaks, töödelda ka riiklikul tasandil mitu asutust, mis kõik toimub Euroopa Prokuratuuri uurimise ja/või süüdistuse esitamise kontekstis. Kõiki neid asutusi ei ole võimalik ammendavalt loetleda, arvestades stsenaariumide paljusust – täpselt samamoodi, nagu võib teie isikuandmeid töödelda riiklik prokuratuur, kui esitate riigisisese kuriteoteate.

 

  • Kui kaua säilitame teie isikuandmeid?

Euroopa Prokuratuur ei säilita isikuandmeid kauem, kui on vajalik eesmärgil, milleks neid koguti. Euroopa Prokuratuur vaatab seepärast korrapäraselt läbi operatiivsete isikuandmete säilitamise vajaduse vastavalt Euroopa Prokuratuuri määruse artiklile 50.

Kui teatatud asjaolud jäävad ilmselgelt väljapoole Euroopa Prokuratuuri pädevust, lõpetab Euroopa Prokuratuur teie esitatud operatiivsete isikuandmete säilitamise.

Esitatud teavet hinnatakse põhjendamatu viivituseta. Igal juhul, v.a kui teie esitatud teabe põhjal algatatakse Euroopa Prokuratuuri uurimine, ei säilitata teie isikuandmeid kauem kui 6 kuud pärast laekumist Euroopa Prokuratuurile.

Kui teie esitatud teave ei kuulu Euroopa Prokuratuuri pädevusse, võib Euroopa Prokuratuur süsteemiturbe, statistika ja auditeerimise eesmärgil logida teie nime, registreerimisnumbri, esitamiskuupäeva ja Euroopa Prokuratuuri võetud meetmed. Logi säilitatakse kolm aastat ja selle töötlemistoimingu suhtes kohaldatakse määrust (EL) 2018/1725.

 

  • Mis on teie õigused ja kuidas saate neid kasutada ning muud võimalikud küsimused?

Teil on õigus taotleda juurdepääsu oma isikuandmetele, nende parandamist, kustutamist või nende töötlemise piiramist. Kohalduda võivad Euroopa Prokuratuuri määrusel põhinevad erandid ja piirangud.

Nende õiguste kasutamise taotlused, abitaotlused või muud küsimused tuleb saata Euroopa Prokuratuuri andmekaitseametnikule e-postiga (eppo-dpo@eppo.europa.eu) või tavapostiga.

Võite kasutada oma õigusi ka kaudselt Euroopa Andmekaitseinspektori kaudu või esitada talle kaebuse e-postiga (edps@edps.europa.eu) või tavapostiga.