Pārlekt uz galveno saturu
The independent public prosecution office of the EU
Report a crime

PAZIŅOJUMS PAR PRIVĀTUMU PRIVĀTĀM PERSONĀM, KURAS ZIŅO PAR NOZIEGUMU EPPO TĪMEKĻA VIETNĒ

  • Kāpēc mēs apstrādājam jūsu personas datus?

Padomes Regulas 2017/1939 (“EPPO regulas”) 49. apsvērumā ir precizēts, ka EPPO var saņemt vai apkopot informāciju no privātpersonām par nodarījumiem, attiecībā uz kuriem tā varētu īstenot savu kompetenci.

Informāciju, kas varētu interesēt izmeklēšanu, varat iesniegt īpašā tīmekļa lapāhttps://www.eppo.europa.eu/report-crime.

EPPO bez liekas kavēšanās apstrādās paziņoto informāciju, lai novērtētu, vai tā ietilpst vai neietilpst tās kompetencē. Ja informācija nav acīmredzami ārpus EPPO kompetences, EPPO pārbaudīs, vai ir izpildīti nosacījumi savas kompetences īstenošanai, jo īpaši tie, kas paredzēti Padomes Regulas (ES) 2017/1939 (“EPPO regulas”) 22., 23. un 25. pantā.

Šādā gadījumā tiks sākta izmeklēšanas lieta un jūsu sniegtie dati tiks apstrādāti, lai veiktu izmeklēšanu un kriminālvajāšanu un/vai sadarbotos ar citām kompetentām iestādēm.

 

  • Kāds ir piemērojamais tiesiskais regulējums?

Šīs apstrādes darbības juridiskais pamats ir Padomes Regula 2017/1939 (“EPPO regula”). EPPO apstrādā “operatīvos” personas datus, ko jūs sniedzāt saskaņā ar EPPO regulas VIII nodaļu, lai veiktu savus uzdevumus.

 

  • Kādus personas datus mēs apkopojam?

Tīmekļa veidlapas iesniegšanas procesā EPPO vāc tikai tos personas datus, ko jūs brīvprātīgi sniedzat veidlapā.

Aicinām aizpildīt tīmekļa veidlapu ar informāciju, kas var palīdzēt EPPO novērtēt tās kompetenci sākt izmeklēšanu. Tas ietver jūsu personas datus (piemēram, vārdu, dokumenta numuru un kontaktinformāciju), kā arī datus par citiem datu subjektiem, kas iesaistīti ziņotajā noziegumā.

 

  • Cik ilgi mēs glabājam jūsu personas datus?

Lai aizsargātu jūsu personas datus, ir ieviesti vairāki tehniski un organizatoriski pasākumi. Tehniskie pasākumi ietver atbilstošas darbības, kas skar drošību tiešsaistē, datu zaudēšanas, datu modifikācijas vai neatļautas piekļuves risku, ņemot vērā apstrādes radīto risku un apstrādājamo personas datu raksturu.

Organizatoriskie pasākumi ietver piekļuves personas datiem ierobežošanu tikai pilnvarotām personām, kurām ir likumīga nepieciešamība tiem piekļūt šīs apstrādes darbības nolūkos.

 

  • Kam ir piekļuve šiem personas datiem?

Šajā posmā jūsu personas datiem var piekļūt tikai EPPO darbinieki, kuri ir īpaši pilnvaroti novērtēt, vai iesniegtā informācija ir EPPO kompetencē.

Turklāt saskaņā ar EPPO regulu jūsu sniegto informāciju var izmantot izmeklēšanai, kriminālvajāšanai vai sadarbībai ar trešām personām, kad EPPO pilda savus uzdevumus. Tas nozīmē, ka jūsu datus var pārsūtīt attiecīgajām dalībvalstu iestādēm vai citām ES iestādēm, struktūrām, birojiem un aģentūrām, ja šie fakti ir to attiecīgajā kompetencē. Piemēram, EPPO var nodot dalībvalsts kompetentajai iestādei informāciju, kas attiecas uz noziedzīgu nodarījumu, kurš neietekmē ES finanšu intereses (EPPO regulas 24. panta 8. punkts). Tomēr tas var ietvert arī nosūtīšanu iestādēm vai pusēm ārpus Savienības saskaņā ar aizsardzības pasākumiem un kā izklāstīts EPPO regulā.

Visbeidzot, tā kā EPPO veic izmeklēšanu un kriminālvajāšanu dalībvalstu tiesās, kā arī ievērojot attiecīgos kriminālprocesa kodeksus, jūsu datus, ja tie kļūst par daļu no lietas materiāliem, var arī apstrādāt valsts līmenī vairākas iestādes – visas saistībā ar EPPO izmeklēšanu un/vai kriminālvajāšanu –, un tos nav iespējams izsmeļoši uzskaitīt, ņemot vērā dažādos scenārijus, tāpat kā to, kā jūsu personas datus var apstrādāt valsts prokuratūra, ja ziņojat par noziedzīgu nodarījumu valsts līmenī.

 

  • Cik ilgi mēs glabājam jūsu personas datus?

EPPO personas datus neglabās ilgāk, nekā tas nepieciešams nolūkiem, kuriem tie ir vākti. Tāpēc EPPO periodiski pārskatīs vajadzību glabāt operatīvos personas datus saskaņā ar EPPO regulas 50. pantu.

Ja paziņotie fakti acīmredzami neietilpst tās kompetencē, EPPO pārtrauks glabāt jūsu sniegtos operatīvos personas datus.

Paziņotās informācijas novērtēšana tiks veikta bez liekas kavēšanās. Jebkurā gadījumā, ja vien iesniegšanas rezultātā netiks sākta EPPO izmeklēšana, jūsu personas dati netiks glabāti ilgāk par sešiem mēnešiem pēc to saņemšanas EPPO.

Ja jūsu iesniegšana neietilpst EPPO kompetencē, sistēmas drošības, statistikas un revīzijas nolūkos EPPO var uzturēt ierakstu ar jūsu vārdu, reģistrācijas numuru, iesniegšanas datumu un EPPO veikto darbību. Tas tiks glabāts trīs gadus, un uz šo apstrādes darbību attiecas Regula (ES) 2018/1725.

 

  • Kādas ir jūsu tiesības un kā jūs varat tās īstenot un citi jautājumi?

Jums ir tiesības pieprasīt piekļuvi saviem personas datiem, to labošanu, dzēšanu vai apstrādes ierobežošanu. Var piemērot izņēmumus un ierobežojumus, pamatojoties uz EPPO regulu.

Visi pieprasījumi izmantot kādas no minētajām tiesībām, palīdzības pieprasījumi vai citi jautājumi ir jāadresē EPPO datu aizsardzības speciālistam pa e-pastu ( eppo-dpo@eppo.europa.eu) vai pa pastu.

Varat izmantot savas tiesības arī netieši, rakstot vai iesniedzot sūdzību Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājam ( edps@edps.europa.eu) vai pa pastu.