Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
The independent public prosecution office of the EU
Report a crime

ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΥΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ

  • Γιατί επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα;

Η αιτιολογική σκέψη 49 του κανονισμού 2017/1939 του Συμβουλίου (ο «κανονισμός για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία») διευκρινίζει ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μπορεί να λαμβάνει ή να συλλέγει πληροφορίες από ιδιώτες σχετικά με αξιόποινες πράξεις ως προς τις οποίες θα μπορούσε να ασκήσει την αρμοδιότητά της.

Μπορείτε να υποβάλετε πληροφορίες που ενδεχομένως παρουσιάζουν ερευνητικό ενδιαφέρον μέσω της ειδικής ιστοσελίδας https://www.eppo.europa.eu/report-crime.

Χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα επεξεργάζεται τις γνωστοποιηθείσες πληροφορίες προκειμένου να αξιολογήσει κατά πόσον εμπίπτουν στην αρμοδιότητά της. Εάν οι πληροφορίες δεν εμπίπτουν προδήλως εκτός της αρμοδιότητας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, η τελευταία θα ελέγχει κατά πόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις για την άσκηση της αρμοδιότητάς της, και κυρίως οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στα άρθρα 22, 23 και 25 του κανονισμού 2017/1939 του Συμβουλίου (ο «κανονισμός για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία»).

Σε αυτήν τη περίπτωση, θα κινείται διαδικασία έρευνας και τα δεδομένα που έχετε παράσχει θα υποβάλλονται σε επεξεργασία για τους σκοπούς της διεξαγωγής έρευνας και δίωξης και/ή της συνεργασίας με άλλες αρμόδιες αρχές.

 

  • Ποιο είναι το ισχύον νομικό πλαίσιο;

Η νομική βάση για την εν λόγω επεξεργασία δεδομένων είναι ο κανονισμός 2017/1939 του Συμβουλίου (ο «κανονισμός για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία»). Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία επεξεργάζεται τα «επιχειρησιακά» δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που παρέχετε σύμφωνα με το κεφάλαιο VIII του κανονισμού για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, για την εκτέλεση των καθηκόντων της.

 

  • Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε;

Για τη διαδικασία υποβολής του διαδικτυακού εντύπου, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία συλλέγει μόνο τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που παρέχετε οικειοθελώς στο έντυπο.

Καλείστε να συμπληρώσετε το ηλεκτρονικό έντυπο με πληροφορίες οι οποίες μπορούν να βοηθήσουν την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να αξιολογήσει κατά πόσο εμπίπτει στην αρμοδιότητά της η έναρξη έρευνας. Στις πληροφορίες αυτές περιλαμβάνονται τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα (όπως ονοματεπώνυμο, αριθμός εγγράφου και στοιχεία επικοινωνίας), καθώς και τα δεδομένα άλλων υποκειμένων δεδομένων που εμπλέκονται στο καταγγελλόμενο έγκλημα.

 

  • Πώς προστατεύουμε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα;

Για την προστασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα έχουμε θεσπίσει ορισμένα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα. Τα τεχνικά μέτρα περιλαμβάνουν κατάλληλες δράσεις που έχουν στόχο τη διασφάλιση της ασφάλειας στο διαδίκτυο καθώς και τον περιορισμό των κινδύνων παραβίασης δεδομένων, μεταβολής δεδομένων ή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, λαμβάνοντας υπόψη τον κίνδυνο που ενέχει τόσο η επεξεργασία όσο και η φύση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που υπόκεινται σε επεξεργασία.

Τα οργανωτικά μέτρα περιλαμβάνουν τον περιορισμό της πρόσβασης στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα αποκλειστικά από εξουσιοδοτημένα πρόσωπα τα οποία έχουν νόμιμο συμφέρον να τα γνωρίζουν για τους σκοπούς της συγκεκριμένης πράξης επεξεργασίας.

 

  • Ποιος έχει πρόσβαση στα εν λόγω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα;

Σε αυτό το στάδιο μόνο τα μέλη του προσωπικού της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας που έχουν εξουσιοδοτηθεί ειδικά για να αξιολογήσουν κατά πόσον οι υποβληθείσες πληροφορίες εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας έχουν πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν.

Επιπλέον, σύμφωνα με τον κανονισμό για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, οι πληροφορίες που υποβάλλετε ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν για την έρευνα, τη δίωξη ή τη συνεργασία με τρίτα μέρη, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Αυτό σημαίνει ότι τα δεδομένα σας ενδέχεται να διαβιβαστούν στις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών ή σε άλλα θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμούς της ΕΕ, στην περίπτωση που τα εν λόγω στοιχεία εμπίπτουν στις αντίστοιχες αρμοδιότητές τους. Για παράδειγμα, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μπορεί να διαβιβάσει στην αρμόδια αρχή κράτους μέλους πληροφορίες σχετικά με αξιόποινη πράξη που δεν θίγει τα οικονομικά συμφέροντα της ΕΕ (άρθρο 24 παράγραφος 8 του κανονισμού για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία). Ωστόσο, μια τέτοια ενέργεια μπορεί να περιλαμβάνει διαβιβάσεις σε αρχές ή μέρη εκτός της Ένωσης, υπό τις εγγυήσεις και σύμφωνα με όσα αναφέρονται στον κανονισμό για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Τέλος, δεδομένου ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία διεξάγει τις έρευνες και τις διώξεις της ενώπιον των δικαστηρίων των κρατών μελών, καθώς και σύμφωνα με τους αντίστοιχους κώδικες ποινικής δικονομίας, τα δεδομένα σας, εφόσον καταστούν μέρος δικογραφίας, ενδέχεται επίσης να υποβληθούν σε επεξεργασία σε εθνικό επίπεδο από ορισμένο αριθμό αρχών οι οποίες εμπίπτουν, ανεξαιρέτως, στο πλαίσιο της έρευνας και/ή δίωξης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, και τις οποίες είναι αδύνατον να απαριθμήσουμε εξαντλητικά, δεδομένης της πληθώρας διαφορετικών σεναρίων — όπως ο τρόπος με τον οποίο τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα μπορούν να υποβληθούν σε επεξεργασία από εθνική εισαγγελία εάν καταγγείλετε έγκλημα σε εθνικό επίπεδο.

 

  • Για πόσο διάστημα διατηρούμε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα;

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν αποθηκεύει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για διάστημα μεγαλύτερο από το αναγκαίο για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν. Ως εκ τούτου, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, σύμφωνα με το άρθρο 50 του κανονισμού για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, θα επανεξετάζει κατά τακτά διαστήματα την ανάγκη αποθήκευσης επιχειρησιακών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Εάν τα αναφερθέντα περιστατικά προδήλως δεν εμπίπτουν στην αρμοδιότητά της, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα παύσει να έχει αποθηκευμένα τα επιχειρησιακά δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλατε.

Η αξιολόγηση των αναφερόμενων πληροφοριών θα διεξαχθεί χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση. Σε κάθε περίπτωση, εκτός εάν η αναφορά σας οδηγήσει στην έναρξη έρευνας από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα δεν θα παραμείνουν αποθηκευμένα για διάστημα μεγαλύτερο των 6 μηνών από την ημερομηνία παραλαβής τους από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Σε περίπτωση που η αναφορά σας δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, για λόγους ασφάλειας του συστήματος, στατιστικής και ελέγχου, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ενδεχομένως να προβεί στην τήρηση αρχείου με το όνομά σας, τον αριθμό καταχώρισής σας, την ημερομηνία υποβολής και το αρχείο των ενεργειών στις οποίες προέβη η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Τα στοιχεία αυτά θα αποθηκεύονται για περίοδο 3 ετών και ο κανονισμός (ΕΕ) 2018/1725 θα εφαρμόζεται στην εν λόγω πράξη επεξεργασίας.

 

  • Ποια είναι τα δικαιώματά σας, πώς μπορείτε να τα ασκήσετε και άλλα ερωτήματα

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε πρόσβαση, διόρθωση, διαγραφή ή περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα. Ενδέχεται να ισχύουν εξαιρέσεις και περιορισμοί βάσει του κανονισμού για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Κάθε αίτημα για την άσκηση ενός από τα εν λόγω δικαιώματα, τα αιτήματα παροχής συνδρομής ή άλλα ερωτήματα θα πρέπει να απευθύνονται στον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (eppo-dpo@eppo.europa.eu) ή ταχυδρομείου.

Μπορείτε επίσης να ασκήσετε τα δικαιώματά σας έμμεσα ή να υποβάλετε καταγγελία στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων (edps@edps.europa.eu) ή μέσω ταχυδρομείου.