Pereiti į pagrindinį turinį
The independent public prosecution office of the EU
Report a crime

PRANEŠIMAS APIE PRIVATUMO APSAUGĄ PRIVATIEMS SUBJEKTAMS, PRANEŠANTIEMS APIE NUSIKALTIMĄ PER EUROPOS PROKURATŪROS TINKLALAPĮ

  • Kodėl tvarkome jūsų asmens duomenis?

Tarybos reglamento 2017/1939 (toliau – Europos prokuratūros reglamentas) 49 konstatuojamojoje dalyje paaiškinta, kad Europos prokuratūra iš privačių subjektų gali gauti arba rinkti informaciją apie nusikalstamas veikas, kurių atžvilgiu ji gali naudotis savo kompetencija.

Galimai tirtiną informaciją galite pateikti per tam skirtą tinklalapį https://www.eppo.europa.eu/report-crime.

Europos prokuratūra nepagrįstai nedelsdama išnagrinės pateiktą informaciją ir įvertins, ar ji priklauso jos kompetencijai, ar ne. Jei informacija nėra akivaizdžiai nepriklausanti Europos prokuratūros kompetencijai, ji patikrins, ar įvykdytos naudojimosi savo kompetencija sąlygos, visų pirma nustatytos Tarybos reglamento (ES) 2017/1939 (EPPO reglamentas) 22, 23 ir 25 straipsniuose.

Jei sąlygos įvykdytos, bus pradėta tyrimo byla, o jūsų pateikti duomenys bus tvarkomi tyrimo, baudžiamojo persekiojimo ir (arba) bendradarbiavimo su kitomis kompetentingomis institucijomis tikslais.

 

  • Kokie teisės aktai taikomi?

Šio duomenų tvarkymo veiksmo teisinis pagrindas yra Tarybos reglamentas (ES) 2017/1939 (EPPO reglamentas). Pagal Europos prokuratūros reglamento VIII skyrių jūsų pateiktus operatyvinius asmens duomenis Europos prokuratūra tvarko vykdydama savo užduotis.

 

  • Kokius asmens duomenis renkame?

Iš internetu pateiktos formos Europos prokuratūra renka tik tuos asmens duomenis, kuriuos savo noru joje nurodote.

Pildydami internetinę formą nurodykite informaciją, kuri Europos prokuratūrai padėtų įvertinti, ar ji gali pradėti tyrimą. Tai apima jūsų asmens duomenis (pvz., vardą, pavardę, dokumento numerį ir kontaktinius duomenis), taip pat kitų duomenų subjektų, susijusių su nusikaltimu, apie kurį pranešta, duomenis.

 

  • Kaip saugome jūsų asmens duomenis?

Jūsų asmens duomenims apsaugoti įdiegtos tam tikros techninės ir organizacinės priemonės. Techninės priemonės, be kita ko, yra atitinkami veiksmai, susiję su elektroniniu saugumu, duomenų saugumo pažeidimo, duomenų pakeitimo arba neteisėtos prieigos prie jų rizika, atsižvelgiant į riziką, kurią kelia tvarkomų asmens duomenų pobūdis ir tvarkymas.

Organizacinės priemonės, be kita ko, yra prieigos prie duomenų suteikimas tik įgaliotiems asmenims, kurie šiuos duomenis turi žinoti duomenų tvarkymo reikmėms.

 

  • Kas turi prieigą prie jūsų asmens duomenų?

Tame etape prieigą prie jūsų asmens duomenų turi tik tie Europos prokuratūros darbuotojai, kurie yra konkrečiai įgalioti įvertinti, ar pateikta informacija patenka į Europos prokuratūros kompetencijos sritį.

Be to, pagal Europos prokuratūros reglamentą jūsų pateikta informacija gali būti naudojama vykdant tyrimą, baudžiamąjį persekiojimą arba bendradarbiaujant su trečiosiomis šalimis Europos prokuratūrai vykdant savo užduotis. Tai reiškia, kad jūsų duomenys gali būti perduoti atitinkamoms valstybių narių tarnyboms arba kitoms ES institucijoms, įstaigoms ir agentūroms, jei tie faktai priklauso jų atitinkamai kompetencijai. Pavyzdžiui, Europos prokuratūra gali perduoti valstybės narės kompetentingai institucijai informaciją, susijusią su nusikalstama veika, kuri nedaro poveikio ES finansiniams interesams (Europos prokuratūros reglamento 24 straipsnio 8 dalis). Tačiau duomenys taip pat gali būti perduodami už Sąjungos ribų esančioms institucijoms arba šalims, laikantis apsaugos priemonių ir kaip nustatyta Europos prokuratūros reglamente.

Galiausiai, kadangi Europos prokuratūra atlieka tyrimus ir vykdo baudžiamąjį persekiojimą valstybių narių teismuose, taip pat laikydamasi atitinkamų baudžiamojo proceso kodeksų, jūsų duomenis, jei jie tampa bylos dalimi, kai kurios institucijos taip pat gali tvarkyti nacionaliniu lygmeniu vykdydamos Europos prokuratūros tyrimą ir (arba) baudžiamąjį persekiojimą. Atsižvelgiant į daugybę skirtingų scenarijų, neįmanoma pateikti baigtinio jų sąrašo, taip pat neįmanoma numatyti, kaip nacionalinė prokuratūra gali tvarkyti jūsų asmens duomenis, jei pranešite apie nusikaltimą nacionaliniu lygmeniu.

 

  • Kiek laiko saugome jūsų asmens duomenis?

Europos prokuratūra nesaugos jūsų duomenų ilgiau, nei reikia tais tikslais, kuriais jie buvo surinkti. Todėl remdamasi Europos prokuratūros 50 straipsniu, Europos prokuratūra periodiškai peržiūrės poreikį saugoti operatyvinius asmens duomenis.

Jei nurodyti faktai akivaizdžiai nepriklausys Europos prokuratūros kompetencijai, ji jūsų pateiktų operatyvinių asmens duomenų nebesaugos.

Pateikta informacija bus įvertinta nepagrįstai nedelsiant. Bet kuriuo atveju, jei dėl jūsų pateiktos informacijos Europos prokuratūros tyrimas nebus pradėtas, jūsų asmens duomenys nebus saugomi ilgiau kaip 6 mėnesius nuo jų pateikimo Europos prokuratūrai dienos.

Jei jūsų nurodyti faktai nepriklausys Europos prokuratūros kompetencijai, sistemos saugumo, statistikos ir audito tikslais Europos prokuratūra gali saugoti jūsų vardo ir pavardės, registracijos numerio, pateikimo datos ir veiksmų, kurių ėmėsi Europos prokuratūra, įrašą. Jis bus saugomas 3 metus ir šiam duomenų tvarkymo veiksmui bus taikomas Reglamentas (ES) 2018/1725.

 

  • Kokias teises turite, kaip galite jomis pasinaudoti ir kiti klausimai

Turite teisę prašyti leisti susipažinti su savo asmens duomenimis, juos ištaisyti, ištrinti arba apriboti jų tvarkymą. Gali būti taikomos Europos prokuratūros reglamentu grindžiamos išimtys ir apribojimai.

Visi prašymai pasinaudoti viena iš minėtų teisių, pagalbos prašymai arba kiti klausimai turi būti siunčiami Europos prokuratūros duomenų apsaugos pareigūnui elektroniniu (eppo-dpo@eppo.europa.eu) arba paprastu paštu.

Savo teisėmis taip pat galite pasinaudoti netiesiogiai per Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūną arba pateikdami skundą jam elektroniniu (edps@edps.europa.eu) arba paprastu paštu.