Skip to main content
The independent public prosecution office of the EU
Report a crime

Izjava o Varstvu Podatkov za Zasebne Stranke, ki Prijavijo Kaznivo Dejanje prek Spletne Strani Evropskega Javnega Tožilstva

  • Zakaj obdelujemo vaše osebne podatke?

V uvodni izjavi 49 Uredbe Sveta 2017/1939 (v nadaljnjem besedilu: uredba o EPPO) je pojasnjeno, da lahko Evropsko javno tožilstvo (EPPO) prejema ali zbira informacije od zasebnih strank o kaznivih dejanjih, v zvezi s katerimi bi lahko izvajalo svojo pristojnost.

Informacije, ki bi lahko bile zanimive za preiskave, lahko pošljete prek posebne spletne strani https://www.eppo.europa.eu/report-crime.

EPPO bo brez nepotrebnega odlašanja obdelalo sporočene informacije in ocenilo, ali spadajo v njegovo pristojnost ali ne. Če informacije niso očitno zunaj njegove pristojnosti, bo preverilo, ali so izpolnjeni pogoji za izvajanje njegove pristojnosti, zlasti pogoji iz členov 22, 23 in 25 Uredbe Sveta 2017/1939 (v nadaljnjem besedilu: uredba o EPPO).

V tem primeru se začne preiskava in podatki, ki jih predložite, bodo obdelani za namene izvedbe preiskave in pregona ter/ali sodelovanja z drugimi pristojnimi organi.

 

  • Kateri pravni okvir se uporablja?

Pravna podlaga za ta postopek obdelave je Uredba Sveta 2017/1939 (v nadaljnjem besedilu: uredba o EPPO). EPPO pri opravljanju svojih nalog obdeluje operativne osebne podatke, ki ste jih predložili, v skladu s poglavjem VIII uredbe o EPPO.

 

  • Katere osebne podatke zbiramo?

V okviru postopka predložitve spletnega obrazca EPPO zbira samo osebne podatke, ki jih prostovoljno navedete na obrazcu.

Spletni obrazec izpolnite z informacijami, ki lahko EPPO pomagajo oceniti njegovo pristojnost za začetek preiskave. To vključuje vaše osebne podatke (kot so ime in priimek, številka dokumenta in kontaktni podatki) ter podatke drugih posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki in so vpleteni v prijavljeno kaznivo dejanje.

 

  • Kako varujemo vaše osebne podatke?

Za varovanje vaših osebnih podatkov smo uvedli številne tehnične in organizacijske ukrepe. Tehnični ukrepi vključujejo ustrezne ukrepe za obravnavo spletne varnosti, preprečevanje kršitve varovanja osebnih podatkov in spreminjanja podatkov ali nepooblaščenega dostopa, pri čemer se upoštevata tveganje, ki ga predstavlja obdelava, in narava osebnih podatkov, ki se obdelujejo.

Organizacijski ukrepi vključujejo omejitev dostopa do podatkov na pooblaščene osebe, ki so upravičene do seznanitve za namene tega postopka obdelave.

 

  • Kdo ima dostop do vaših osebnih podatkov?

Dostop do vaših osebnih podatkov imajo na tej stopnji samo uslužbenci EPPO, ki so bili posebej pooblaščeni za ocenjevanje, ali predložene informacije spadajo v pristojnost EPPO.

Poleg tega lahko EPPO med opravljanjem svojih nalog v skladu z uredbo o EPPO informacije, ki jih predložite, uporabi za preiskavo, pregon ali sodelovanje s tretjimi osebami. To pomeni, da se vaši podatki lahko posredujejo ustreznim organom v državah članicah ali drugim institucijam, organom in agencijam EPPO, če so ta dejstva v njihovi pristojnosti. EPPO lahko na primer pristojnemu organu države članice posreduje informacije v zvezi s kaznivim dejanjem, ki ne škoduje finančnim interesom EU (člen 24(8) uredbe o EPPO). To pa lahko vključuje tudi prenose organom ali strankam zunaj Unije v skladu z zaščitnimi ukrepi, kot je določeno v uredbi o EPPO.

Nazadnje, ker EPPO izvaja preiskave in pregon na sodiščih držav članic ter v skladu z zadevnimi zakoniki o kazenskem postopku, lahko vaše podatke, če postanejo del dosjeja, na nacionalni ravni obdela tudi več organov, in sicer v okviru preiskave in/ali pregona, ki ga izvaja EPPO, pri čemer jih zaradi preštevilnih različnih možnih scenarijev ni mogoče izčrpno našteti, tako kot lahko nacionalni urad pregona obdeluje vaše osebne podatke, če kaznivo dejanje prijavite na nacionalni ravni.

 

  • Kako dolgo hranimo vaše podatke?

EPPO ne bo hranilo osebnih podatkov dlje, kot je potrebno za namene, za katere so bili zbrani. EPPO bo zato v skladu s členom 50 uredbe o EPPO redno preverjal potrebo po hrambi operativnih osebnih podatkov.

Če prijavljena dejstva očitno ne spadajo v njegovo pristojnost, EPPO ne bo več hranilo operativnih osebnih podatkov, ki ste jih predložili.

Ocena sporočenih informacij se izvede brez nepotrebnega odlašanja. V vsakem primeru se vaši osebni podatki ne bodo hranili dlje kot šest mesecev po tem, ko jih bo EPPO prejelo, razen če bo na podlagi vaše predložitve EPPO začelo preiskavo.

Če vaša predložitev ni v pristojnosti EPPO, lahko to za namene varnosti sistema, statistike in revizije vodi dnevnik z vašim imenom in priimkom, registrsko številko, datumom vaše predložitve in evidenco ukrepov, ki jih je sprejelo. Ta se bo hranila tri leta, za ta postopek obdelave pa se bo uporabljala Uredba (EU) 2018/1725.

 

  • Katere so vaše pravice in kako jih lahko uveljavite ter druga vprašanja?

Pravico imate zahtevati dostop do svojih osebnih podatkov, njihov popravek, izbris ali omejitev njihove obdelave. Uporabljajo se lahko izjeme in omejitve na podlagi uredbe o EPPO.

Vsako zahtevo za uveljavljanje ene od teh pravic, prošnje za pomoč ali druga vprašanja je treba nasloviti na uradno osebo za varstvo podatkov pri EPPO, po elektronski pošti (eppo-dpo@eppo.europa.eu) ali po običajni pošti.

Svoje pravice lahko uveljavljate tudi posredno, z vložitvijo pritožbe pri evropskem nadzorniku za varstvo podatkov (edps@edps.europa.eu) ali po običajni pošti.