Skočiť na hlavný obsah
The independent public prosecution office of the EU
Report a crime

OZNÁMENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV SÚKROMNÝCH SUBJEKTOV OZNAMUJÚCICH TRESTNÚ ČINNOSŤ CEZ WEBOVÉ SÍDLO EPPO

  • Prečo spracúvame vaše osobné údaje?

V odôvodnení 49 nariadenia Rady 2017/1939 (ďalej len „nariadenie o EPPO“) sa objasňuje, že Európska prokuratúra (EPPO) môže získavať alebo zhromažďovať informácie od súkromných subjektov o trestných činoch, v ktorých by mohla vykonávať svoju právomoc.

Informácie, ktoré by mohli byť predmetom vyšetrovacieho záujmu, môžete predložiť prostredníctvom webového sídla vyhradeného na tento účel https://www.eppo.europa.eu/report-crime..

Európska prokuratúra spracuje oznámené informácie bez zbytočného odkladu, aby mohla posúdiť, či spadajú do oblasti jej právomoci. Ak informácie zjavne nespadajú mimo rámca právomoci Európskej prokuratúry, EPPO overí, či sú splnené podmienky na výkon jej právomoci, najmä podmienky stanovené v článkoch 22, 23 a 25 nariadenia Rady 2017/1939.

Pokiaľ sú splnené, začne sa vyšetrovanie a údaje, ktoré poskytnete, budú spracované na účely vedenia vyšetrovania a trestného stíhania a/alebo spolupráce s inými príslušnými orgánmi.

 

  • Aký je platný právny rámec?

Právnym základom pre túto spracovateľskú operáciu je nariadenie Rady 2017/1939. V záujme plnenia svojich úloh Európska prokuratúra spracúva „operatívne“ osobné údaje, ktoré ste poskytli v súlade s kapitolou VIII nariadenia o EPPO.

 

  • Aké osobné údaje zhromažďujeme?

V rámci procesu predkladania webového formulára EPPO zhromažďuje iba osobné údaje, ktoré vo formulári dobrovoľne uvediete.

Vyzývame vás, aby ste vo webovom formulári uviedli informácie, ktoré môžu pomôcť Európskej prokuratúre posúdiť, či je v jej právomoci začať vyšetrovanie. Zahŕňa vaše osobné údaje (ako sú meno, číslo dokumentu a kontaktné údaje), ako aj údaje iných dotknutých osôb, ktoré sú do oznámenej trestnej činnosti zapojené.

 

  • Ako chránime vaše osobné údaje?

V záujme ochrany vašich osobných údajov bolo zavedených viacero technických a organizačných opatrení. Súčasťou technických opatrení sú primerané opatrenia na riešenie online bezpečnosti, rizika porušenia ochrany osobných údajov, zmeny údajov alebo neoprávneného prístupu, pričom sa zohľadňuje riziko, ktoré predstavuje spracúvanie a povaha spracúvaných osobných údajov.

Súčasťou organizačných opatrení je obmedzenie prístupu k údajom na oprávnené osoby, ktoré majú legitímnu potrebu poznať údaje na účely tejto spracovateľskej operácie.

 

  • Kto má prístup k týmto údajom?

V tejto fáze majú k vašim osobným údajom prístup iba zamestnanci EPPO, ktorí boli osobitne poverení posúdiť, či predložené informácie spadajú do právomoci Európskej prokuratúry.

Okrem toho, v súlade s nariadením o EPPO môžu byť pri plnení úloh EPPO informácie, ktoré ste predložili, použité na vyšetrovanie, trestné stíhanie alebo spoluprácu s tretími stranami. V rámci toho môžu byť vaše údaje prenesené relevantným orgánom v členských štátoch alebo iným inštitúciám, orgánom, úradom a agentúram EÚ, pokiaľ tieto skutočnosti spadajú do ich príslušných právomocí. EPPO môže, napríklad, preniesť príslušnému orgánu členského štátu informácie, ktoré sa týkajú trestného činu nepoškodzujúceho finančné záujmy EÚ (článok 24 ods. 8 nariadenia o EPPO). Môže však ísť aj o prenosy orgánom alebo stranám mimo Únie, a to v súlade so zárukami a tak, ako je to uvedené v nariadení o EPPO.

Napokon, keďže Európska prokuratúra vedie vyšetrovania a trestné stíhania pred súdmi členských štátov a dodržiava pritom príslušné trestné poriadky, vaše osobné údaje môžu byť, pokiaľ sa stanú súčasťou spisu, spracúvané aj na vnútroštátnej úrovni viacerými orgánmi, a to všetky v súvislosti s vyšetrovaniami a/alebo trestnými stíhaniami EPPO (pričom vzhľadom na veľké množstvo rôznych možných scenárov, nie je možné všetky uviesť), rovnakým spôsobom, ako môžu byť vaše osobné údaje spracúvané vnútroštátnym úradom verejného prokurátora, ak by ste oznámili trestný čin na vnútroštátnej úrovni.

 

  • Ako dlho vaše osobné údaje uchovávame?

EPPO nebude uchovávať osobné údaje dlhšie, ako je potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené. V súlade s článkom 50 nariadenia o EPPO preto Európska prokuratúra pravidelne preskúma potrebu uchovávania operatívnych osobných údajov.

Ak oznámené skutočnosti zjavne spadajú mimo rámca jej právomoci, EPPO prestane operatívne osobné údaje, ktoré ste poskytli, uchovávať.

Posúdenie oznámených informácií sa vykoná bez zbytočného odkladu. V každom prípade, ak informácie, ktoré ste predložili, nepovedú k začatiu vyšetrovania EPPO, vaše osobné údaje sa nebudú uchovávať dlhšie ako 6 mesiacov od ich prijatia Európskou prokuratúrou.

Ak vaše predloženie nepatrí do právomoci Európskej prokuratúry, v záujme bezpečnosti systému, ako aj na štatistické účely a účely auditu, môže EPPO viesť záznamy s vaším menom, registračným číslom, dátumom vášho predloženia a záznamom o opatrení prijatom EPPO. Uvedené informácie sa budú uchovávať počas 3 rokov a na túto spracovateľskú operáciu sa vzťahuje nariadenie (EÚ) 2018/1725.

 

  • Aké sú vaše práva a ako ich môžete uplatniť? Máte ďalšie otázky?

Máte právo požiadať o prístup k osobným údajom, opravu, vymazanie a obmedzenie ich spracúvania. Na základe nariadenia o EPPO môžu platiť výnimky a obmedzenia.

So všetkými žiadosťami o uplatnenie niektorého z uvedených práv, žiadosťami o pomoc alebo inými otázkami sa treba obrátiť na zodpovednú osobu, a to e-mailom (eppo-dpo@eppo.europa.eu) alebo poštou.

Svoje práva môžete uplatniť aj nepriamo alebo môžete predložiť sťažnosť európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov (edps@edps.europa.eu) alebo poštou.