Премини към основното съдържание
The independent public prosecution office of the EU
Report a crime

Структура и характеристики

 

Европейската прокуратура функционира като напълно независима единна служба във всички участващи държави от ЕС (т.нар. „зона на Европейската прокуратура“) и съчетава европейски и национални усилия в областта на правоприлагането. Административната организация на Европейската прокуратура беше завършена и оперативната фаза започна на 1 юни 2021 г.

Европейската прокуратура се състои от две равнища: централното равнище и децентрализираното (националното) равнище. По-долу е поместена диаграма, последвана от описание на нейната организационна структура. 

 

 

Графика на организационната структура на Европейската прокуратура

 

 

Централна служба

Централното равнище на Европейската прокуратура, чието централно управление се намира в Люксембург, се състои от: европейския главен прокурор, 22 европейски прокурори (по един от всяка участваща държава от ЕС), двама от които функционират като заместници на европейския главен прокурор (понастоящем това са европейските прокурори от Германия и Италия), и административния директор. Колегията на Европейската прокуратура е съставена от европейския главен прокурор и 22-мата европейски прокурори. 


Европейските прокурори и административният директор се подпомагат в работата си от редица експерти в области, включващи административна, техническа, оперативна и правно-техническа подкрепа.

 

Служби в участващите държави членки

Децентрализираното равнище на Европейската прокуратура се състои от европейските делегирани прокурори (ЕДП) в 22-те участващи държави — членки на ЕС. Централното равнище упражнява надзор върху дейностите по разследване и наказателно преследване, осъществявани от европейските делегирани прокурори на национално равнище, които работят при пълна независимост от съответните си национални органи.

 

Съдебен контрол от националните съдилища

Процесуалните актове на Европейската прокуратура са обект на съдебен контрол от националните съдилища. Посредством преюдициални заключения и съдебен контрол на актовете на Европейската прокуратура Съдът на Европейския съюз има запазено правомощие да гарантира съгласувано прилагане на правото на ЕС. 

 

Организационна структура на Европейската прокуратура

Организационната структура на Европейската прокуратура и нейната централна служба в Люксембург са обяснени по-подробно в допълнителна графика по-долу.

Организационна структура на централната служба в Люксембург

 

Organisational structure

The EPPO is composed of two levels: the central level and the decentralised (national) level. Below you will find a chart, followed by a description, of its organisational structure. 

organisational structure

 

Central office

The EPPO’s central level, with its headquarters in Luxembourg, consists of: the European Chief Prosecutor; 22 European Prosecutors (one per participating EU country), two of whom function as Deputies for the European Chief Prosecutor (currently, European Prosecutors from Germany and Italy); and the Administrative Director. The European Chief Prosecutor and the 22 European Prosecutors constitute the College of the EPPO. 


The European Prosecutors and the Administrative Director are assisted in their work by a number of experts in areas including administrative, technical, operational and legal-technical support.

Offices in participating Member States

The EPPO’s decentralised level consists of the European Delegated Prosecutors (EDPs) in the 22 participating EU Member States. The central level supervises the investigations and prosecutions carried out by the EDPs at the national level, who operate with complete independence from their national authorities.

Judicial review by national courts

The procedural acts of the European Public Prosecutor’s Office are subject to judicial review by the national courts. The European Court of Justice – by way of preliminary rulings or judicial reviews of the EPPO acts – has residual powers to ensure a consistent application of EU law. 

Organisational chart of the EPPO

An additional graph below further explains the organisational structure of the EPPO and its central office in Luxembourg.

EPPO organisational chart, 31 January update