Pārlekt uz galveno saturu
The independent public prosecution office of the EU
Report a crime

Struktūra un iezīmes

 

Eiropas Prokuratūra (EPPO) darbojas kā pilnībā neatkarīgs vienots birojs visās iesaistītajās ES valstīs (tā dēvētajā “EPPO zonā”) un apvieno Eiropas un valstu tiesībaizsardzības centienus. EPPO administratīvās struktūras izveide ir pabeigta, un aktīvā darbība tika uzsākta 2021. gada 1. jūnijā.

EPPO sastāv no diviem līmeņiem: centrālā līmeņa un decentralizētā (nacionālā) līmeņa. Zemāk ir sniegta tās organizatoriskās struktūras shēma un apraksts. 

 

graph showing EPPO organisational structure

 

Centrālais birojs

EPPO centrālo līmeni, kura galvenā mītne atrodas Luksemburgā, veido Eiropas galvenā prokurore, 22 Eiropas prokurori (pa vienam no katras iesaistītās ES valsts), no kuriem divi darbojas kā Eiropas galvenās prokurores vietnieki (pašlaik tie ir Eiropas prokurori no Vācijas un Itālijas), un administratīvais direktors. Eiropas galvenā prokurore un 22 Eiropas prokurori veido EPPO Kolēģiju. 


Eiropas prokuroriem un administratīvajam direktoram darbā palīdz vairāki eksperti, tostarp, sniedzot administratīvo, tehnisko, operatīvo un juridiski tehnisko atbalstu.

 

Biroji iesaistītajās dalībvalstīs

EPPO decentralizēto līmeni veido Eiropas deleģētie prokurori (EDP) 22 iesaistītajās ES dalībvalstīs. Centrālajā līmenī tiek pārraudzīta izmeklēšana un kriminālvajāšana, ko nacionālajā līmenī veic EDP, kuri darbojas pilnīgi neatkarīgi no nacionālajām iestādēm.

 

Likumības pārbaude, ko veic valstu tiesas

Eiropas Prokuratūras procesuālo aktu likumības pārbaudi veic nacionālās tiesas. Eiropas Savienības Tiesai, pieņemot prejudiciālus nolēmumus vai pārskatot EPPO tiesību aktus, ir papildu pilnvaras nodrošināt ES tiesību aktu konsekventu piemērošanu.  

 

EPPO organizatoriskā shēma

Zemāk norādītajā diagrammā ir sīkāk izskaidrota EPPO un tās centrālā biroja Luksemburgā organizatoriskā struktūra.

Luksemburgas centrālā biroja organizatoriskā struktūra

 

Organisational structure

The EPPO is composed of two levels: the central level and the decentralised (national) level. Below you will find a chart, followed by a description, of its organisational structure. 

organisational structure

 

Central office

The EPPO’s central level, with its headquarters in Luxembourg, consists of: the European Chief Prosecutor; 22 European Prosecutors (one per participating EU country), two of whom function as Deputies for the European Chief Prosecutor (currently, European Prosecutors from Germany and Italy); and the Administrative Director. The European Chief Prosecutor and the 22 European Prosecutors constitute the College of the EPPO. 


The European Prosecutors and the Administrative Director are assisted in their work by a number of experts in areas including administrative, technical, operational and legal-technical support.

Offices in participating Member States

The EPPO’s decentralised level consists of the European Delegated Prosecutors (EDPs) in the 22 participating EU Member States. The central level supervises the investigations and prosecutions carried out by the EDPs at the national level, who operate with complete independence from their national authorities.

Judicial review by national courts

The procedural acts of the European Public Prosecutor’s Office are subject to judicial review by the national courts. The European Court of Justice – by way of preliminary rulings or judicial reviews of the EPPO acts – has residual powers to ensure a consistent application of EU law. 

Organisational chart of the EPPO

An additional graph below further explains the organisational structure of the EPPO and its central office in Luxembourg.

EPPO organisational chart, 31 January update