Skip to main content
The independent public prosecution office of the EU
Report a crime

Struktura i charakterystyka

 

Prokuratura Europejska (EPPO) działa jako w pełni niezależny jeden urząd we wszystkich uczestniczących państwach UE (tzw. strefa EPPO) i łączy europejskie i krajowe działania organów ścigania. Struktura administracyjna EPPO została sfinalizowana, a faza operacyjna rozpoczęła się 1 czerwca 2021 r.

EPPO składa się z dwóch poziomów: poziomu centralnegopoziomu zdecentralizowanego (krajowego). Poniżej znajduje się schemat, a następnie opis struktury organizacyjnej EPPO. 

 

 

Wykres struktury organizacyjnej EPPO

 

 

Prokuratura Centralna

W skład centralnego szczebla EPPO, z siedzibą w Luksemburgu, wchodzą: Europejski Prokurator Generalny; 22 prokuratorów europejskich (po jednym z każdego uczestniczącego kraju UE), z których dwóch pełni funkcję zastępców Europejskiego Prokuratora Generalnego (obecnie są to prokuratorzy europejscy z NiemiecWłoch); oraz dyrektor administracyjny. Europejski Prokurator Generalny i 22 prokuratorów europejskich tworzą kolegium EPPO. 


Prokuratorów europejskich i dyrektora administracyjnego wspiera w ich pracy szereg ekspertów w obszarach obejmujących wsparcie administracyjne, techniczne, operacyjne i prawno-techniczne.

 

Urzędy w uczestniczących państwach członkowskich

Na zdecentralizowany poziom EPPO składają się delegowani prokuratorzy europejscy (EDP) w 22 uczestniczących państwach członkowskich UE. Szczebel centralny nadzoruje prowadzone postępowania przygotowawcze oraz wnoszenie i popieranie oskarżeń przez EDP na szczeblu krajowym, którzy działają całkowicie niezależnie od swoich władz krajowych.

 

Kontrola sądowa przez sądy krajowe

Czynności procesowe Prokuratury Europejskiej podlegają kontroli sądowej przez sądy krajowe. Europejski Trybunał Sprawiedliwości − w drodze orzeczeń w trybie prejudycjalnym lub kontroli sądowej aktów EPPO − posiada uprawnienia uzupełniające w celu zapewnienia spójnego stosowania prawa UE. 

 

Schemat organizacyjny EPPO

Dodatkowy wykres poniżej dokładniej wyjaśnia strukturę organizacyjną EPPO i jej centralnego biura w Luksemburgu.

Struktura organizacyjna biura centralnego w Luksemburgu

 

Organisational structure

The EPPO is composed of two levels: the central level and the decentralised (national) level. Below you will find a chart, followed by a description, of its organisational structure. 

organisational structure

 

Central office

The EPPO’s central level, with its headquarters in Luxembourg, consists of: the European Chief Prosecutor; 22 European Prosecutors (one per participating EU country), two of whom function as Deputies for the European Chief Prosecutor (currently, European Prosecutors from Germany and Italy); and the Administrative Director. The European Chief Prosecutor and the 22 European Prosecutors constitute the College of the EPPO. 


The European Prosecutors and the Administrative Director are assisted in their work by a number of experts in areas including administrative, technical, operational and legal-technical support.

Offices in participating Member States

The EPPO’s decentralised level consists of the European Delegated Prosecutors (EDPs) in the 22 participating EU Member States. The central level supervises the investigations and prosecutions carried out by the EDPs at the national level, who operate with complete independence from their national authorities.

Judicial review by national courts

The procedural acts of the European Public Prosecutor’s Office are subject to judicial review by the national courts. The European Court of Justice – by way of preliminary rulings or judicial reviews of the EPPO acts – has residual powers to ensure a consistent application of EU law. 

Organisational chart of the EPPO

An additional graph below further explains the organisational structure of the EPPO and its central office in Luxembourg.

EPPO organisational chart, 31 January update