Skip to main content
The independent public prosecution office of the EU
Report a crime

Struktura i charakterystyka

Prokuratura Europejska (EPPO) działa jako w pełni niezależny jeden urząd we wszystkich uczestniczących państwach UE (tzw. strefa EPPO) i łączy europejskie i krajowe działania organów ścigania. Struktura administracyjna EPPO została sfinalizowana, a faza operacyjna rozpoczęła się 1 czerwca 2021 r.

 

EPPO składa się z dwóch poziomów: poziomu centralnego i poziomu zdecentralizowanego (krajowego). Poniżej znajduje się schemat, a następnie opis struktury organizacyjnej EPPO. 

organisational structure

 

Prokuratura Centralna

W skład centralnego szczebla EPPO, z siedzibą w Luksemburgu, wchodzą: Europejska Prokurator Generalna; 22 prokuratorów europejskich (po jednym z każdego uczestniczącego kraju UE), z których dwóch pełni funkcję zastępców Europejskiej Prokurator Generalnej (obecnie są to prokuratorzy europejscy z Niemiec i Czech); oraz dyrektor administracyjny. Europejska Prokurator Generalna i 22 prokuratorów europejskich tworzą kolegium EPPO. 


Prokuratorów europejskich i dyrektora administracyjnego wspiera w ich pracy szereg ekspertów w obszarach obejmujących wsparcie administracyjne, techniczne, operacyjne i prawno-techniczne.

Urzędy w uczestniczących państwach członkowskich

Na zdecentralizowany poziom EPPO składają się delegowani prokuratorzy europejscy (EDP) w 22 uczestniczących państwach członkowskich UE. Szczebel centralny nadzoruje prowadzone postępowania przygotowawcze oraz wnoszenie i popieranie oskarżeń przez EDP na szczeblu krajowym, którzy działają całkowicie niezależnie od swoich władz krajowych.

Kontrola sądowa przez sądy krajowe

Czynności procesowe Prokuratury Europejskiej podlegają kontroli sądowej przez sądy krajowe. Europejski Trybunał Sprawiedliwości − w drodze orzeczeń w trybie prejudycjalnym lub kontroli sądowej aktów EPPO − posiada uprawnienia uzupełniające w celu zapewnienia spójnego stosowania prawa UE. 

Schemat organizacyjny EPPO

Dodatkowy wykres poniżej dokładniej wyjaśnia strukturę organizacyjną EPPO i jej centralnego biura w Luksemburgu.

Organigram_7_12_23