Skip to main content
The independent public prosecution office of the EU
Report a crime

Struttura u karatteristiċi

 

L-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew (UPPE) jopera bħala uffiċċju uniku kompletament indipendenti fil-pajjiżi parteċipanti kollha tal-UE (l-hekk imsejħa “żona tal-UPPE”), u jgħaqqad l-isforzi tal-infurzar tal-liġi Ewropej u nazzjonali. L-istabbiliment amministrattiv tal-UPPE ġie ffinalizzat u l-fażi operazzjonali bdiet fl-1 ta’ Ġunju 2021.

L-UPPE huwa magħmul minn żewġ livelli: il-livell ċentrali u l-livell deċentralizzat (nazzjonali). Hawn taħt għandek issib ċart, segwita minn deskrizzjoni, tal-istruttura organizzattiva tiegħu. 

 

 

Graff tal-istruttura organizzattiva tal-UPPE

 

 

Uffiċċju ċentrali

Il-livell ċentrali tal-UPPE, bil-kwartieri ġenerali tiegħu fil-Lussemburgu, jikkonsisti minn: il-Kap Prosekutur Ewropew; 22 Prosekutur Ewropew (wieħed għal kull pajjiż parteċipanti tal-UE), li tnejn minnhom għandhom funzjoni ta’ Deputati għall-Kap Prosekutur Ewropew (bħalissa, Prosekuturi Ewropej mill-Ġermanja u l-Italja); u d-Direttur Amministrattiv. Il-Kap Prosekutur Ewropew u t-22 Prosekutur Ewropew jikkostitwixxu l-Kulleġġ tal-UPPE. 


Il-Prosekuturi Ewropej u d-Direttur Amministrattiv huma megħjuna fil-ħidma tagħhom minn numru ta’ esperti f’oqsma li jinkludu appoġġ amministrattiv, tekniku, operazzjonali u appoġġ legali-tekniku.

 

Uffiċċji fl-Istati Membri parteċipanti

Il-livell deċentralizzat tal-UPPE jikkonsisti mill-Prosekuturi Delegati Ewropej (EDPs) fit-22 Stat Membru parteċipanti tal-UE. Il-livell ċentrali jissorvelja l-investigazzjonijiet u l-prosekuzzjonijiet imwettqa mill-EDPs fil-livell nazzjonali, li joperaw b’indipendenza sħiħa mill-awtoritajiet nazzjonali tagħhom.

 

Rieżami ġudizzjarju mill-qrati nazzjonali

L-atti proċedurali tal-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew huma soġġetti għal rieżami ġudizzjarju mill-qrati nazzjonali. Il-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja – permezz ta’ deċiżjonijiet preliminari jew rieżamijiet ġudizzjarji tal-atti tal-UPPE – għandha setgħat residwi biex tiżgura applikazzjoni konsistenti tad-dritt tal-UE. 

 

Organigramma tal-UPPE

Il-graff addizzjonali t’hawn taħt tispjega aktar l-istruttura organizzazzjonali tal-UPPE u l-uffiċċju ċentrali tiegħu fil-Lussemburgu.

Struttura organizzazzjonali tal-uffiċju ċentrali fil-Lussemburgu

 

Organisational structure

The EPPO is composed of two levels: the central level and the decentralised (national) level. Below you will find a chart, followed by a description, of its organisational structure. 

organisational structure

 

Central office

The EPPO’s central level, with its headquarters in Luxembourg, consists of: the European Chief Prosecutor; 22 European Prosecutors (one per participating EU country), two of whom function as Deputies for the European Chief Prosecutor (currently, European Prosecutors from Germany and Italy); and the Administrative Director. The European Chief Prosecutor and the 22 European Prosecutors constitute the College of the EPPO. 


The European Prosecutors and the Administrative Director are assisted in their work by a number of experts in areas including administrative, technical, operational and legal-technical support.

Offices in participating Member States

The EPPO’s decentralised level consists of the European Delegated Prosecutors (EDPs) in the 22 participating EU Member States. The central level supervises the investigations and prosecutions carried out by the EDPs at the national level, who operate with complete independence from their national authorities.

Judicial review by national courts

The procedural acts of the European Public Prosecutor’s Office are subject to judicial review by the national courts. The European Court of Justice – by way of preliminary rulings or judicial reviews of the EPPO acts – has residual powers to ensure a consistent application of EU law. 

Organisational chart of the EPPO

An additional graph below further explains the organisational structure of the EPPO and its central office in Luxembourg.

EPPO organisational chart, 31 January update