Skočiť na hlavný obsah
The independent public prosecution office of the EU
Report a crime

Štruktúra a charakteristika

 

Európska prokuratúra funguje ako úplne nezávislý samostatný úrad vo všetkých zúčastnených krajinách EÚ (tzv. „zóna Európskej prokuratúry“) a spája európske a vnútroštátne úsilie v oblasti presadzovania práva. Dokončilo sa administratívne usporiadanie Európskej prokuratúry a operatívna fáza sa začala 1. júna 2021.

Európska prokuratúra má dve úrovne: ústrednú úroveň a decentralizovanú (národnú) úroveň. Ďalej nájdete tabuľku s opisom organizačnej štruktúry. 

 

 

Graf organizačnej štruktúry Európskej prokuratúry

 

 

Ústredie

Ústrednú úroveň Európskej prokuratúry so sídlom v Luxemburgu tvoria: hlavný európsky prokurátor; 22 európskych prokurátorov (jeden za každú zúčastnenú krajinu EÚ), z ktorých dvaja pôsobia ako zástupcovia hlavného európskeho prokurátora (v súčasnosti európski prokurátori z Nemecka a Talianska) a administratívny riaditeľ. Hlavný európsky prokurátor a 22 európskych prokurátorov tvoria kolégium Európskej prokuratúry. 


Európskym prokurátorom a administratívnemu riaditeľovi pomáhajú pri ich práci viacerí odborníci v jednotlivých oblastiach vrátane administratívnej, technickej, prevádzkovej a právno-technickej podpory.

 

Úrady v zúčastnených členských štátoch

Decentralizovanú úroveň Európskej prokuratúry tvoria európski delegovaní prokurátori v 22 zúčastnených členských štátoch EÚ. Ústredná úroveň dohliada na vyšetrovania a trestné stíhania vykonávané európskymi delegovanými prokurátormi na vnútroštátnej úrovni, ktorí pracujú úplne nezávisle od svojich vnútroštátnych orgánov.

 

Súdne preskúmanie vnútroštátnymi súdmi

Procesné úkony Európskej prokuratúry podliehajú preskúmaniu príslušnými vnútroštátnymi súdmi. Súdny dvor Európskej únie má prostredníctvom prejudiciálnych rozhodnutí alebo súdneho preskúmania úkonov Európskej prokuratúry zostatkovú právomoc na zabezpečenie jednotného uplatňovania práva EÚ. 

 

Organizačná schéma Európskej prokuratúry

Organizačnú štruktúru Európskej prokuratúry a jej ústredia v Luxemburgu bližšie vysvetľuje ďalší z grafov.

Organizačná štruktúra ústredia v Luxemburgu

 

Organisational structure

The EPPO is composed of two levels: the central level and the decentralised (national) level. Below you will find a chart, followed by a description, of its organisational structure. 

organisational structure

 

Central office

The EPPO’s central level, with its headquarters in Luxembourg, consists of: the European Chief Prosecutor; 22 European Prosecutors (one per participating EU country), two of whom function as Deputies for the European Chief Prosecutor (currently, European Prosecutors from Germany and Italy); and the Administrative Director. The European Chief Prosecutor and the 22 European Prosecutors constitute the College of the EPPO. 


The European Prosecutors and the Administrative Director are assisted in their work by a number of experts in areas including administrative, technical, operational and legal-technical support.

Offices in participating Member States

The EPPO’s decentralised level consists of the European Delegated Prosecutors (EDPs) in the 22 participating EU Member States. The central level supervises the investigations and prosecutions carried out by the EDPs at the national level, who operate with complete independence from their national authorities.

Judicial review by national courts

The procedural acts of the European Public Prosecutor’s Office are subject to judicial review by the national courts. The European Court of Justice – by way of preliminary rulings or judicial reviews of the EPPO acts – has residual powers to ensure a consistent application of EU law. 

Organisational chart of the EPPO

An additional graph below further explains the organisational structure of the EPPO and its central office in Luxembourg.

EPPO organisational chart, 31 January update