Liigu edasi põhisisu juurde
The independent public prosecution office of the EU
Report a crime

Ülesehitus ja põhimõtted

 

Euroopa Prokuratuur (EPPO) tegutseb täiesti sõltumatu ühtse asutusena kõikides osalevates ELi riikides (nn EPPO alal) ning ühendab endas Euroopa ja liikmesriikide õiguskaitsetegevust. EPPO haldusstruktuur sai valmis ja tegevust alustati 1. juunil 2021.

EPPO-l on kaks tasandit: keskne tasand ja detsentraliseeritud (liikmesriigi) tasand. Altpoolt leiate EPPO organisatsioonilise struktuuri skeemi ja kirjelduse. 

 

 

EPPO organisatsioonilise struktuuri skeem

 

 

Keskasutus

EPPO keskne tasand peakorteriga Luxembourgis hõlmab Euroopa peaprokuröri, 22 Euroopa prokuröri (üks iga osaleva ELi liikmesriigi kohta), kellest kaks asendavad Euroopa peaprokuröri (praegu Saksamaa ja Itaalia Euroopa prokurörid), ning haldusdirektorit. Euroopa peaprokurör ja 22 Euroopa prokuröri moodustavad EPPO kolleegiumi. 


Euroopa prokuröre ja haldusdirektorit abistab töös hulk eri valdkondade eksperte (sealhulgas haldus-, tehnika-, tegevus- ja õiguslik-tehniline tugi).

 

Asutused osalevates liikmesriikides

EPPO detsentraliseeritud tasand koosneb Euroopa delegaatprokuröridest 22 osalevas ELi liikmesriigis. Keskne tasand teeb järelevalvet oma riiklikest ametiasutustest täiesti sõltumatult tegutsevate Euroopa delegaatprokuröride uurimiste ja süüdistuste esitamise üle liikmesriigi tasandil.

 

Siseriiklike kohtute kohtulik kontroll

Euroopa Prokuratuuri menetlustoimingute suhtes kohaldatakse siseriiklike kohtute kontrolli. Euroopa Kohtul on eelotsuste või EPPO toimingute kohtuliku kontrolli näol täiendavad volitused, et tagada ELi õiguse ühtne kohaldamine. 

 

EPPO organisatsiooniskeem

Allpool olev lisaskeem selgitab täpsemalt EPPO ja selle Luxembourgis asuva keskasutuse organisatsioonilist struktuuri.

Luxembourgis asuva keskasutuse organisatsiooniline struktuur

 

Organisational structure

The EPPO is composed of two levels: the central level and the decentralised (national) level. Below you will find a chart, followed by a description, of its organisational structure. 

organisational structure

 

Central office

The EPPO’s central level, with its headquarters in Luxembourg, consists of: the European Chief Prosecutor; 22 European Prosecutors (one per participating EU country), two of whom function as Deputies for the European Chief Prosecutor (currently, European Prosecutors from Germany and Italy); and the Administrative Director. The European Chief Prosecutor and the 22 European Prosecutors constitute the College of the EPPO. 


The European Prosecutors and the Administrative Director are assisted in their work by a number of experts in areas including administrative, technical, operational and legal-technical support.

Offices in participating Member States

The EPPO’s decentralised level consists of the European Delegated Prosecutors (EDPs) in the 22 participating EU Member States. The central level supervises the investigations and prosecutions carried out by the EDPs at the national level, who operate with complete independence from their national authorities.

Judicial review by national courts

The procedural acts of the European Public Prosecutor’s Office are subject to judicial review by the national courts. The European Court of Justice – by way of preliminary rulings or judicial reviews of the EPPO acts – has residual powers to ensure a consistent application of EU law. 

Organisational chart of the EPPO

An additional graph below further explains the organisational structure of the EPPO and its central office in Luxembourg.

EPPO organisational chart, 31 January update