Skoči na glavni sadržaj
The independent public prosecution office of the EU
Report a crime

Struktura i karakteristike

 

Ured europskog javnog tužitelja (EPPO) djeluje kao potpuno neovisan jedinstveni ured diljem svih sudjelujućih država članica EU-a (tzv. „zona EPPO-a”) te objedinjuje europske i nacionalne napore u području kaznenog progona. Administrativni ustroj EPPO-a je dovršen, a operativna faza započela je 1. lipnja 2021.

EPPO se sastoji od dviju razina: središnja razina i decentralizirana (nacionalna) razina. U nastavku se nalazi grafikon uz opis organizacijske strukture. 

 

 

Grafikon organizacijske strukture EPPO-a

 

 

Središnji ured

Središnja razina EPPO-a, sa sjedištem u Luxembourgu, sastoji se od: glavnog europskog tužitelja; 22 europska tužitelja (po jedan iz svake države članice iz EU-a koje sudjeluju), od kojih su dva zamjenika glavnog europskog tužitelja (trenutačno europski tužitelji iz Njemačke i Italije); i upravnog direktora. Glavni europski tužitelj i 22 europska tužitelja čine kolegij EPPO-a. 


Europskim tužiteljima i upravnom direktoru u radu pomaže niz stručnjaka u područjima koja uključuju administrativnu, tehničku, operativnu i pravno-tehničku potporu.

 

Uredi u državama članicama sudionicama

Decentralizirana razina EPPO-a sastoji se od delegiranih europskih tužitelja (EDP-a) u 22 države članice EU-a koje sudjeluju. Središnja razina nadzire istrage i kazneni progon koje provode delegirani europski tužitelji na nacionalnoj razini, koji djeluju potpuno neovisno o svojim nacionalnim tijelima.

 

Sudsko preispitivanje koje provode nacionalni sudovi

Proceduralni akti Ureda europskog javnog tužitelja podliježu sudskom preispitivanju nacionalnih sudova. Sud Europske unije – putem prethodnih odluka ili sudskih preispitivanja akata EPPO-a – ima dodatne ovlasti kako bi osigurao dosljednu primjenu prava EU-a. 

 

Organizacijska shema EPPO-a

U dodatnom grafikonu u nastavku dodatno se objašnjava organizacijska struktura EPPO-a i njegova središnjeg ureda u Luksemburgu.

Organizacijska struktura središnjeg ureda u Luksemburgu

 

Organisational structure

The EPPO is composed of two levels: the central level and the decentralised (national) level. Below you will find a chart, followed by a description, of its organisational structure. 

organisational structure

 

Central office

The EPPO’s central level, with its headquarters in Luxembourg, consists of: the European Chief Prosecutor; 22 European Prosecutors (one per participating EU country), two of whom function as Deputies for the European Chief Prosecutor (currently, European Prosecutors from Germany and Italy); and the Administrative Director. The European Chief Prosecutor and the 22 European Prosecutors constitute the College of the EPPO. 


The European Prosecutors and the Administrative Director are assisted in their work by a number of experts in areas including administrative, technical, operational and legal-technical support.

Offices in participating Member States

The EPPO’s decentralised level consists of the European Delegated Prosecutors (EDPs) in the 22 participating EU Member States. The central level supervises the investigations and prosecutions carried out by the EDPs at the national level, who operate with complete independence from their national authorities.

Judicial review by national courts

The procedural acts of the European Public Prosecutor’s Office are subject to judicial review by the national courts. The European Court of Justice – by way of preliminary rulings or judicial reviews of the EPPO acts – has residual powers to ensure a consistent application of EU law. 

Organisational chart of the EPPO

An additional graph below further explains the organisational structure of the EPPO and its central office in Luxembourg.

EPPO organisational chart, 31 January update