Overslaan en naar de inhoud gaan
The independent public prosecution office of the EU
Report a crime

Structuur en kenmerken

 

Het Europees Openbaar Ministerie (EOM) werkt als één volledig onafhankelijk bureau in alle deelnemende EU-landen (de zogenoemde “EPPO-zone”), en combineert Europese en nationale wetshandhavingsinspanningen. De administratieve opzet van het EOM is afgerond en de operationele fase is op 1 juni 2021 van start gegaan.

Het EOM bestaat uit twee niveaus: het centrale niveau en het gedecentraliseerde (nationale) niveau. Hieronder vindt u een schema, met daarna een beschrijving, van de organisatiestructuur. 

 

 

Grafiek van de organisatiestructuur van het EOM

 

 

Centraal bureau

Het centrale niveau van het EOM, met hoofdkantoor in Luxemburg, bestaat uit: de Europese hoofdaanklager; 22 Europese aanklagers (één per deelnemend EU-land), waarvan er twee fungeren als plaatsvervangers van de Europese hoofdaanklager (momenteel zijn dit de Europese aanklagers uit Duitsland en Italië); en de administratief directeur. De Europese hoofdaanklager en de 22 Europese aanklagers vormen het college van het EOM. 


De Europese aanklagers en de administratief directeur worden in hun werk bijgestaan door een aantal deskundigen op het gebied van administratieve, technische, operationele en juridisch-technische ondersteuning.

 

Kantoren in de deelnemende lidstaten

Het gedecentraliseerde niveau van het EOM bestaat uit de gedelegeerde Europese aanklagers in de 22 deelnemende EU-lidstaten. Het centrale niveau houdt toezicht op de onderzoeken en vervolgingen die worden uitgevoerd door de gedelegeerde Europese aanklagers op nationaal niveau, die volledig onafhankelijk van hun nationale autoriteiten opereren.

 

Rechterlijke toetsing door de nationale rechterlijke instanties

De procedurehandelingen van het Europees Openbaar Ministerie zijn onderworpen aan rechterlijke toetsing door de nationale rechterlijke instanties. Het Europees Hof van Justitie heeft, door middel van prejudiciële beslissingen of rechterlijke toetsingen van de EOM-handelingen, residuele bevoegdheden om een consistente toepassing van het EU-recht te waarborgen. 

 

Organisatieschema van het EOM

In een aanvullende grafiek hieronder wordt de organisatiestructuur van het EOM en zijn centrale bureau in Luxemburg nader toegelicht.

Organisatiestructuur van het centraal bureau in Luxemburg

 

Organisational structure

The EPPO is composed of two levels: the central level and the decentralised (national) level. Below you will find a chart, followed by a description, of its organisational structure. 

organisational structure

 

Central office

The EPPO’s central level, with its headquarters in Luxembourg, consists of: the European Chief Prosecutor; 22 European Prosecutors (one per participating EU country), two of whom function as Deputies for the European Chief Prosecutor (currently, European Prosecutors from Germany and Italy); and the Administrative Director. The European Chief Prosecutor and the 22 European Prosecutors constitute the College of the EPPO. 


The European Prosecutors and the Administrative Director are assisted in their work by a number of experts in areas including administrative, technical, operational and legal-technical support.

Offices in participating Member States

The EPPO’s decentralised level consists of the European Delegated Prosecutors (EDPs) in the 22 participating EU Member States. The central level supervises the investigations and prosecutions carried out by the EDPs at the national level, who operate with complete independence from their national authorities.

Judicial review by national courts

The procedural acts of the European Public Prosecutor’s Office are subject to judicial review by the national courts. The European Court of Justice – by way of preliminary rulings or judicial reviews of the EPPO acts – has residual powers to ensure a consistent application of EU law. 

Organisational chart of the EPPO

An additional graph below further explains the organisational structure of the EPPO and its central office in Luxembourg.

EPPO organisational chart, 31 January update