Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
The independent public prosecution office of the EU
Report a crime

Δομή και χαρακτηριστικά

 

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία λειτουργεί ως πλήρως ανεξάρτητη ενιαία υπηρεσία σε όλες τις συμμετέχουσες χώρες της ΕΕ (η λεγόμενη «ζώνη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας») και συνδυάζει τις ευρωπαϊκές και τις εθνικές προσπάθειες επιβολής του νόμου. Η διοικητική σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας έχει ολοκληρωθεί και η επιχειρησιακή φάση ξεκίνησε την 1η Ιουνίου 2021.

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αποτελείται από δύο επίπεδα: το κεντρικό επίπεδο και το αποκεντρωμένο (εθνικό) επίπεδο. Παρακάτω θα βρείτε ένα διάγραμμα, ακολουθούμενο από μια περιγραφή, της οργανωτικής δομής του. 

 

 

Γράφημα της οργανωτικής δομής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας

 

 

Κεντρική υπηρεσία

Το κεντρικό επίπεδο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, με έδρα το Λουξεμβούργο, αποτελείται από: τον (την) Ευρωπαίο(-α) γενικό(-ή) εισαγγελέα· 22 Ευρωπαίους(-ες) εισαγγελείς (ένας ανά συμμετέχουσα χώρα της ΕΕ), δύο εκ των οποίων λειτουργούν ως αναπληρωτές του (της) Ευρωπαίου(-ας) γενικού(-ής) εισαγγελέα (επί του παρόντος, οι Ευρωπαίοι(-ες) εισαγγελείς από τη Γερμανία και την Ιταλία)·και τον διοικητικό διευθυντή. Ο (Η) Ευρωπαίος(-α) γενικός(-ή) εισαγγελέας και οι 22 Ευρωπαίοι(-ες) εισαγγελείς αποτελούν το συλλογικό όργανο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. 


Οι Ευρωπαίοι(-ες) εισαγγελείς και ο (η) διοικητικός(-ή) διευθυντής(-ρια) επικουρούνται στο έργο τους από σειρά εμπειρογνωμόνων σε τομείς περιλαμβανομένων της διοικητικής, τεχνικής, επιχειρησιακής και νομικο-τεχνικής υποστήριξης.

 

Γραφεία στα συμμετέχοντα κράτη μέλη

Το αποκεντρωμένο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας αποτελείται από τους (τις) Ευρωπαίους(-ες) εντεταλμένους(-ες) εισαγγελείς στα 22 συμμετέχοντα κράτη μέλη της ΕΕ. Το κεντρικό επίπεδο εποπτεύει τις έρευνες και τις διώξεις που διεξάγονται από τους (τις) Ευρωπαίους(-ες) εντεταλμένους(-ες) εισαγγελείς σε εθνικό επίπεδο, οι οποίοι(-ες) λειτουργούν με πλήρη ανεξαρτησία από τις εθνικές τους αρχές.

 

Δικαστικός έλεγχος από τα εθνικά δικαστήρια

Οι διαδικαστικές πράξεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας υπόκεινται σε δικαστικό έλεγχο από τα εθνικά δικαστήρια. Το Δικαστήριο της ΕΕ– μέσω προδικαστικών αποφάσεων ή δικαστικών ελέγχων των πράξεων της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας – έχει πρόσθετες εξουσίες για να διασφαλίσει τη συνεπή εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ. 

 

Οργανόγραμμα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας

Ένα πρόσθετο γράφημα στη συνέχεια εξηγεί περαιτέρω την οργανωτική δομή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και της κεντρικής της υπηρεσίας στο Λουξεμβούργο.

Οργανωτική δομή της κεντρικής υπηρεσίας στο Λουξεμβούργο

 

Organisational structure

The EPPO is composed of two levels: the central level and the decentralised (national) level. Below you will find a chart, followed by a description, of its organisational structure. 

organisational structure

 

Central office

The EPPO’s central level, with its headquarters in Luxembourg, consists of: the European Chief Prosecutor; 22 European Prosecutors (one per participating EU country), two of whom function as Deputies for the European Chief Prosecutor (currently, European Prosecutors from Germany and Italy); and the Administrative Director. The European Chief Prosecutor and the 22 European Prosecutors constitute the College of the EPPO. 


The European Prosecutors and the Administrative Director are assisted in their work by a number of experts in areas including administrative, technical, operational and legal-technical support.

Offices in participating Member States

The EPPO’s decentralised level consists of the European Delegated Prosecutors (EDPs) in the 22 participating EU Member States. The central level supervises the investigations and prosecutions carried out by the EDPs at the national level, who operate with complete independence from their national authorities.

Judicial review by national courts

The procedural acts of the European Public Prosecutor’s Office are subject to judicial review by the national courts. The European Court of Justice – by way of preliminary rulings or judicial reviews of the EPPO acts – has residual powers to ensure a consistent application of EU law. 

Organisational chart of the EPPO

An additional graph below further explains the organisational structure of the EPPO and its central office in Luxembourg.

EPPO organisational chart, 31 January update