Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
The independent public prosecution office of the EU
Report a crime

Δομή και χαρακτηριστικά

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία λειτουργεί ως πλήρως ανεξάρτητη ενιαία υπηρεσία σε όλες τις συμμετέχουσες χώρες της ΕΕ (η λεγόμενη «ζώνη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας») και συνδυάζει τις ευρωπαϊκές και τις εθνικές προσπάθειες επιβολής του νόμου. Η διοικητική σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας έχει ολοκληρωθεί και η επιχειρησιακή φάση ξεκίνησε την 1η Ιουνίου 2021.

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αποτελείται από δύο επίπεδα: το κεντρικό επίπεδο και το αποκεντρωμένο (εθνικό) επίπεδο. Παρακάτω θα βρείτε ένα διάγραμμα, ακολουθούμενο από μια περιγραφή, της οργανωτικής δομής του. 

organisational structure

 

Κεντρική υπηρεσία

Το κεντρικό επίπεδο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, με έδρα το Λουξεμβούργο, αποτελείται από: τον (την) Ευρωπαίο(-α) γενικό(-ή) εισαγγελέα· 22 Ευρωπαίους(-ες) εισαγγελείς (ένας ανά συμμετέχουσα χώρα της ΕΕ), δύο εκ των οποίων λειτουργούν ως αναπληρωτές του (της) Ευρωπαίου(-ας) γενικού(-ής) εισαγγελέα (επί του παρόντος, οι Ευρωπαίοι(-ες) εισαγγελείς από τη Γερμανία και την Τσεχία)·και τον διοικητικό διευθυντή. Ο (Η) Ευρωπαίος(-α) γενικός(-ή) εισαγγελέας και οι 22 Ευρωπαίοι(-ες) εισαγγελείς αποτελούν το συλλογικό όργανο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. 


Οι Ευρωπαίοι(-ες) εισαγγελείς και ο (η) διοικητικός(-ή) διευθυντής(-ρια) επικουρούνται στο έργο τους από σειρά εμπειρογνωμόνων σε τομείς περιλαμβανομένων της διοικητικής, τεχνικής, επιχειρησιακής και νομικο-τεχνικής υποστήριξης.

Γραφεία στα συμμετέχοντα κράτη μέλη

Το αποκεντρωμένο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας αποτελείται από τους (τις) Ευρωπαίους(-ες) εντεταλμένους(-ες) εισαγγελείς στα 22 συμμετέχοντα κράτη μέλη της ΕΕ. Το κεντρικό επίπεδο εποπτεύει τις έρευνες και τις διώξεις που διεξάγονται από τους (τις) Ευρωπαίους(-ες) εντεταλμένους(-ες) εισαγγελείς σε εθνικό επίπεδο, οι οποίοι(-ες) λειτουργούν με πλήρη ανεξαρτησία από τις εθνικές τους αρχές.

Δικαστικός έλεγχος από τα εθνικά δικαστήρια

Οι διαδικαστικές πράξεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας υπόκεινται σε δικαστικό έλεγχο από τα εθνικά δικαστήρια. Το Δικαστήριο της ΕΕ– μέσω προδικαστικών αποφάσεων ή δικαστικών ελέγχων των πράξεων της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας – έχει πρόσθετες εξουσίες για να διασφαλίσει τη συνεπή εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ. 

Οργανόγραμμα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας

Ένα πρόσθετο γράφημα στη συνέχεια εξηγεί περαιτέρω την οργανωτική δομή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και της κεντρικής της υπηρεσίας στο Λουξεμβούργο.