Skip to main content
The independent public prosecution office of the EU
Report a crime

Organizacijska struktura in značilnosti

 

Evropsko javno tožilstvo (EJT) deluje kot popolnoma neodvisen enoten urad v vseh sodelujočih državah EU (t. i. območje EJT) ter združuje evropska in nacionalna prizadevanja za preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj. Upravni ustroj EJT je bil dokončno vzpostavljen 1. junija 2021, ko se je začela operativna faza.

EJT je sestavljeno iz dveh ravni: centralne ravni in decentralizirane (nacionalne) ravni. Spodaj je prikazana organizacijska shema EJT, ki ji sledi opis njegove organizacijske strukture. 

 

 

Organizacijska shema EJT

 

 

Glavni urad

Centralno raven EJT s sedežem v Luxembourgu sestavljajo: evropski glavni tožilec; 22 evropskih tožilcev (po eden iz vsake sodelujoče države), dva od njih delujeta kot namestnika evropskega glavnega tožilca (trenutno sta to evropska tožilca iz Nemčije in Italije), ter upravni direktor. Evropski glavni tožilec in 22 evropskih tožilcev sestavljajo kolegij EJT. 


Evropskim tožilcem in upravnemu direktorju pri njihovem delu pomagajo številni strokovnjaki na področjih, ki vključujejo upravno, tehnično, operativno in pravno-tehnično podporo.

 

Uradi v sodelujočih državah članicah

Decentralizirano raven EJT sestavljajo evropski delegirani tožilci v 22 sodelujočih državah članicah EU. Centralna raven nadzoruje preiskave in pregon, ki jih izvajajo evropski delegirani tožilci na nacionalni ravni popolnoma neodvisno od svojih nacionalnih organov.

 

Sodni nadzor, ki ga izvajajo nacionalna sodišča

Postopkovne akte Evropskega javnega tožilstva so predmet sodnega nadzora, ki ga izvajajo nacionalna sodišča. Evropsko sodišče ima prek predhodnega odločanja ali presoje aktov EJT dodatna pooblastila za zagotovitev usklajene uporabe prava EU. 

 

Organizacijska shema EJT

Spodaj je v dodatni organizacijski shemi podrobneje pojasnjena organizacijska struktura EJT in njegovega glavnega urada v Luxembourgu.

Organizacijska struktura glavnega urada v Luxembourgu

 

Organisational structure

The EPPO is composed of two levels: the central level and the decentralised (national) level. Below you will find a chart, followed by a description, of its organisational structure. 

organisational structure

 

Central office

The EPPO’s central level, with its headquarters in Luxembourg, consists of: the European Chief Prosecutor; 22 European Prosecutors (one per participating EU country), two of whom function as Deputies for the European Chief Prosecutor (currently, European Prosecutors from Germany and Italy); and the Administrative Director. The European Chief Prosecutor and the 22 European Prosecutors constitute the College of the EPPO. 


The European Prosecutors and the Administrative Director are assisted in their work by a number of experts in areas including administrative, technical, operational and legal-technical support.

Offices in participating Member States

The EPPO’s decentralised level consists of the European Delegated Prosecutors (EDPs) in the 22 participating EU Member States. The central level supervises the investigations and prosecutions carried out by the EDPs at the national level, who operate with complete independence from their national authorities.

Judicial review by national courts

The procedural acts of the European Public Prosecutor’s Office are subject to judicial review by the national courts. The European Court of Justice – by way of preliminary rulings or judicial reviews of the EPPO acts – has residual powers to ensure a consistent application of EU law. 

Organisational chart of the EPPO

An additional graph below further explains the organisational structure of the EPPO and its central office in Luxembourg.

EPPO organisational chart, 31 January update