Skip to main content

Organizacijska struktura in značilnosti

 

Evropsko javno tožilstvo (EJT) deluje kot popolnoma neodvisen enoten urad v vseh sodelujočih državah EU (t. i. območje EJT) ter združuje evropska in nacionalna prizadevanja za preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj. Upravni ustroj EJT je bil dokončno vzpostavljen 1. junija 2021, ko se je začela operativna faza.

EJT je sestavljeno iz dveh ravni: centralne ravni in decentralizirane (nacionalne) ravni. Spodaj je prikazana organizacijska shema EJT, ki ji sledi opis njegove organizacijske strukture. 

 

 

Organizacijska shema EJT

 

 

Glavni urad

Centralno raven EJT s sedežem v Luxembourgu sestavljajo: evropski glavni tožilec; 22 evropskih tožilcev (po eden iz vsake sodelujoče države), dva od njih delujeta kot namestnika evropskega glavnega tožilca (trenutno sta to evropska tožilca iz Nemčije in Italije), ter upravni direktor. Evropski glavni tožilec in 22 evropskih tožilcev sestavljajo kolegij EJT. 


Evropskim tožilcem in upravnemu direktorju pri njihovem delu pomagajo številni strokovnjaki na področjih, ki vključujejo upravno, tehnično, operativno in pravno-tehnično podporo.

 

Uradi v sodelujočih državah članicah

Decentralizirano raven EJT sestavljajo evropski delegirani tožilci v 22 sodelujočih državah članicah EU. Centralna raven nadzoruje preiskave in pregon, ki jih izvajajo evropski delegirani tožilci na nacionalni ravni popolnoma neodvisno od svojih nacionalnih organov.

 

Sodni nadzor, ki ga izvajajo nacionalna sodišča

Postopkovne akte Evropskega javnega tožilstva so predmet sodnega nadzora, ki ga izvajajo nacionalna sodišča. Evropsko sodišče ima prek predhodnega odločanja ali presoje aktov EJT dodatna pooblastila za zagotovitev usklajene uporabe prava EU. 

 

Organizacijska shema EJT

Spodaj je v dodatni organizacijski shemi podrobneje pojasnjena organizacijska struktura EJT in njegovega glavnega urada v Luxembourgu.

Organizacijska struktura glavnega urada v Luxembourgu