Skip to main content
The independent public prosecution office of the EU
Report a crime

Struktur och sammansättning

 

Europeiska åklagarmyndigheten (Eppo) verkar som en enda oberoende myndighet i alla deltagande medlemsstater (det s.k. ”Eppo-området”) genom att kombinera europeiska och nationella brottsbekämpande insatser. Eppos administrativa inrättande har slutförts, och den operativa fasen inleddes den 1 juni 2021.

Eppo är indelad i två nivåer: den centrala nivån och den decentraliserade (nationella) nivån. Nedan följer ett diagram med en beskrivning av myndighetens organisationsstruktur. 

 

 

Diagram över Eppos organisationsstruktur

 

 

Centrala kontoret

Eppos centrala nivå har sitt säte i Luxemburg och består av den europeiska chefsåklagaren, 22 europeiska åklagare (en per deltagande medlemsstat), varav två är biträdande chefsåklagare (för närvarande de europeiska åklagarna från Tyskland och Italien) samt en administrativ direktör. Den europeiska chefsåklagaren och de 22 europeiska åklagarna utgör Europeiska åklagarmyndighetens kollegium. 


De europeiska åklagarna och den administrativa direktören får stöd i sitt arbete av ett antal sakkunniga på olika områden, däribland administrativt, tekniskt, operativt och rättstekniskt stöd.

 

Myndigheter i deltagande medlemsstater

Eppos decentraliserade nivå består av de europeiska delegerade åklagarna i de 22 deltagande medlemsstaterna. Den centrala nivån övervakar de utredningar och lagföringar som utförs av de europeiska delegerade åklagarna på nationell nivå, vars verksamhet är helt oberoende av de nationella myndigheterna.

 

Rättslig prövning av nationella domstolar

Europeiska åklagarmyndighetens processuella beslut kan komma att prövas av nationella domstolar. EU-domstolen har resterande befogenheter att säkerställa en enhetlig tillämpning av EU-rätten genom förhandsavgöranden eller rättsliga prövningar av Europeiska åklagarmyndighetens beslut. 

 

Europeiska åklagarmyndighetens organisationsplan

I nedanstående diagram förklaras organisationsstrukturen hos Eppo och dess centrala kontor i Luxemburg.

Organisationsstruktur hos det centrala kontoret i Luxemburg

 

Organisational structure

The EPPO is composed of two levels: the central level and the decentralised (national) level. Below you will find a chart, followed by a description, of its organisational structure. 

organisational structure

 

Central office

The EPPO’s central level, with its headquarters in Luxembourg, consists of: the European Chief Prosecutor; 22 European Prosecutors (one per participating EU country), two of whom function as Deputies for the European Chief Prosecutor (currently, European Prosecutors from Germany and Italy); and the Administrative Director. The European Chief Prosecutor and the 22 European Prosecutors constitute the College of the EPPO. 


The European Prosecutors and the Administrative Director are assisted in their work by a number of experts in areas including administrative, technical, operational and legal-technical support.

Offices in participating Member States

The EPPO’s decentralised level consists of the European Delegated Prosecutors (EDPs) in the 22 participating EU Member States. The central level supervises the investigations and prosecutions carried out by the EDPs at the national level, who operate with complete independence from their national authorities.

Judicial review by national courts

The procedural acts of the European Public Prosecutor’s Office are subject to judicial review by the national courts. The European Court of Justice – by way of preliminary rulings or judicial reviews of the EPPO acts – has residual powers to ensure a consistent application of EU law. 

Organisational chart of the EPPO

An additional graph below further explains the organisational structure of the EPPO and its central office in Luxembourg.

EPPO organisational chart, 31 January update