Skip to main content
The independent public prosecution office of the EU
Report a crime

Struktur och sammansättning

Europeiska åklagarmyndigheten (Eppo) verkar som en enda oberoende myndighet i alla deltagande medlemsstater (det s.k. ”Eppo-området”) genom att kombinera europeiska och nationella brottsbekämpande insatser. Eppos administrativa inrättande har slutförts, och den operativa fasen inleddes den 1 juni 2021.

Eppo är indelad i två nivåer: den centrala nivån och den decentraliserade (nationella) nivån. Nedan följer ett diagram med en beskrivning av myndighetens organisationsstruktur. 

organisational structure

 

Centrala kontoret

Eppos centrala nivå har sitt säte i Luxemburg och består av den europeiska chefsåklagaren, 22 europeiska åklagare (en per deltagande medlemsstat), varav två är biträdande chefsåklagare (för närvarande de europeiska åklagarna från Tyskland och Tjeckien) samt en administrativ direktör. Den europeiska chefsåklagaren och de 22 europeiska åklagarna utgör Europeiska åklagarmyndighetens kollegium. 


De europeiska åklagarna och den administrativa direktören får stöd i sitt arbete av ett antal sakkunniga på olika områden, däribland administrativt, tekniskt, operativt och rättstekniskt stöd.

Myndigheter i deltagande medlemsstater

Eppos decentraliserade nivå består av de europeiska delegerade åklagarna i de 22 deltagande medlemsstaterna. Den centrala nivån övervakar de utredningar och lagföringar som utförs av de europeiska delegerade åklagarna på nationell nivå, vars verksamhet är helt oberoende av de nationella myndigheterna.

Rättslig prövning av nationella domstolar

Europeiska åklagarmyndighetens processuella beslut kan komma att prövas av nationella domstolar. EU-domstolen har resterande befogenheter att säkerställa en enhetlig tillämpning av EU-rätten genom förhandsavgöranden eller rättsliga prövningar av Europeiska åklagarmyndighetens beslut. 

Europeiska åklagarmyndighetens organisationsplan

I nedanstående diagram förklaras organisationsstrukturen hos Eppo och dess centrala kontor i Luxemburg.

Organigram_7_12_23