Hyppää pääsisältöön
The independent public prosecution office of the EU
Report a crime

Rakenne ja toiminta

 

Euroopan syyttäjävirasto (EPPO) toimii yhtenä virastona täysin riippumattomasti kaikissa sen toimintaan osallistuvissa EU:n jäsenvaltioissa (ns. EPPO-alueella), ja se tuo yhteen EU:n ja kansalliset lainvalvontatoimet. EPPOn hallinnollinen rakenne on saatu valmiiksi, ja virasto aloitti toimintansa 1. kesäkuuta 2021.

EPPOssa on kaksi tasoa: keskustaso ja hajautettu (kansallinen) taso. Seuraavassa kuvassa on EPPOn organisaatiokaavio kuvauksineen. 

 

 

Kaavio EPPOn organisaatiorakenteesta

 

 

Keskusvirasto

EPPOn keskustaso ja päätoimipaikka ovat Luxemburgissa, ja keskustaso koostuu seuraavista toimijoista: Euroopan pääsyyttäjä; 22 Euroopan syyttäjää (yksi syyttäjä kustakin osallistuvasta EU-maasta), joista kaksi toimii Euroopan pääsyyttäjän varapääsyyttäjinä (tällä hetkellä nämä Euroopan syyttäjät ovat Saksasta ja Italiasta), sekä hallintojohtaja. Euroopan pääsyyttäjä ja 22 Euroopan syyttäjää muodostavat EPPOn kollegion. 


Euroopan syyttäjiä ja hallintojohtajaa avustavat lukuisat asiantuntijat, jotka antavat heille hallinnollista, teknistä, operatiivista ja lakiteknistä tukea.

 

Toimipisteet osallistuvissa jäsenvaltioissa

EPPOn hajautettu taso koostuu valtuutetuista Euroopan syyttäjistä 22:ssa EPPOn toimintaan osallistuvassa EU:n jäsenvaltiossa. Keskustaso valvoo tutkinta- ja syytetoimia, joita valtuutetut Euroopan syyttäjät toteuttavat kansallisella tasolla täysin riippumattomasti kansallisista viranomaisista.

 

Laillisuusvalvonta

Euroopan syyttäjäviraston menettelylliset toimet kuuluvat laillisuusvalvonnan piiriin, ja siitä vastaavat kansalliset tuomioistuimet. Euroopan unionin tuomioistuimella on valtuudet varmistaa, että EU:n lainsäädäntöä sovelletaan yhdenmukaisesti, antamalla ennakkoratkaisuja tai EPPOn toimiin kohdistuvan laillisuusvalvonnan avulla. 

 

EPPOn organisaatiokaavio

Seuraavassa kaaviossa havainnollistetaan EPPOn ja sen Luxemburgissa sijaitsevan keskusviraston organisaatiorakennetta.

Luxemburgissa sijaitsevan keskusviraston organisaatiorakenne

 

Organisational structure

The EPPO is composed of two levels: the central level and the decentralised (national) level. Below you will find a chart, followed by a description, of its organisational structure. 

organisational structure

 

Central office

The EPPO’s central level, with its headquarters in Luxembourg, consists of: the European Chief Prosecutor; 22 European Prosecutors (one per participating EU country), two of whom function as Deputies for the European Chief Prosecutor (currently, European Prosecutors from Germany and Italy); and the Administrative Director. The European Chief Prosecutor and the 22 European Prosecutors constitute the College of the EPPO. 


The European Prosecutors and the Administrative Director are assisted in their work by a number of experts in areas including administrative, technical, operational and legal-technical support.

Offices in participating Member States

The EPPO’s decentralised level consists of the European Delegated Prosecutors (EDPs) in the 22 participating EU Member States. The central level supervises the investigations and prosecutions carried out by the EDPs at the national level, who operate with complete independence from their national authorities.

Judicial review by national courts

The procedural acts of the European Public Prosecutor’s Office are subject to judicial review by the national courts. The European Court of Justice – by way of preliminary rulings or judicial reviews of the EPPO acts – has residual powers to ensure a consistent application of EU law. 

Organisational chart of the EPPO

An additional graph below further explains the organisational structure of the EPPO and its central office in Luxembourg.

EPPO organisational chart, 31 January update