Skip to main content
The independent public prosecution office of the EU
Report a crime

Struktur og karakteristika

 

Den Europæiske Anklagemyndighed (EPPO) fungerer som et fuldt uafhængigt fælles kontor i alle deltagende EU-lande (den såkaldte "EPPO-zone") og kombinerer europæiske og nationale retshåndhævelsesindsatser. EPPO's administrative struktur er blevet færdiggjort, og den operationelle fase begyndte den 1. juni 2021.

EPPO består af to niveauer: det centrale niveau og det decentrale (nationale) niveau. Nedenfor finder du et diagram efterfulgt af en beskrivelse af EPPO's organisationsstruktur. 

 

 

Diagram over EPPO's organisationsstruktur

 

 

Hovedkontor

EPPO's centrale niveau med hovedsæde i Luxembourg består af: den europæiske chefanklager, 22 europæiske anklagere (én pr. deltagende EU-land), hvoraf to fungerer som stedfortrædere for den europæiske chefanklager (i øjeblikket europæiske anklagere fra Tyskland og Italien) og den administrerende direktør. Den europæiske chefanklager og de 22 europæiske anklagere udgør EPPO's kollegium. 


De europæiske anklagere og den administrerende direktør bistås i deres arbejde af en række eksperter på områder, som bl.a. omfatter administrativ, teknisk, operationel og juridisk-teknisk bistand.

 

Kontorer i de deltagende medlemsstater

EPPO's decentrale niveau består af de europæiske delegerede anklagere i de 22 deltagende EU-medlemsstater. Det centrale niveau fører tilsyn med de efterforskninger og retsforfølgninger, der udføres af de europæiske delegerede anklagere på nationalt plan, som opererer i fuld uafhængighed af deres nationale myndigheder.

 

De nationale domstoles domstolskontrol

Den Europæiske Anklagemyndigheds proceduremæssige retsakter er underlagt de nationale domstoles domstolskontrol. EU-Domstolen har — i form af præjudicielle afgørelser eller domstolskontrol af EPPO's retsakter — residuelle beføjelser til at sikre en konsekvent anvendelse af EU-retten. 

 

EPPO's organisationsstruktur

Et yderligere diagram nedenfor forklarer endvidere EPPO's organisationsstruktur og dens hovedkontor i Luxembourg.

Det luxembourgske hovedkontors organisationsstruktur

 

Organisational structure

The EPPO is composed of two levels: the central level and the decentralised (national) level. Below you will find a chart, followed by a description, of its organisational structure. 

organisational structure

 

Central office

The EPPO’s central level, with its headquarters in Luxembourg, consists of: the European Chief Prosecutor; 22 European Prosecutors (one per participating EU country), two of whom function as Deputies for the European Chief Prosecutor (currently, European Prosecutors from Germany and Italy); and the Administrative Director. The European Chief Prosecutor and the 22 European Prosecutors constitute the College of the EPPO. 


The European Prosecutors and the Administrative Director are assisted in their work by a number of experts in areas including administrative, technical, operational and legal-technical support.

Offices in participating Member States

The EPPO’s decentralised level consists of the European Delegated Prosecutors (EDPs) in the 22 participating EU Member States. The central level supervises the investigations and prosecutions carried out by the EDPs at the national level, who operate with complete independence from their national authorities.

Judicial review by national courts

The procedural acts of the European Public Prosecutor’s Office are subject to judicial review by the national courts. The European Court of Justice – by way of preliminary rulings or judicial reviews of the EPPO acts – has residual powers to ensure a consistent application of EU law. 

Organisational chart of the EPPO

An additional graph below further explains the organisational structure of the EPPO and its central office in Luxembourg.

EPPO organisational chart, 31 January update