Премини към основното съдържание
The independent public prosecution office of the EU
Report a crime

Мисия и задачи

Европейската прокуратура (EPPO) е независима прокуратура на Европейския съюз. Тя отговаря за провеждане на разследване, наказателно преследване и предаване на съд на престъпления срещу финансовите интереси на ЕС. Те включват няколко вида измами, измама с ДДС с причинени вреди на стойност над 10 милиона евро, изпиране на пари, корупция и др.

Европейската прокуратура провежда разследвания, осъществява наказателно преследване и упражнява функциите на прокурор пред компетентните съдилища на участващите държави членки до окончателното приключване на делото. До началото на функционирането на Европейската прокуратура единствено националните органи имаха правомощия да провеждат разследване и наказателно преследване на тези престъпления, но техните правомощия не можеха да прекрачват границите на съответната им държава. Организации като Евроюст, OLAF и Европол нямат необходимите правомощия да провеждат такива криминални разследвания и наказателно преследване.

От началото на функционирането си на 1 юни 2021 г. Европейската прокуратура е регистрирала над 4000 сигнала за престъпления от участващите държави — членки на ЕС, и частни субекти; започнати са над 929 разследвания (към юни 2022 г.). Гражданите могат да подават сигнали за престъпления до Европейската прокуратура посредством специалния уеб формуляр.

Правомощията на Европейската прокуратура са определени в Регламент (ЕС) 2017/1939 на Съвета, който влезе в сила на 31 октомври 2017 г. Разгледайтестраницата с правната уредба, за да научите повече за правните актове, уреждащи различни аспекти на Европейската прокуратура.

Какво представляват финансовите интереси на ЕС?

Всички приходи, разходи и активи, включени, придобити или дължими на бюджета на Европейския съюз и на бюджетите на институциите, органите, службите и агенциите, създадени съгласно Договорите, и бюджетите, управлявани и контролирани от тях.

Кои престъпления са включени?

Участващите държави членки трябва да приемат Директивата за защита на финансовите интереси в националното си законодателство. Тази директива на Съвета и на Парламента обхваща борбата с измамите, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз, по наказателноправен ред и повишава равнището на защита на бюджета на ЕС посредством хармонизиране на определенията, санкциите и давностните срокове за престъпленията, засягащи финансовите интереси на ЕС.

В нея се определят и престъпленията, които попадат в правомощията на Европейската прокуратура:

  • трансгранични измами с ДДС с общи вреди в размер на най-малко 10 000 000 EUR;
  • други видове измами, засягащи финансовите интереси на ЕС;
  • корупция, която вреди или има вероятност да навреди на финансовите интереси на ЕС;
  • присвояване на средства или активи на ЕС от страна на публичен служител;
  • изпиране на пари и организирана престъпност, както и други престъпления, неразривно свързани с някоя от предходните категории.

Например: Ако държавен служител вземе подкуп във връзка с проект, финансиран от ЕС, и го укрие, като си купи къща, Европейската прокуратура може да разследва както пасивната корупция, така и последвалото изпиране на пари.

Нашите партньори

Сключено е споразумение с Европейската комисия и са подписани работни договорености с OLAFЕвроюстЕврополЕвропейската сметна палатаЕвропейската инвестиционна банка и Европейския инвестиционен фонд.

В допълнение към сътрудничеството с други институции, органи и агенции на ЕС (като гореспоменатите) Европейската прокуратура работи и със следните допълнителни категории партньори:

  • органи на неучастващи държави — членки на ЕС;
  • органи на държави извън ЕС (трети държави);
  • органи на участващите държави членки;
  • мрежи за съдебно сътрудничество и правоприлагане (например Европейската съдебна мрежа, мрежата КАРИН и др.);
  • международни организации и равностойни организации (Съвет на Европа, Интерпол и др.).

 Можете да намерите публично достъпните работни договорености с някои от горепосочените органи в секция „Документи“ на нашия уебсайт.