Liigu edasi põhisisu juurde
The independent public prosecution office of the EU
Report a crime

Missioon ja ülesanded

Euroopa Prokuratuur (EPPO) on Euroopa Liidu sõltumatu prokuratuur. See vastutab ELi finantshuvide vastaste kuritegude uurimise, nendes süüdistuse esitamise ning nende eest kohtus vastutusele võtmise eest. Kuriteod hõlmavad eri liiki pettuseid, käibemaksupettuseid, mille puhul kahju ületab 10 miljonit eurot, rahapesu, korruptsiooni jms.

EPPO viib läbi uurimisi, esitab süüdistusi ning täidab osalevate liikmesriikide pädevates kohtutes prokuröri ülesandeid kuni kriminaalasja lõpliku lahendamiseni. Kuni EPPO tegevuse alguseni said neid kuritegusid uurida ja nende eest süüdistusi esitada vaid liikmesriikide ametiasutused, kelle volitused lõppesid aga oma riigi piiril. Organisatsioonidel nagu Eurojust, OLAF ja Europol ei ole selliste kuritegude uurimiseks ja nende eest süüdistuse esitamiseks vajalikke volitusi.

Alates tegevuse alustamisest 1. juunil 2021 on EPPO registreerinud osalevatelt ELi liikmesriikidelt ja eraisikutelt üle 4000 kuriteoteate ja alustanud rohkem kui 929 uurimist (2022. aasta juuni seisuga). Üldsuse esindajad saavad EPPO-le kuriteost teatada spetsiaalse veebivormi abil.

Euroopa Prokuratuuri mandaat on kindlaks määratud nõukogu määruses (EL) 2017/1939, mis jõustus 31. oktoobril 2017. Et EPPO eri aspekte reguleerivate seaduste kohta rohkem teada saada, vt  õigusraamistiku lehte.

Mis on ELi finantshuvid?

Kõik tulud, kulud ja varad, mis on hõlmatud Euroopa Liidu eelarvega ja aluslepingute alusel asutatud institutsioonide, organite ja asutuste eelarvetega või nende hallatavate ja kontrollitavate eelarvetega või mis on neist saadud või tuleb neisse maksta.

Mis kuritegusid käsitletakse?

Osalevad liikmesriigid peavad võtma finantshuvide kaitse direktiivi üle oma riiklikesse õigusaktidesse. See nõukogu ja Euroopa Parlamendi direktiiv käsitleb võitlust Euroopa Liidu finantshuve kahjustavate pettuste vastu kriminaalõiguse abil ning suurendab ELi eelarve kaitstuse taset ELi finantshuve mõjutavate kuritegude määratluste, karistuste ja aegumistähtaegade ühtlustamisega.

Samuti määratletakse direktiivis EPPO päevusse kuuluvad järgmised kuriteod:

  • piiriülesed käibemaksupettused, millega kaasneb kogukahju vähemalt 10 000 000 euro ulatuses;
  • muud liiki pettused, mis kahjustavad ELi finantshuve;
  • korruptsioon, mis kahjustab või tõenäoliselt kahjustab ELi finantshuve;
  • ELi rahaliste vahendite või varade omastamine ametiisiku poolt;
  • rahapesu või organiseeritud kuritegevus, samuti muud mis tahes eelmise kuriteo liigiga lahutamatult seotud kuriteod.

 

Näiteks: kui riigiametnik võtab ELi rahalistest vahenditest rahastatava projekti puhul altkäemaksu ja varjab seda maja ostmisega, võib EPPO uurida nii passiivset korruptsiooni kui ka sellele järgnenud rahapesu.

Meie partnerid

Euroopa Prokuratuur on sõlminud eripartnerluse teiste ELi institutsioonide, organite ja asutustega.

Leping on sõlmitud Euroopa Komisjoniga ning koostöölepingud on allkirjastatud OLAFiEurojustiEuropoliEuroopa KontrollikojaEuroopa Investeerimispanga ja Euroopa Investeerimisfondiga.

Lisaks koostööle ELi institutsioonide, organite ja asutustega (nagu eespool osutatud) teeb EPPO koostööd ka järgmiste partneritega:

  • mitteosalevate ELi liikmesriikide ametiasutused;
  • kolmandate riikide ametiasutused;
  • osalevate ELi liikmesriikide ametiasutused;
  • õigusalase koostöö ja õiguskaitsevõrgustikud (nt Euroopa õigusalase koostöö võrgustik, CARIN jt);
  • rahvusvahelised ja muud samaväärsed organisatsioonid (Euroopa Nõukogu, Interpol jt).

 

Avalikud koostöölepingud mõne eespool nimetatud asutusega on saadaval EPPO veebisaidi dokumentide jaotises.