Skip to main content
The independent public prosecution office of the EU
Report a crime

Misja i zadania

Prokuratura Europejska (EPPO) jest niezależną prokuraturą Unii Europejskiej. Jest ona odpowiedzialna za prowadzenie dochodzeń, ściganie i stawianie przed sądem przestępstw przeciwko interesom finansowym UE. Obejmują one kilka rodzajów nadużyć finansowych, oszustwa związane z VAT stanowiące szkodę dla budżetu UE powyżej 10 mln euro, pranie pieniędzy, korupcję itd.

Prokuratura Europejska wszczyna postępowania przygotowawcze, wnosi akty oskarżenia i sprawuje funkcje oskarżyciela publicznego przed właściwymi sądami uczestniczących państw członkowskich aż do ostatecznego zakończenia sprawy. Do czasu rozpoczęcia działalności przez EPPO jedynie organy krajowe mogły prowadzić postępowania przygotowawcze i ścigać te przestępstwa, lecz ich uprawnienia nie przekraczały granic ich kraju. Organizacje takie jak Eurojust, OLAF i Europol nie posiadają uprawnień niezbędnych do prowadzenia takich postępowań przygotowawczych oraz wnoszenia i popierania oskarżeń.

Od rozpoczęcia działalności 1 czerwca 2021 r. EPPO zarejestrowała ponad 4 000 zawiadomień o popełnieniu przestępstwa od uczestniczących państw członkowskich UE i podmiotów prywatnych; wszczęto ponad 929 dochodzeń (stan na czerwiec 2022 r.). Obywatele mogą zgłaszać przestępstwa do EPPO za pomocą specjalnego formularza internetowego.

Mandat Prokuratury Europejskiej został określony w rozporządzeniu Rady (UE) 2017/1939, które weszło w życie 31 października 2017 r. Zobaczstronę Ramy prawne, aby dowiedzieć się więcej o przepisach regulujących różne aspekty EPPO.

Jakie są interesy finansowe UE?

Wszystkie dochody, wydatki i aktywa ujęte w ramach, uzyskane za pośrednictwem lub należne na rzecz budżetu Unii Europejskiej oraz budżetów instytucji, organów i jednostek organizacyjnych ustanowionych na mocy Traktatów oraz budżetów zarządzanych i monitorowanych przez te podmioty.

O jakie przestępstwa chodzi?

Uczestniczące państwa członkowskie zostaly zobowiazane do wdrożenia do swojego prawa krajowego „dyrektywy PIF”. Dyrektywa Rady i Parlamentu obejmuje zwalczanie za pośrednictwem prawa karnego nadużyć na szkodę interesów finansowych Unii Europejskiej i zwiększa poziom ochrony budżetu UE poprzez harmonizację definicji, sankcji i okresów przedawnienia przestępstw naruszających interesy finansowe UE.

Określa również, jakie przestępstwa wchodzą w zakres mandatu EPPO:

crimes involved
  • transgraniczne oszustwo związane z VAT, którego łączna wartość szkody wynosi co najmniej 10 000 000 EUR,
  • inne rodzaje nadużyć finansowych naruszających interesy finansowe UE,
  • korupcja, która szkodzi lub może zaszkodzić interesom finansowym UE,
  • sprzeniewierzenie środków finansowych lub aktywów UE przez urzędnika publicznego,
  • pranie pieniędzy i przestępczość zorganizowana, a także inne przestępstwa nierozerwalnie związane z jedną z poprzednich kategorii.

 

Przykład: Jeśli urzędnik bierze łapówkę w związku z projektem finansowanym przez UE i ukrywa ją, kupując dom, EPPO może zbadać zarówno korupcję bierną, jak i późniejsze pranie pieniędzy.

Nasi partnerzy

Prokuratura Europejska nawiązała uprzywilejowane partnerstwo z innymi instytucjami, organami i agencjami UE.

Zawarto porozumienie z Komisją Europejską, a także podpisano porozumienia robocze z OLAF‑emEurojustemEuropolemEuropejskim Trybunałem ObrachunkowymEuropejskim Bankiem Inwestycyjnym i Europejskim Funduszem Inwestycyjnym.

Oprócz współpracy z innymi instytucjami, organami i agencjami UE (takimi jak wymienione powyżej) EPPO podejmuje również współpracę z następującymi dodatkowymi kategoriami partnerów:

  • organy nieuczestniczących państw członkowskich UE,
  • organy państw niebędących członkami UE (państwa trzecie),
  • organy uczestniczących państw członkowskich,
  • sieci współpracy sądowej i organów ścigania (np. Europejska Sieć Sądowa, CARIN itd.),
  • organizacje międzynarodowe i ich odpowiedniki (Rada Europy, Interpol itd.).

Ogólnodostępne porozumienia robocze z niektórymi z powyższych podmiotów można znaleźć w sekcji „Dokumenty” na naszej stronie internetowej.