Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
The independent public prosecution office of the EU
Report a crime

Αποστολή και καθήκοντα

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αποτελεί ανεξάρτητη εισαγγελική αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι αρμόδια για την έρευνα, τη δίωξη και την παραπομπή ενώπιον της δικαιοσύνης εγκλημάτων που θίγουν τα οικονομικά συμφέροντα της ΕΕ. Σε αυτές περιλαμβάνονται διάφοροι τύποι απάτης, απάτη στον τομέα του ΦΠΑ με ζημίες άνω των 10 εκατομμυρίων ευρώ, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, διαφθορά κ.λπ.

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία διενεργεί έρευνες, εκτελεί πράξεις δίωξης και ασκεί εισαγγελικά καθήκοντα στα αρμόδια δικαστήρια των συμμετεχόντων κρατών μελών έως την οριστική περάτωση της υπόθεσης. Έως ότου αρχίσει να λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, μόνο οι εθνικές αρχές μπορούσαν να διερευνούν και να διώκουν τα εν λόγω εγκλήματα, αλλά οι εξουσίες τους σταματούσαν στα σύνορα της χώρας τους. Οργανισμοί όπως η Eurojust, η OLAF και η Ευρωπόλ δεν διαθέτουν τις απαραίτητες εξουσίες για τη διεξαγωγή τέτοιων ποινικών ερευνών και διώξεων.

Από την έναρξη της λειτουργίας της την 1η Ιουνίου 2021, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει καταγράψει περισσότερες από 4 000 αναφορές εγκλημάτων από συμμετέχοντα κράτη μέλη της ΕΕ και ιδιωτικούς φορείς· περισσότερες από 929 έρευνες έχουν κινηθεί (από τον Ιούνιο του 2022). Το κοινό μπορεί να καταγγέλλει εγκλήματα στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία χρησιμοποιώντας το ειδικό ηλεκτρονικό έντυπο.

Η εντολή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας ορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) 2017/1939 του Συμβουλίου που τέθηκε σε ισχύ στις 31 Οκτωβρίου 2017. Συμβουλευτείτε τη σελίδα του νομικού πλαισίου για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τους νόμους που διέπουν διάφορες πτυχές της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Τι είναι τα οικονομικά συμφέροντα της ΕΕ;

Όλα τα έσοδα, έξοδα και στοιχεία του ενεργητικού που είτε καλύπτονται από τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τους προϋπολογισμούς των θεσμικών και λοιπών οργάνων και οργανισμών που έχουν ιδρυθεί βάσει των Συνθηκών, καθώς και τους προϋπολογισμούς υπό τη διαχείριση και τον έλεγχό τους, είτε αποκτώνται μέσω αυτών των προϋπολογισμών ή οφείλονται σε αυτούς.

Ποια εγκλήματα εμπλέκονται;

Τα συμμετέχοντα κράτη μέλη πρέπει να ενσωματώσουν στις εθνικές νομοθεσίες τους την «οδηγία ΠΟΣ». Η εν λόγω οδηγία του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου καλύπτει την καταπολέμηση της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του ποινικού δικαίου και αυξάνει το επίπεδο προστασίας του προϋπολογισμού της ΕΕ εναρμονίζοντας τους ορισμούς, τις κυρώσεις και τις προθεσμίες παραγραφής των ποινικών αδικημάτων που θίγουν τα οικονομικά συμφέροντα της ΕΕ.

Καθορίζει επίσης ποια εγκλήματα εμπίπτουν στην εντολή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας:

crimes involved
  • διασυνοριακή απάτη στον τομέα του ΦΠΑ που αφορά συνολικές ζημίες ύψους τουλάχιστον 10 000 000 EUR·
  • άλλες μορφές απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ·
  • διαφθορά που βλάπτει ή ενδέχεται να βλάψει τα οικονομικά συμφέροντα της ΕΕ·
  • υπεξαίρεση κονδυλίων ή περιουσιακών στοιχείων της ΕΕ από δημόσιο λειτουργό·
  • νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και οργανωμένο έγκλημα, καθώς και άλλες αξιόποινες πράξεις άρρηκτα συνδεδεμένες με μία από τις προηγούμενες κατηγορίες.

 

Για παράδειγμα: Εάν ένας δημόσιος υπάλληλος δωροδοκηθεί σε σχέση με ένα χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ έργο και το αποκρύψει αγοράζοντας ένα σπίτι, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μπορεί να διερευνήσει τόσο την παθητική δωροδοκία όσο και την επακόλουθη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Οι εταίροι μας

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει συνάψει προνομιακές εταιρικές σχέσεις με άλλα θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμούς της ΕΕ.

Έχει συναφθεί συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έχουν υπογραφεί συμφωνίες συνεργασίας με την OLAF, τη Eurojust, την Ευρωπόλ, το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων.

Εκτός από τη συνεργασία με άλλα θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμούς της ΕΕ (όπως αυτοί που αναφέρονται ανωτέρω), η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία συνεργάζεται επίσης με τις ακόλουθες πρόσθετες κατηγορίες εταίρων:

  • αρχές μη συμμετεχόντων κρατών μελών της ΕΕ·
  • αρχές κρατών μη μελών της ΕΕ (τρίτων χωρών)·
  • αρχές των συμμετεχόντων κρατών μελών·
  • δίκτυα δικαστικής συνεργασίας και επιβολής του νόμου (π.χ. το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο, το Δίκτυο CARIN, κ.λπ.)·
  • διεθνείς οργανισμούς και ισοδύναμα όργανα (Συμβούλιο της Ευρώπης, Ιντερπόλ κ.λπ.).

Μπορείτε να βρείτε τις διαθέσιμες στο κοινό ρυθμίσεις συνεργασίας με ορισμένους από τους παραπάνω φορείς στην ενότητα «Έγγραφα» της ιστοσελίδας μας.