Pereiti į pagrindinį turinį
The independent public prosecution office of the EU
Report a crime

Misija ir uždaviniai

Europos prokuratūra (EPPO) yra nepriklausoma Europos Sąjungos prokuratūra. Ji atlieka ES finansiniams interesams kenkiančių nusikalstamų veikų tyrimus, vykdo baudžiamąjį persekiojimą ir traukia baudžiamojon atsakomybėn už jas. Tai įvairių rūšių sukčiavimas, sukčiavimas PVM, kurio žala viršija 10 mln. eurų, pinigų plovimas, korupcija ir kt.

Europos prokuratūra atlieka tyrimus ir vykdo baudžiamąjį persekiojimą ir prokuroro funkcijas kompetentinguose dalyvaujančių valstybių narių teismuose, kol byloje priimamas galutinis sprendimas. Iki Europos prokuratūros veiklos pradžios tirti šiuos nusikaltimus ir vykdyti baudžiamąjį persekiojimą už juos galėjo tik nacionalinės institucijos, tačiau jų kompetencija galiojo tik šalies teritorijoje. Tokios organizacijos kaip Eurojustas, OLAF ir Europolas neturi reikiamų įgaliojimų vykdyti tokius nusikalstamų veikų tyrimus ir baudžiamąjį persekiojimą už juos.

2021 m. birželio 1 d. savo veiklą pradėjusi Europos prokuratūra jau užregistravo per 4 000 dalyvaujančių ES valstybių narių ir privačių šalių pateiktų pranešimų apie nusikalstamas veikas; (iki 2022 m. birželio mėn.) pradėti daugiau kaip 929 tyrimai. Piliečiai apie nusikaltimus Europos prokuratūrai gali pranešti naudodamiesi specialia forma internete.

Europos prokuratūros įgaliojimai apibrėžti Tarybos reglamente (ES) 2017/1939, kuris įsigaliojo 2017 m. spalio 31 d. Daugiau informacijos apie teisės aktus, reglamentuojančius įvairius Europos prokuratūros veiklos aspektus, rasite puslapyje Teisinė bazė.

Kokie yra ES finansiniai interesai?

Visos pajamos, išlaidos ir turtas, kuris yra padengtas arba įgytas iš Europos Sąjungos biudžeto ir pagal Sutartis įsteigtų institucijų, įstaigų, organų, tarnybų ir agentūrų biudžetų ir jų valdomų ir prižiūrimų biudžetų.

Kokius nusikaltimus ji tiria?

Dalyvaujančios valstybės narės turi įgyvendinti FIA direktyvą savo nacionaliniuose teisės aktuose. Šia Tarybos ir Parlamento direktyva reglamentuojama kova su Europos Sąjungos finansiniams interesams kenkiančiu sukčiavimu baudžiamosios teisės priemonėmis ir didinamas ES biudžeto apsaugos lygis suderinant ES finansiniams interesams kenkiančių nusikalstamų veikų apibrėžtis, sankcijas ir senaties terminus.

Joje taip pat apibrėžiama, kokie nusikaltimai patenka į Europos prokuratūros kompetenciją:

crimes involved
  • tarpvalstybinis sukčiavimas PVM, kai bendra žala siekia ne mažiau kaip 10 000 000 EUR;
  • kitų rūšių sukčiavimas, kenkiantis ES finansiniams interesams;
  • korupcija, kuri kenkia arba gali pakenkti ES finansiniams interesams;
  • valstybės pareigūno įvykdytas ES lėšų ar turto pasisavinimas;
  • pinigų plovimas ir organizuotas nusikalstamumas, taip pat kitos nusikalstamos veikos, neatsiejamai susijusios su viena iš ankstesnių kategorijų.

 

Pavyzdžiui: Jei valstybės tarnautojas paima kyšį, susijusį su ES finansuojamu projektu, ir siekdamas jį nuslėpti nusiperka namą, Europos prokuratūra gali tirti ir pasyviąją korupciją, ir vėlesnį pinigų plovimą.

Kiti partneriai

Europos prokuratūra yra užmezgusi privilegijuotas partnerystes su kitomis ES institucijomis, įstaigomis ir agentūromis.

Sudarytas susitarimas su Europos Komisija, pasirašyti darbo susitarimai su OLAFEurojustuEuropoluEuropos Audito RūmaisEuropos investicijų banku ir Europos investicijų fondu.

Europos prokuratūra bendradarbiauja ne tik su kitomis ES institucijomis, įstaigomis ir agentūromis (tokiomis kaip pirmiau minėtos), bet ir su šiais partneriais:

  • nedalyvaujančių ES valstybių narių institucijomis;
  • ES nepriklausančių valstybių (trečiųjų šalių) institucijomis;
  • dalyvaujančių ES valstybių narių institucijomis;
  • teisminio bendradarbiavimo ir teisėsaugos tinklais (pvz., Europos teisminiu tinklu, Kamdeno turto susigrąžinimo tarpagentūriniu tinklu ir kt.);
  • tarptautinėmis ir lygiavertėmis organizacijomis (Europos Taryba, Interpolu ir kt.).

 Viešai skelbiamus darbo susitarimus su kai kuriomis iš pirmiau minėtų įstaigų galite rasti mūsų svetainės skiltyje Dokumentai.