Skočiť na hlavný obsah

Poslanie a úlohy

Európska prokuratúra je nezávislou prokuratúrou Európskej únie. Európska prokuratúrazodpovedá vyšetrovanie, trestné stíhanie a podanie obžaloby v prípade trestných činov proti finančným záujmom EÚ. Tie zahŕňajú niekoľko typov podvodov, podvodov s DPH, v prípade ktorých je škoda vyššia ako 10 miliónov EUR, pranie špinavých peňazí, korupciu atď.

Európska prokuratúra vedie vyšetrovania, vykonáva úkony trestného stíhania a vystupuje vo funkcii prokurátora na príslušných súdoch členských štátov až do konečného rozhodnutia vo veci. Kým Európska prokuratúra nezačala svoju činnosť, mohli tieto trestné činy vyšetrovať a stíhať iba vnútroštátne orgány, ale ich právomoci sa končili na hraniciach ich krajiny. Organizácie ako Eurojust, OLAF a Europol nemajú potrebné právomoci na vykonávanie takýchto trestných vyšetrovaní a stíhaní.

Európska prokuratúra od začiatku svojej činnosti 1. júna 2021 zaregistrovala viac ako 4 000 trestných oznámení od zúčastnených členských štátov EÚ a súkromných subjektov a bolo začatých viac ako 929 vyšetrovaní (k júnu 2022). Verejnosť môže oznamovať trestné činy Európskej prokuratúre pomocou špeciálneho webového formulára.

Mandát Európskej prokuratúry je vymedzený v nariadení Rady (EÚ) 2017/1939, ktoré nadobudlo účinnosť 31. októbra 2017. Viac informácií o právnych predpisoch upravujúcich rôzne aspekty činnosti Európskej prokuratúry nájdete nastránke Legal Framework(Právny rámec).

 

Aké sú finančné záujmy EÚ?

Všetky príjmy, výdavky a aktíva, ktoré sú pokryté nasledujúcimi rozpočtami, ktoré sú nadobudnuté prostredníctvom týchto rozpočtov alebo ktoré majú byť do týchto rozpočtov uhradené: rozpočet Únie a rozpočty inštitúcií, orgánov, úradov a agentúr Únie zriadených v súlade so zmluvami alebo rozpočty nimi priamo alebo nepriamo spravované a kontrolované.

 

O ktoré trestné činy ide?

Zúčastnené členské štáty musia do svojich vnútroštátnych právnych predpisov transponovaťsmernicu o ochrane finančných záujmov. Táto smernica Rady a Parlamentu sa týka boja proti podvodom, ktoré poškodzujú finančné záujmy Únie, prostredníctvom trestného práva a zvyšuje úroveň ochrany rozpočtu EÚ na základe harmonizácie vymedzenia, sankcií a premlčacích dôb trestných činov poškodzujúcich finančné záujmy EÚ.

Vymedzuje sa v nej tiež, ktoré trestné činy spadajú pod mandát Európskej prokuratúry:

graph showing crimes falling within the mandate of the EPPO

  • cezhraničné podvody s DPH s celkovou škodou najmenej 10 000 000 EUR;
  • iné druhy podvodov, ktoré poškodzujú finančné záujmy EÚ;
  • korupcia, ktorá poškodzuje alebo môže poškodiť finančné záujmy EÚ;
  • sprenevera finančných prostriedkov alebo aktív EÚ verejným činiteľom;
  • pranie špinavých peňazí a organizovaný zločin, ako aj iné trestné činy neoddeliteľne spojené s niektorou z predchádzajúcich kategórií.

Napríklad: Ak úradník prijme úplatok v súvislosti s projektom financovaným z prostriedkov EÚ a zakryje ho kúpou domu, Európska prokuratúra môže vyšetrovať pasívnu korupciu aj následné pranie špinavých peňazí.

 

Naši partneri

Európska prokuratúra vytvorila privilegované partnerstvá s inými inštitúciami, orgánmi a agentúrami EÚ.

Uzavrela sa dohoda s Európskou komisiou a podpísali sa dohody o spolupráci s úradom OLAF,, Eurojustom, Europolom, Európskym dvorom audítorov, Európskou investičnou bankou a Európskym investičným fondom.

Okrem spolupráce s inými inštitúciami, orgánmi a agentúrami EÚ (akými sú vyššie uvedené subjekty) spolupracuje Európska prokuratúra aj s týmito ďalšími kategóriami partnerov:

  • orgány nezúčastnených členských štátov EÚ;
  • orgány, ktoré nie sú členmi EÚ (tretie krajiny);
  • orgány zúčastnených členských štátov;
  • siete justičnej spolupráce a presadzovania práva (napr. Európska justičná sieť, CARIN atď.);
  • medzinárodné organizácie a podobné subjekty (Rada Európy, Interpol atď.).

 

Verejne dostupné dohody o spolupráci s niektorými z uvedených subjektov nájdete v sekcii Dokumenty na našich webových stránkach.