Přejít k hlavnímu obsahu
The independent public prosecution office of the EU
Report a crime

Poslání a úkoly

Úřad evropského veřejného žalobce je nezávislé státní zastupitelství Evropské unie. Odpovídá za vyšetřování, stíhání a obžalovávání v případech trestných činů proti finančním zájmům EU. Jde mimo jiné o několik typů podvodů, o podvody s DPH, u kterých škoda překročí částku 10 milionů eur, o praní peněz, korupci atd.

Úřad EPPO provádí úkony vyšetřování a trestního stíhání a vykonává před příslušnými soudy zúčastněných členských států úlohu žalobce, dokud není v daném případě vydáno pravomocné rozhodnutí. Až do zahájení činnosti úřadu EPPO mohly tyto trestné činy vyšetřovat a stíhat pouze vnitrostátní orgány, ale jejich pravomoci končily na hranicích jejich země. Organizace jako Eurojust, OLAF a Europol nemají potřebné pravomoci, aby mohly provádět tato vyšetřování a stíhání v trestněprávních věcech.

Od zahájení své činnosti dne 1. června 2021 zaregistroval úřad EPPO více než 4 000 trestních oznámení ze strany zúčastněných členských států EU a soukromých subjektů; bylo zahájeno více než 929 vyšetřování (údaj k červnu 2022). Veřejnost může hlásit trestné činy úřadu EPPO pomocí zvláštního internetového formuláře.

Mandát úřadu EPPO evropského veřejného žalobce je vymezen v nařízení Rady(EU) 2017/1939, které vstoupilo v platnost dne 31. října 2017. Bližší informaceo právních předpisech upravujících různé aspekty činnosti úřadu EPPO jsou k dispozici na stránce Legal framework (Právní rámec).

Co jsou to finanční zájmy EU?

Veškeré příjmy, výdaje a aktiva, které jsou pokryty z rozpočtu Evropské unie a rozpočtů orgánů, institucí a jiných subjektů zřízených podle Smluv a z rozpočtů, které jsou jimi spravovány a kontrolovány.

O které trestné činy jde?

Zúčastněné členské státy musí mít do svého vnitrostátního právního řádu provedenu směrnici o ochraně finančních zájmů. Tato směrnice Rady a Parlamentu se týká boje proti podvodům poškozujícím finanční zájmy Evropské unietrestněprávní cestou a zvyšuje úroveň ochrany rozpočtu EU harmonizací definic, sankcí a promlčecích lhůt trestných činů poškozujících finanční zájmy EU.

Dále vymezuje trestné činy, které spadají pod mandát úřadu EPPO:

crimes involved
  • přeshraniční podvody s DPH se způsobenou škodou ve výši od 10 000 000 EUR;
  • další typy podvodů poškozujících finanční zájmy EU;
  • korupce, která poškozuje nebo by mohla poškozovat finanční zájmy EU;
  • zpronevěra finančních prostředků nebo majetku EU veřejným činitelem;
  • praní peněz a organizovaný zločin a další trestné činy neoddělitelně spojené s některou z předchozích kategorií.

 

Například: Pokud úředník přijme úplatek v souvislosti s projektem financovaným EU a takto získané prostředky zastře koupí domu, může úřad EPPO vyšetřovat jak pasivní korupci, tak následné praní peněz.

Naši partneři

Úřad evropského veřejného žalobce navázal privilegovaná partnerství s dalšími orgány, institucemi a agenturami EU.

Byla uzavřena dohoda s Evropskou komisí a podepsány pracovní dohody s úřadem OLAFEurojustemEuropolemEvropským účetním dvoremEvropskou investiční bankou a Evropským investičním fondem.

Kromě spolupráce s dalšími orgány, institucemi a agenturami EU (například těmi, které jsou uvedeny výše) spolupracuje úřad EPPO také s následujícími dalšími kategoriemi partnerů:

  • orgány nezúčastněných členských států EU;
  • orgány států, které nejsou členy EU (třetí země);
  • orgány zúčastněných členských států;
  • sítě pro justiční spolupráci a prosazování práva (např. Evropská justiční síť, CARIN atd.);
  • mezinárodní a obdobné organizace (Rada Evropy, Interpol atd.).

Veřejně dostupná pracovní ujednání s některými z výše uvedených orgánů naleznete v sekci Dokumenty na našich webových stránkách.