Skip to main content
The independent public prosecution office of the EU
Report a crime

Missjoni u kompiti

L-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew (UPPE) huwa uffiċċju indipendenti tal-prosekuzzjoni pubblika tal-Unjoni Ewropea. Huwa responsabbli mill-investigazzjoni, mill-prosekuzzjoni u mit-tressiq ta’ delitti kontra l-interessi finanzjarji tal-UE. Dawn jinkludu diversi tipi ta’ frodi, frodi tal-VAT b’danni ta’ aktar minn 10 miljun euro, ħasil tal-flus, korruzzjoni, eċċ.

L-UPPE jagħmel l-investigazzjonijiet, iwettaq atti ta’ prosekuzzjoni u jeżerċita l-funzjonijiet ta’ prosekutur fil-qrati kompetenti tal-Istati Membri parteċipanti, sakemm il-każ ikun finalment magħluq. Sakemm l-UPPE beda l-operazzjonijiet tiegħu, l-awtoritajiet nazzjonali biss setgħu jinvestigaw u jagħmlu prosekuzzjoni ta’ dawn ir-reati, iżda s-setgħat tagħhom kienu jieqfu fil-fruntieri ta’ pajjiżhom. Organizzazzjonijiet bħall-Eurojust, l-OLAF u l-Europol m’għandhomx is-setgħat meħtieġa biex iwettqu investigazzjonijiet u prosekuzzjonijiet kriminali bħal dawn.

Minn meta beda l-operazzjonijiet tiegħu fl-1 ta’ Ġunju 2021, l-UPPE rreġistra aktar minn 4 000 rapport ta’ reat minn Stati Membri parteċipanti tal-UE u partijiet privati, u nfetħu aktar minn 929 investigazzjoni (minn Ġunju 2022). Il-membri tal-pubbliku jistgħu jirrappurtaw reat lill-UPPE permezz tal-formola speċjali tal-web.

Il-mandat tal-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew huwa definit fir-Regolament tal-Kunsill(UE) 2017/1939 li daħal fis-seħħ fil-31 ta’ Ottubru 2017. Ara l-paġna tal-Qafas Legali biex titgħallem aktar dwar il-liġijiet li jirregolaw diversi aspetti tal-UPPE.

X’inhuma l-interessi finanzjarji tal-UE?

Id-dħul, l-infiq u l-assi kollha koperti minn, akkwistati permezz ta’, jew dovuti lill-baġit tal-Unjoni Ewropea u l-baġits tal-istituzzjonijiet, korpi, uffiċċji u aġenziji stabbiliti skont it-Trattati, u l-baġits ġestiti u mmonitorjati minnhom.

Liema reati huma involuti?

L-Istati Membri parteċipanti jeħtieġ li jkollhom id-“Direttiva PIF” adottata fil-leġiżlazzjonijiet nazzjonali tagħhom. Din id-direttiva tal-Kunsill u tal-Parlament tkopri l-ġlieda kontra l-frodi tal-interessi finanzjarji tal-Unjoni Ewropea permezz tal-liġi kriminali, u żżid il-livell ta’ protezzjoni tal-baġit tal-UE billi tarmonizza d-definizzjonijiet, is-sanzjonijiet u l-perjodi ta’ limitazzjoni ta’ reati kriminali li jaffettwaw l-interessi finanzjarji tal-UE.

Tiddefinixxi wkoll liema reati huma fil-mandat tal-UPPE:

  • frodi tal-VAT transfruntiera li tinvolvi danni totali ta’ mill-inqas EUR 10 000 000;
  • tipi oħra ta’ frodi li jaffettwaw l-interessi finanzjarji tal-UE;
  • korruzzjoni li tagħmel ħsara, jew li x’aktarx tagħmel ħsara, lill-interessi finanzjarji tal-UE;
  • miżapproprjazzjoni ta’ fondi jew assi tal-UE minn uffiċjal pubbliku;
  • ħasil tal-flus u kriminalità organizzata, kif ukoll reati oħra marbuta b’mod inseparabbli ma’ waħda mill-kategoriji preċedenti.

 

Pereżempju: Jekk impjegat taċ-ċivil jieħu tixħima fir-rigward ta’ proġett iffinanzjat mill-UE u jaħbiha billi jixtri dar, l-UPPE jista’ jinvestiga kemm il-korruzzjoni passiva kif ukoll il-ħasil tal-flus sussegwenti.

Is-sħab tagħna

L-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew stabbilixxa sħubijiet privileġġati ma’ istituzzjonijiet, korpi u aġenziji oħra tal-UE.

Ġie konkluż ftehim mal-Kummissjoni Ewropea, u ġew iffirmati arranġamenti ta’ ħidma mal-OLAFl-Eurojustl-Europolil-Qorti Ewropea tal-Awdituriil -Bank Ewropew tal-Investiment u l-Fond Ewropew tal-Investiment.

Minbarra l-kooperazzjoni ma’ istituzzjonijiet, korpi u aġenziji oħra tal-UE (bħal dawk imsemmija hawn fuq), l-UPPE jaħdem ukoll mal-kategoriji addizzjonali ta’ sħab li ġejjin:

  • awtoritajiet ta’ Stati Membri mhux parteċipanti tal-UE;
  • awtoritajiet ta’ stati mhux tal-UE (pajjiżi terzi);
  • awtoritajiet tal-Istati Membri parteċipanti;
  • networks ta’ kooperazzjoni ġudizzjarja u infurzar tal-liġi (eż. Network Ġudizzjarju Ewropew, CARIN, eċċ.);
  • organizzazzjonijiet internazzjonali u ekwivalenti (Kunsill tal-Ewropa, Interpol, eċċ.).

Tista’ ssib l-arranġamenti ta’ ħidma disponibbli pubblikament ma’ wħud mill-korpi ta’ hawn fuq fit-taqsima tad-Dokumenti tas-sit web tagħna.