Skip to main content

Sprioc agus tascanna

Is oifig ionchúisimh phoiblí neamhspleách de chuid an Aontais Eorpaigh í Oifig an Ionchúisitheora Phoiblí Eorpaigh (OIPE). Tá sé freagrach as coireanna breithiúnais a imscrúdú, a ionchúiseamh agus a thabhairt chuig leasanna airgeadais an AE. Ina measc seo tá roinnt cineálacha calaoise, calaois CBL le damáistí os cionn EUR 10 milliún, sciúradh airgid, éilliú, etc.

Tugann an OIPE faoi imscrúduithe, déanann sé gníomhartha ionchúisimh agus feidhmíonn sé feidhmeanna an ionchúisitheora i gcúirteanna inniúla na mBallstát rannpháirteach, go dtí go mbeidh an cás réidh faoi dheireadh. Suas go dtí go dtosaíonn an OIPE a chuid oibríochtaí, ní fhéadfadh ach údaráis náisiúnta na coireanna seo a fhiosrú agus a ionchúiseamh, ach stop a gcumhachtaí ag teorainneacha a dtíre. Níl na cumhachtaí riachtanacha ag eagraíochtaí cosúil le Eurojust, OLAF agus Europol chun imscrúduithe agus ionchúisimh choiriúla den sórt sin a dhéanamh.

Ó thosaigh sé a chuid oibríochtaí an 1 Meitheamh 2021, chláraigh OIPE níos mó ná 4000 tuarascáil coireachta ó bhallstáit rannpháirteacha an AE agus ó pháirtithe príobháideacha; osclaíodh os cionn 929 imscrúdú (amhail Meitheamh 2022). Tá baill den phobal in ann coiriúlacht a thuairisciú do OIPE ag baint úsáide as an bhfoirm ghréasáin speisialta.

Sainmhínítear sainordú Oifig an Ionchúisitheora Phoiblí Eorpaigh i Rialachán na Comhairle (AE) 2017/1939 a tháinig i bhfeidhm an 31 Deireadh Fómhair 2017. Féach an leathanach Creat Dlí chun tuilleadh a fhoghlaim faoi na dlíthe a rialaíonn gnéithe éagsúla den OIPE.

 

Cad iad leasanna airgeadais an AE?

Gach ioncam, caiteachas agus sócmhainní a chumhdaítear trí bhuiséad an Aontais Eorpaigh agus buiséid na n-institiúidí, na gcomhlachtaí, na n-oifigí agus na ngníomhaireachtaí a bunaíodh faoi na Conarthaí, agus buiséid arna mbainistiú agus á monatóireacht acu.

 

Cad iad na coireanna atá i gceist?

Ní mór do Bhallstáit rannpháirteacha an ‘Treoir PIF’ a ghlacadh isteach ina reachtaíocht náisiúnta. Clúdaíonn treoir seo na Comhairle agus na Parlaiminte an troid i gcoinne calaoise ar leasanna airgeadais an Aontais Eorpaigh trí dhlí coiriúil, agus méadaíonn sé leibhéal cosanta bhuiséad an AE trí shainmhínithe, smachtbhannaí agus tréimhsí teorann cionta coiriúla a dhéanann difear do leasanna airgeadais an AE a chomhchuibhiú.

Sainmhíníonn sé freisin cé na coireanna atá laistigh de shainordú an OIPE:

graph showing crimes falling within the mandate of the EPPO

  • calaois CBL trasteorann lena mbaineann damáistí iomlána EUR 10 000 000 ar a laghad;
  • cineálacha eile calaoise a dhéanann difear do leasanna airgeadais an AE;
  • éilliú a dhéanann damáiste, nó ar dócha go ndéanfaidh sé damáiste, do leasanna airgeadais an AE;
  • mídhílsiú cistí nó sócmhainní an AE ag oifigeach poiblí;
  • sciúradh airgid agus coiriúlacht eagraithe, chomh maith le cionta eile atá fite fuaite le ceann de na catagóirí roimhe seo.

Mar shampla: Má ghlacann státseirbhíseach breab maidir le tionscadal atá maoinithe ag an AE agus má cheileann sé é trí theach a cheannach, is féidir leis an OIPE imscrúdú a dhéanamh ar an éilliú éighníomhach agus ar an sciúradh airgid ina dhiaidh sin.

 

Ár gcomhpháirtithe

Tá comhpháirtíochtaí faoi phribhléid bunaithe ag Oifig an Ionchúisitheora Phoiblí Eorpaigh le hinstitiúidí, comhlachtaí agus gníomhaireachtaí eile de chuid an Aontais Eorpaigh.

Tá comhaontú tugtha chun críche leis an gCoimisiún Eorpach, agus síníodh socruithe oibre le OLAF, Eurojust, Europol, an Chúirt Iniúchóirí Eorpacha, an Banc Eorpach Infheistíochta agus an iste Eorpach Infheistíochta.

Chomh maith le comhoibriú le hinstitiúidí, comhlachtaí agus gníomhaireachtaí eile de chuid an AE (amhail na cinn thuasluaite), oibríonn an OIPE leis na catagóirí breise comhpháirtithe seo a leanas freisin:

  • údaráis bhallstáit neamhpháirteacha an Aontais Eorpaigh;
  • údaráis stáit neamh-AE (tríú tíortha);
  • údaráis na mBallstát rannpháirteach;
  • comhar breithiúnach agus líonraí forfheidhmithe dlí (e.g. Líonra Breithiúnach Eorpach, CARIN, etc.);
  • eagraíochtaí idirnáisiúnta agus a chomhionann (Comhairle na hEorpa, Interpol, etc.).

 

Is féidir leat teacht ar na socruithe oibre atá ar fáil go poiblí le cuid de na comhlachtaí thuas sa rannán Doiciméid dár suíomh gréasáin.