Skip to main content

Uppdrag och uppgifter

Europeiska åklagarmyndigheten (Eppo) är en oberoende åklagarmyndighet i Europeiska unionen. Myndigheten är ansvarig för att utreda och lagföra brott mot EU:s finansiella intressen. Dessa brott omfattar olika typer av bedrägeri, momsbedrägeri där skadan överstiger 10 miljoner euro, penningtvätt, korruption etc.

Eppo genomför utredningar, driver åtal och utövar åklagares uppgifter i de deltagande medlemsstaternas behöriga domstolar till dess att ärendet har avslutats. Innan Eppo inledde sin verksamhet kunde endast nationella myndigheter utreda och lagföra dessa brott, och deras befogenheter sträckte sig bara till landsgränsen. Organisationer som Eurojust, Olaf och Europol har inte de nödvändiga befogenheterna att driva sådana brottsutredningar och lagföringar.

Sedan verksamheten inleddes den 1 juni 2021 har Eppo registrerat fler än 4 000 rapporter om brott från deltagande medlemsstater och privata parter, och fler än 929 utredningar har inletts (fram till juni 2022). Allmänheten kan rapportera brott till Europeiska åklagarmyndigheten med hjälp av ett särskilt webbformulär.

Europeiska åklagarmyndighetens mandat fastställs i rådets förordning (EU) 2017/1939, vilket trädde i kraft den 31 oktober 2017. Se den rättsliga ramen för mer information om de lagar som styr olika aspekter av Europeiska åklagarmyndigheten.

 

Vilka är EU:s finansiella intressen?

Alla inkomster, utgifter och tillgångar som omfattas av, erhållits genom eller ska betalas till Europeiska unionens budget eller budgetarna för de institutioner, organ och byråer som inrättats genom fördragen och de budgetar som förvaltas och kontrolleras av dem.

 

Vilka brott omfattas?

Deltagande medlemsstater måste ha införlivat PIF-direktivet i sin nationella lagstiftning. Syftet med detta direktiv är att bekämpa bedrägeri som riktar sig mot unionensfinansiella intressen genom strafflagstiftning och att höja EU-budgetens skyddsnivå genom att harmonisera definitionerna, sanktionerna och preskriptionstiderna för brott som påverkar EU:s finansiella intressen.

I direktivet fastställs även vilka brott som omfattas av Europeiska åklagarmyndighetens mandat, däribland:

graph showing crimes falling within the mandate of the EPPO

  • gränsöverskridande momsbedrägeri där den totala skadan överstiger 10 000 000 euro,
  • andra typer av bedrägeri som påverkar EU:s finansiella intressen,
  • korruption som skadar, eller sannolikt kommer att skada, EU:s finansiella intressen,
  • förskingring av EU:s medel eller tillgångar av en offentlig tjänsteman,
  • penningtvätt och organiserad brottslighet samt andra brott som är direkt kopplade till någon av de föregående kategorierna.

Några exempel: Om en offentligt anställd tar emot en muta i samband med ett EU-finansierat projekt och döljer den genom att köpa ett hus kan Eppo utreda både den passiva korruptionen och den efterföljande penningtvätten.

 

Våra partner

Europeiska åklagarmyndigheten har upprättat privilegierade partnerskap med andra av EU:s institutioner, organ och byråer.

Ett avtal har ingåtts med Europeiska kommissionen, och samarbetsavtal har undertecknats med Olaf, Eurojust, Europol, Europeiska revisionsrätten, Europeiska investeringsbanken och Europeiska investeringsfonden.

Vid sidan av samarbetet med andra av EU:s institutioner, organ och byråer (däribland dem som anges ovan) arbetar Eppo även med följande kategorier av partner:

  • Myndigheter i icke deltagande medlemsstater.
  • Myndigheter i länder utanför EU (tredjeland).
  • Myndigheter i deltagande medlemsstater.
  • Nätverk för rättsligt samarbete och brottsbekämpning (t.ex. det europeiska rättsliga nätverket, Carin-nätverket etc.).
  • Internationella organisationer och motsvarande (Europarådet, Interpol etc.).

 

Du hittar de offentligt tillgängliga samarbetsavtalen med några av de ovannämnda organen under Documents (Dokument) på vår webbplats.