Skip to main content
The independent public prosecution office of the EU
Report a crime

Küldetés és feladatok

Az Európai Ügyészség az Európai Unió független ügyészsége. Az Európai Ügyészség felelős az Unió pénzügyi érdekeit sértő bűncselekményekkel kapcsolatos nyomozás és vádhatósági eljárás lefolytatásáért, valamint a bíróság elé állításáért. E bűncselekmények közé tartozik a csalás számos típusa, 10 millió eurót meghaladó összegű kárt okozó héacsalás, a pénzmosás, a korrupció stb.

Az Európai Ügyészség nyomozásokat folytat, eljárási cselekményeket végez, és ellátja az ügyészi feladatokat a részt vevő tagállamok illetékes bíróságain az egyes ügyek jogerős lezárásáig. Az Európai Ügyészség működésének megkezdéséig e bűncselekmények tekintetében csak a nemzeti hatóságok folytathattak nyomozást és vádhatósági eljárást, hatáskörük azonban nem terjed túl országuk határain. Az Eurojusthoz, az OLAF-hoz és az Europolhoz hasonló szervezetek nem rendelkeznek az ilyen bűnügyi nyomozások és vádhatósági eljárások lefolytatásához szükséges hatáskörrel.

Az Európai Ügyészség azóta, hogy 2021. június 1-jén megkezdte működését, a részt vevő uniós tagállamokból és magánfelektől több mint 4000 bűnügyi jelentést vett nyilvántartásba; több mint 929 nyomozást indítottak (2022 júniusáig). A magánszemélyek külön webes formanyomtatvány alkalmazásával jelenthetnek be bűncselekményeket az Európai Ügyészséghez.

Az Európai Ügyészség hatáskörét az (EU) 2017/1939tanácsi rendelet határozza meg, amely 2017. október 31-én lépett hatályba. További információ az Európai Ügyészség különböző aspektusait szabályozó jogszabályokról ajogi keretről szóló oldalon található.

Melyek az Európai Unió pénzügyi érdekei?

Az uniós költségvetés, valamint a Szerződések alapján létrehozott intézmények, szervek és hivatalok költségvetése, továbbá a gazdálkodásuk és ellenőrzésük alá tartozó költségvetések alá tartozó, illetve ezek révén megszerzett vagy ezek részére teljesítendő valamennyi bevétel, kiadás és eszköz.

Milyen bűncselekményekről van szó?

A részt vevő tagállamoknak át kell ültetniük aPIF-irányelvet a nemzeti jogrendszerükbe. E tanácsi és parlamenti irányelv az Európai Unió pénzügyi érdekeit érintő csalás ellen büntetőjogi eszközökkel folytatott küzdelemre vonatkozik, és az Unió pénzügyi érdekeit érintő bűncselekmények meghatározásának, büntetőjogi szankcióinak és elévülési idejének harmonizálásával növeli az uniós költségvetés védelmének szintjét.

Ezen irányelv azt is meghatározza, hogy mely bűncselekmények tartoznak az Európai Ügyészség hatáskörébe:

crimes involved
  • határokon átnyúló héacsalás, amely által okozott teljes kár legalább 10 000 000 EUR;
  • az Unió pénzügyi érdekeit érintő csalás egyéb típusai;
  • korrupció, amely sérti vagy sértheti az Unió pénzügyi érdekeit;
  • uniós pénzeszközök vagy vagyoni eszközök hivatalos személy általi hűtlen kezelése;
  • pénzmosás és szervezett bűnözés, valamint a fenti kategóriák valamelyikéhez elválaszthatatlanul kapcsolódó egyéb bűncselekmények.

Például: Ha egy köztisztviselő uniós alapokból finanszírozott projekttel összefüggésben vesztegetést fogad el, és azt ház vásárlásával leplezi, az Európai Ügyészség nyomozást folytathat le mind a passzív vesztegetéssel, mind pedig a későbbi pénzmosással kapcsolatban.

Partnereink

Az Európai Ügyészség kiemelt partnerségi viszonyt alakított ki más uniós intézményekkel, szervekkel és ügynökségekkel.

Megállapodás született az Európai Bizottsággal, munkamegállapodásokat írtak alá az OLAF-fal, az Eurojusttal, az Europollal, az Európai Számvevőszékkel, az Európai Beruházási Bankkal és az Európai Beruházási Alappal.

A (fentiekben említettekhez hasonló) más uniós intézményekkel, szervekkel és ügynökségekkel való együttműködés mellett az Európai Ügyészség a partnerek következő további kategóriáival is munkakapcsolatban áll:

  • nem résztvevő tagállamok hatóságai;
  • nem uniós államok (harmadik országok) hatóságai;
  • részt vevő tagállamok hatóságai;
  • igazságügyi együttműködési és bűnüldözési hálózatok (például Európai Igazságügyi Hálózat, CARIN stb.);
  • nemzetközi szervezetek és azokkal egyenértékűnek minősülő szervezetek (Európa Tanács, Interpol stb.).

Néhány fenti szervvel kötött, nyilvánosan elérhető munkamegállapodások megtalálható a honlapunk dokumentumok részében.