Overslaan en naar de inhoud gaan

Missie en taken

Het Europees Openbaar Ministerie (EOM) is een onafhankelijk parket van de Europese Unie. Het is verantwoordelijk voor het opsporen, vervolgen en voor het gerecht brengen van criminaliteit die ingaat tegen de financiële belangen van de EU. Deze criminaliteit omvat verschillende soorten fraude, btw-fraude met een schade van meer dan 10 miljoen euro, witwassen van geld, corruptie enz.

Het EOM stelt onderzoeken in, verricht strafvervolgingshandelingen en treedt op als openbaar aanklager bij de bevoegde rechtbanken van de deelnemende lidstaten, totdat de zaak definitief is afgehandeld. Voordat het EOM zijn werkzaamheden begon, konden alleen nationale autoriteiten deze strafbare feiten onderzoeken en vervolgen, maar hun bevoegdheden hielden op bij de grenzen van hun land. Organisaties als Eurojust, OLAF en Europol beschikken niet over de nodige bevoegdheden om dergelijke strafrechtelijke onderzoeken en vervolgingen uit te voeren.

Sinds de start van zijn activiteiten op 1 juni 2021 heeft het EOM meer dan 4 000 meldingen van misdrijven van deelnemende EU-lidstaten en particulieren geregistreerd en zijn er meer dan 929 onderzoeken geopend (stand per juni 2022). Leden van het publiek kunnen bij het EOM misdrijven melden via het speciale webformulier.

Het mandaat van het Europees Openbaar Ministerie is omschreven in Verordening (EU) 2017/1939 van de Raad, die op 31 oktober 2017 in werking is getreden. Zie de pagina “Juridisch kader” voor meer informatie over de wetten die de verschillende aspecten van het EOM regelen.

 

Wat zijn de financiële belangen van de EU?

Alle ontvangsten, uitgaven en vermogensbestanddelen die worden gedekt door, zijn verworven in het kader van, of zijn verschuldigd aan de begroting van de Europese Unie en de begrotingen van de instellingen, organen en instanties die op grond van de Verdragen zijn opgericht, en de begrotingen die zij beheren en controleren.

 

Om welke misdrijven gaat het?

De deelnemende lidstaten moeten de PIF-richtlijn in hun interne wetgeving opnemen. Deze richtlijn van de Raad en het Parlement betreft de bestrijding van fraude die de financiële belangen van de Europese Unie schaadt met behulp van het strafrecht en verhoogt het niveau van bescherming van de EU-begroting door de definities, sancties en verjaringstermijnen van strafbare feiten waardoor de financiële belangen van de EU worden geschaad, te harmoniseren.

In de richtlijn wordt ook vastgesteld welke strafbare feiten onder het mandaat van het EOM vallen:

graph showing crimes falling within the mandate of the EPPO

  • grensoverschrijdende btw-fraude met een totale schade van ten minste 10 miljoen euro;
  • andere soorten fraude die de financiële belangen van de EU schaden;
  • corruptie die de financiële belangen van de EU schaadt of kan schaden;
  • wederrechtelijke toe-eigening van EU-middelen of -activa door een overheidsfunctionaris;
  • witwassen van geld en georganiseerde criminaliteit, alsmede andere strafbare feiten die onlosmakelijk verbonden zijn met een van de voorgaande categorieën.

Bijvoorbeeld: Als een overheidsfunctionaris smeergeld aanneemt in verband met een door de EU gefinancierd project en dit verbergt door een huis te kopen, kan het EOM zowel de passieve corruptie als het daaropvolgende witwassen van geld onderzoeken.

 

Onze partners

Het Europees Openbaar Ministerie heeft bevoorrechte partnerschappen met andere instellingen, organen en instanties van de EU tot stand gebracht.

Er is een overeenkomst gesloten met de Europese Commissie en er zijn werkafspraken gemaakt met OLAF, Eurojust, Europol, de Europese Rekenkamer, de Europese Investeringsbank en het Europees Investeringsfonds.

Naast de samenwerking met andere instellingen, organen en instanties van de EU (zoals de bovengenoemde) werkt het EOM ook samen met de volgende aanvullende categorieën partners:

  • autoriteiten van niet-deelnemende EU-lidstaten;
  • autoriteiten van niet-EU-staten (derde landen);
  • autoriteiten van de deelnemende lidstaten;
  • netwerken voor justitiële samenwerking en wetshandhaving (bv. het Europees justitieel netwerk, CARIN enz.);
  • internationale organisaties en soortgelijke organisaties (Raad van Europa, Interpol enz.).

 

De openbare werkafspraken met enkele van de bovengenoemde instanties vindt u in het gedeelte Documenten op onze website.