Pārlekt uz galveno saturu
The independent public prosecution office of the EU
Report a crime

Uzdevums un pienākumi

Eiropas Prokuratūra (EPPO) ir neatkarīga Eiropas Savienības prokuratūra. Tā ir atbildīga par izmeklēšanu, kriminālvajāšanu un nodošanu tiesai par noziegumiem, kas vērsti pret ES finanšu interesēm. Šie noziegumi ietver vairāku veidu krāpšanu, PVN izkrāpšanu ar zaudējumiem, kas pārsniedz 10 miljonus EUR, nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, korupciju u. tml.

EPPO uzsāk izmeklēšanu un veic kriminālvajāšanas darbības, pilda prokurora funkcijas iesaistīto dalībvalstu kompetentajās tiesās līdz brīdim, kad lieta tiek pilnībā izbeigta. Līdz EPPO darbības uzsākšanai tikai nacionālās iestādes varēja izmeklēt šos noziegumus un saukt pie atbildības par tiem, bet to pilnvaras pie savas valsts robežām apstājās. Tādām organizācijām kā Eurojust, OLAF un Eiropols nav vajadzīgo pilnvaru, lai veiktu šādu kriminālizmeklēšanu un kriminālvajāšanu.

Kopš darbības sākšanas 2021. gada 1. jūnijā EPPO ir reģistrējusi vairāk nekā 4000 ziņojumu par noziedzīgiem nodarījumiem no iesaistītajām ES dalībvalstīm un privātpersonām. Līdz 2022. gada jūnijam ir uzsāktas vairāk nekā 929 izmeklēšanas. Sabiedrības locekļi var ziņot EPPO par noziegumiem, aizpildot īpašu veidlapu tīmeklī.

Eiropas Prokuratūras pilnvaras ir noteiktas ar Padomes Regulu (ES) 2017/1939, kas stājās spēkā 2017. gada 31. oktobrī. Lai uzzinātu vairāk par tiesību aktiem, ar ko reglamentē dažādus EPPO aspektus, skatiet lapu “Tiesiskais regulējums”.

Kādas ir ES finanšu intereses?

Visi ieņēmumi, izdevumi un aktīvi, kas paredzēti, kādam piešķirti vai maksājami Eiropas Savienības budžetā un to iestāžu, struktūru, biroju un aģentūru budžetā, kuras izveidotas saskaņā ar Līgumiem, un budžetā, ko tās pārvalda un pārrauga.

Kādi noziegumi ir ietverti?

Iesaistītajām dalībvalstīm FIA direktīva ir jāiestrādā savos tiesību aktos. Šī Padomes un Parlamenta direktīva attiecas uz cīņu pret krāpšanu, kas skar Eiropas Savienības finanšu intereses, izmantojot krimināltiesības, un palielina ES budžeta aizsardzības līmeni, harmonizējot definīcijas, sankcijas un noilguma termiņus par noziedzīgiem nodarījumiem, kas apdraud ES finanšu intereses.

Tajā arī noteikts, kuri noziegumi ir EPPO kompetencē:

crimes involved
  • pārrobežu PVN izkrāpšana, ja nodarītais zaudējumu apmērs is vismaz 10 000 000 EUR;
  • cita veida krāpšana, kas ietekmē ES finanšu intereses;
  • korupcija, kas kaitē vai var kaitēt ES finanšu interesēm;
  • valsts amatpersonas veikta ES līdzekļu vai aktīvu nelikumīga piesavināšanās;
  • nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācija un organizētā noziedzība, kā arī citi nodarījumi, kas ir nesaraujami saistīti ar kādu no iepriekšminētajām kategorijām.

 

Piemēram: Ja ierēdnis saņem kukuli saistībā ar ES finansētu projektu un slēpj to, iegādājoties māju, EPPO var izmeklēt gan pasīvo korupciju, gan tai sekojošo nelikumīgi iegūto līdzekļu legalizāciju.

Mūsu partneri

Eiropas Prokuratūra ir izveidojusi privileģētas partnerattiecības ar citām ES iestādēm, struktūrām un aģentūrām.

Ir noslēgts nolīgums ar Eiropas Komisiju un parakstīti darba nolīgumi ar OLAFEurojustEiropoluEiropas Revīzijas palātuEiropas Investīciju banku un Eiropas Investīciju fondu.

Papildus sadarbībai ar citām ES iestādēm, struktūrām un aģentūrām (piemēram, iepriekšminētajām), EPPO sadarbojas arī ar šādām partneru papildu kategorijām:

  • neiesaistīto ES dalībvalstu iestādēm;
  • trešo valstu iestādēm;
  • iesaistīto ES dalībvalstu iestādēm;
  • tiesu iestāžu sadarbības un tiesībaizsardzības tīkliem (piemēram, Eiropas Tiesiskās sadarbības tīklu, CARIN u. tml.);
  • starptautiskām un līdzvērtīgām organizācijām (Eiropas Padomi, Interpolu u. tml.).

 

Publiski pieejamos darba nolīgumus ar dažām no iepriekšminētajām struktūrām var atrast mūsu vietnes sadaļā “Dokumenti”.