Skip to main content

Poslanstvo in naloge

Evropsko javno tožilstvo (EJT) je neodvisno javno tožilstvo Evropske unije. Pristojno je za preiskavo, pregon in obtožbo storilcev kaznivih dejanj, ki škodujejo finančnim interesom EU. Ta vključujejo različne goljufije, goljufije na področju DDV s škodo nad 10 milijonov EUR, pranje denarja, korupcijo itd.

EJT opravlja preiskave ter izvaja ukrepe pregona in opravlja funkcije tožilca na pristojnih sodiščih sodelujočih držav članic, dokler zadeva ni dokončno zaključena. Do začetka delovanja EJT so lahko preiskave in pregon teh kaznivih dejanj izvajali samo nacionalni organi, vendar pa so njihove pristojnosti prenehale na mejah njihove države. Organizacije, kot so Eurojust, OLAF in Europol, nimajo potrebnih pristojnosti za izvajanje tovrstnih kazenskih preiskav in pregona.

EJT je od začetka svojega delovanja 1. junija 2021 evidentiralo več kot 4 000 prijav kaznivih dejanj, ki so jih posredovale sodelujoče države članice EU in fizične osebe; od tega je bilo odprtih več kot 929 preiskav (do junija 2022). Predstavniki javnosti lahko prijavijo EJT kaznivo dejanje na posebnem spletnem obrazcu.

Mandat Evropskega javnega tožilstva je določen v Uredbi Sveta (EU) 2017/1939, ki je začela veljati 31. oktobra 2017. Na spletni strani o pravnem okviru so na voljo dodatne informacije o zakonodaji, ki ureja različne vidike EJT.

 

Kaj so finančni interesi EU?

Vsi prihodki, odhodki in sredstva, ki so zajeti v proračunu Unije in proračunih institucij, organov, uradov in agencij, ustanovljenih na podlagi Pogodb, ter proračunih, ki jih te institucije, organi, uradi in agencije upravljajo in spremljajo, ali vsi prihodki, odhodki in sredstva, ki so z navedenimi proračuni pridobljeni ali jim dolgovani.

 

Katera kazniva dejanja so zajeta?

Sodelujoče države članice morajo direktivo o zaščiti finančnih interesov prenesti v svoje nacionalne zakonodaje. Ta direktiva Sveta in Parlamenta zajema boj proti goljufijam, ki škodijo finančnim interesom Unije, z uporabo kazenskega prava, ter povečuje raven zaščite proračuna EU z uskladitvijo opredelitev pojmov, sankcij in zastaralnih rokov za kazniva dejanja, ki škodijo finančnim interesom EU.

Opredeljuje tudi, katera kazniva dejanja spadajo v pristojnost EJT:

graph showing crimes falling within the mandate of the EPPO

  • čezmejne goljufije iz naslova DDV, pri katerih skupna škoda znaša najmanj 10 000 000 EUR;
  • druge vrste goljufij, ki škodijo finančnim interesom EU;
  • korupcija, ki škoduje ali bi lahko škodovala finančnim interesom EU;
  • poneverba sredstev EU s strani javnega uslužbenca;
  • pranje denarja in organizirani kriminal ter druga kazniva dejanja, neločljivo povezana z eno od predhodnih kategorij.

Na primer: Če javni uslužbenec sprejme podkupnino v zvezi s projektom, ki ga financira EU, in jo prikrije z nakupom hiše, EJT lahko preiskuje pasivno korupcijo in naknadno pranje denarja.

 

Naši partnerji

Evropsko javno tožilstvo je vzpostavilo privilegirano partnerstvo z drugimi institucijami, organi in agencijami EU.

Sporazum je bil sklenjen z Evropsko komisijo, delovni dogovori pa so bili podpisani z uradom OLAF, Eurojustom, Europolom, Evropskim računskim sodiščem, Evropsko investicijsko banko in Evropskim investicijskim skladom.

EJT sodeluje z institucijami, organi in agencijami EU (npr. z zgoraj navedenimi), poleg tega pa tudi z naslednjimi dodatnimi kategorijami partnerjev:

  • organi nesodelujočih držav članic EU;
  • organi držav, ki niso članice EU (tretje države);
  • organi sodelujočih držav članic;
  • mrežami za pravosodno sodelovanje ter preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj (npr. z Evropsko pravosodno mrežo, mrežo CARIN itd.);
  • mednarodnimi organizacijami in enakovrednimi organizacijami (Svet Evrope, Interpol itd.).

 

Na našem spletišču so v oddelku Dokumenti objavljeni javno dostopni delovni dogovori z nekaterimi od zgoraj navedenih organov.