Skip to main content

Mission og opgaver

Den Europæiske Anklagemyndighed (EPPO) er en uafhængig anklagemyndighed i Den Europæiske Union. Den er ansvarlig for at efterforske, retsforfølge og dømme forbrydelser, der skader EU's finansielle interesser. Disse omfatter flere former for svig, momssvig med skader på over 10 mio. EUR, hvidvask af penge, korruption osv.

EPPO foretager efterforskninger, forestår retsforfølgning og fungerer som anklager ved de kompetente domstole i de deltagende medlemsstater, indtil sagen er endeligt afgjort. Før EPPO var det kun nationale myndigheder, der kunne efterforske og retsforfølge disse forbrydelser, men deres beføjelser stoppede ved deres lands grænser. Organisationer som Eurojust, OLAF og Europol har ikke de nødvendige beføjelser til at foretage sådanne strafferetlige efterforskninger og retsforfølgninger.

Siden EPPO startede sin virksomhed den 1. juni 2021, har den registreret mere end 4 000 kriminalitetsindberetninger fra deltagende EU-medlemsstater og private parter, og der er indledt over 929 efterforskninger (pr. juni 2022). Offentligheden kan anmelde kriminalitet til EPPO ved hjælp af den særlige webformular.

Den Europæiske Anklagemyndigheds mandat er defineret i Rådets forordning (EU) 2017/1939, der trådte i kraft den 31. oktober 2017. Se siden om retlige rammer for at få mere at vide om de love, der regulerer forskellige aspekter af EPPO.

 

Hvad er EU's finansielle interesser?

Alle indtægter, udgifter og aktiver, der dækkes af, erhverves gennem eller skyldes Den Europæiske Unions budget og budgetterne for de institutioner, organer, kontorer og agenturer, der er oprettet i henhold til traktaterne, og budgetter, der forvaltes og overvåges af dem.

 

Hvilke forbrydelser er omfattet?

De deltagende medlemsstater skal have vedtaget "BFI-direktivet" i deres nationale lovgivning. Dette direktiv fra Rådet og Europa-Parlamentet omfatter strafferetlig bekæmpelse af svig rettet mod Den Europæiske Unions finansielle interesser og øger beskyttelsesniveauet for EU's budget ved at harmonisere definitionerne, sanktionerne og forældelsesfristerne for lovovertrædelser, der skader EU's finansielle interesser.

Det definerer også, hvilke forbrydelser der henhører under EPPO's mandat:

graph showing crimes falling within the mandate of the EPPO

  • grænseoverskridende momssvig med samlede skader på mindst 10 000 000 EUR
  • andre former for svig, der skader EU's finansielle interesser
  • korruption, der skader eller kan skade EU's finansielle interesser
  • en offentligt ansats uretmæssige tilegnelse af EU-midler eller -aktiver
  • hvidvask af penge og organiseret kriminalitet samt andre lovovertrædelser, der er uløseligt forbundet med en af de tidligere kategorier.

Eksempel: Hvis en tjenestemand tager bestikkelse i forbindelse med et EU-finansieret projekt og skjuler det ved at købe et hus, kan EPPO undersøge både den passive korruption og den efterfølgende hvidvask af penge.

 

Vores partnere

Den Europæiske Anklagemyndighed har etableret privilegerede partnerskaber med andre EU-institutioner, -organer og -agenturer.

Der er indgået en aftale med Kommissionen, og der er indgået samarbejdsordninger med OLAF, Eurojust, Europol, Den Europæiske Revisionsret, Den Europæiske Investeringsbank og Den Europæiske Investeringsfond.

Ud over at samarbejde med andre EU-institutioner, -organer og -agenturer (f.eks. ovennævnte) samarbejder EPPO også med følgende yderligere kategorier af partnere:

  • myndigheder i ikkedeltagende EU-medlemsstater
  • myndigheder i ikke-EU-lande (tredjelande)
  • de deltagende medlemsstaters myndigheder
  • retligt samarbejde og retshåndhævelsesnetværk (f.eks. det europæiske retlige netværk, CARIN osv.)
  • internationale organisationer og tilsvarende (Europarådet, Interpol osv.).

 

Du kan finde de offentligt tilgængelige samarbejdsordninger med nogle af ovennævnte organer under Dokumenter på vores websted.